Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Wogaabaa

Wogaabaa 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1GODAI Muusa hagaadan yaagiis, “Xomppee to7ennan eexxiiddi de7ana mala, assi koshshiya zaitiyaa wogaraa teeraa caddidi gum77in kiyiya geeshshaa neeyyo ehaana mala, Israa7eelata azaza.
3Xoossaa Dunkkaaniyaa giddon de7iya markkatettaa magalashuwaappe kare baggaara, omarssappe maallado gakkanaashin, Aarooni GODAA sinttan he xomppiyaa ubba wode eetto. Sinttaara yiya yeletau ubbau hegee merinau woga.
4Xomppiyaa wottiyo, walahi bainna worqqa ballaa bolli de7iya xomppeti GODAA sinttan ubba wode eexxanaadan Aarooni naago.
5“Tammanne naa77u kilo giraame gidiya liiqo xiilliyaa ekkada 12 oittaa uukka.
6He oittata usuppunaa usuppunaa naa77u maaran GODAA sinttan de7iya walahi bainna worqqa xaraphpheezaa bollan wotta.
7GODAASSI taman xuugganau shiishshido qumaa yarshshuwaa gidiyoogaa erissanau, naa77u maaratu lanqqiyan lanqqiyan geeshsha ixaanaa wotta.
8Ha oittaa Sambbatan Sambbatan ubba wode Aarooni GODAA sinttan Israa7eela asaa gishshaa wotto. Hegee Israa7eela asai ubba wode oottanau koshshiya qaalaa maachchaa.
9Hegee Aaroonassinne a attuma naatussi imetto; i GODAASSI taman xuuggiyo yarshshuwaappe wogaadan Aaroonanne a naata gakkiya ubbaappe aadhdhiya geeshsha shaaho gidiyo gishshau, eti hegaa geeshsha sohuwan moona” yaagiis.
10Aayen Israa7eela asa, aawan qassi Gibxxe asa gidiya issi bitanee de7ees. Issi gallassi i hara Israa7eela asa gidiya issuwaara heeran warettiis.
11Ha ayyo aayyiyaa Israa7eela asa gidido bitanee waretaa giddon GODAA sunttaa cayiis. Yaatin a Muusekko ehiidosona. He bitaniyaa aayyiyaa Daana yaraa gidiya Xiibira na7iyo. I sunttaikka SHalomiito.
12Ha bitaniyaa waatanaakko GODAA shenee etayyo qonccana gakkanaashin, eti a qasho keettan wottidosona.
13GODAI Muusa hagaadan yaagiis,
14“He cayida bitaniyaa dunkkaanidosaappe gaxi kessa; i cayishin siyida asai ubbai bantta kushiyaa a huuphiyaa bollan wottona; yaatobare Israa7eela asaa maabarai ubbai a shuchchan caddidi woro.
15Israa7eela asaayyo hagaadan yaagada yoota; ‘Ai asinne ba Xoossaa cayikko, i ba nagaran oishettana.
16GODAA sunttaa cayiya asi haiqqo; Israa7eela asaa maabarai ubbai a shuchchan caddo. Betidi yiidaagaa gidin woi biitta asa gidinkka GODAA sunttaa cayikko haiqqo.
17“‘Asa woriya asi haiqqo.
18Asa mehe woriya asi ooninne ba worido mehiyaa gishshaa paxa mehiyaa qanxxo.
19Issi asi ba shooruwaa qohikko, i oottidooridan a bollankka oosetto.

20Menttikko meqqo; aife gishshaa aife; achcha gishshaa achcha. Asa bollan qohuwaa gattida oonikka i gattido qohuwaa malai a bollankka gakko.
21Mehe worida asi mehiyaa qanxxo; shin asa worida asi haiqqo.
22Betiyaukka Israa7eela asau higgee issi mala gido; aissi giikko taani GODAA intte Xoossaa’ yaaga” yaagiis.
23Hegaa ubbaa Muusee Israa7eela asau ubbau yootiis; yootin eti he cayida bitaniyaa dunkkaanidosaappe gaxi kessidi, shuchchan caddidi woridosona. Yaatidi Israa7eela asai GODAI Muusa azazidoogaadan oottidosona.