Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Wogaabaa

Wogaabaa 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hosppuntta gallassan Muusee Aaroonanne a naata, qassi Israa7eela cimatakka xeesiis.
2Xeesidi Aaroona hagaadan yaagiis; “Nagaraa yarshshuwaassi issi korimaa, qassi xuuggiyo yarshshuwaassi issi dorssa orggiyaa GODAA sintti shiishsha. Meheti naa77aikka tilla bollaara de7iyaageeta gidona.
3Qassi Israa7eela asaa hagaadan yaaga; ‘GODAI hachchi intteyyo qoncciyo gishshau, a sinttan yarshshanau, nagaraa yarshshuwaassi issi deeshsha orggiyaa, xuuggiyo yarshshuwaassi tilla bollaara de7iya issi laitta maraanne issi laitta dorssaa, issippetettaa yarshshuwaassi issi korima mirgguwaa, issi dorssa orggiyaanne zaitiyan munaqettida kattaa yarshshuwaa ehiite’ yaaga” yaagiis.
5Eti Muusee azazidobaa ubbaa Xoossaa Dunkkaaniyaa sintti ehiidosona; yaatidi maabara ubbai shiiqidi, GODAA sinttan eqqidosona.
6Muusee eta, “GODAA bonchchoi intteyyo qonccana mala, intte oottanaadan GODAI inttena azazidoogee hagaa” yaagiis.
7Qassi Muusee Aaroonakka hagaadan yaagiis; “Yarshshiyoosaakko haa shiiqa; shiiqada ne nagaraa yarshshuwaanne ne xuuggiyo yarshshuwaa yarshsha; yaatada ne huuphe nagaraanne ne asaa nagaraakka atto giissa. Qassi GODAI azazidoogaadan, asai shiishshiyo yarshshuwaa yarshshada, eta nagaraakka atto giissa” yaagiis.
8Yaagin Aarooni yarshshiyoosaakko yiidi, ba huuphe nagaraassi yarshsho ootti shiishshido korimaa shukkiis.
9SHukkin Aaroona naati suuttaa ekkidi ayyo ehiidosona; i ba kushiyaa biradhdhiyaa he suuttan yeddi kessidi, yarshshiyoosaa kaceta bochchiis; attida suuttaakka yarshshiyoosaappe garssa baggaara gussiis.
10GODAI Muusa azazidoogaadan, qassi he nagaraa yarshshuwaa ashuwaappe modhdhuwaa kilahotanne tiriyaa maayida handdaa yarshshiyoosaa bollan wottidi xuuggiis.
11SHin attida ashuwaanne galbbaa dunkkaanidosaappe kare kessidi xuuggiis.
12Hegaappe guyyiyan, Aarooni xuuggiyo yarshshuwaa shukkiis; shukkin a naati suuttaa ekkidi ayyo ehiidosona; ehin i yarshshiyoosaa miyyetu ubbaa caccafiis.
13Qassi eti xuuggiyo yarshshuwaa qommuwan qommuwan kessidi, huuphiyaarakka ayyo ehiidosona; ehin i yarshshiyoosaa bollan wottidi xuuggiis.
14Qantta ashuwaanne tohotakka haattan meeccidi, yarshshiyoosaa bollan de7iya xuuggiyo yarshshuwaa bollan wottidi xuuggiis.
15Hegaappe guyyiyan, Aarooni asai ehiido yarshshuwaa shiishshiis; i asaa nagaraa yarshshuwaassi gidiya deeshsha orggiyaa ekkidi shukkiis; shukkidi kase baagaadankka eta nagaraassi yarshshiis.
16Qassi i xuuggiyo yarshshuwaa mehiyaa ehiidi, wogai azaziyoogaadan oottidi yarshshiis.
17Kattaa yarshshuwaakka shiishshiis; appe issi zolle gidiyaagaa ekkidi, maallado maallado xuuggiyo yarshshuwaappe haraa yarshshiyoosaa bollan wottidi xuuggiis.
18Aarooni qassikka asaa issippetettaa yarshshuwaassi korimaanne dorssa orggiyaa shukkiis; shukkin a attuma naati suuttaa ayyo ehiidosona; ehin i he suuttaa ekkidi, yarshshiyoosaa miyyetu ubbaa caccafiis.
19Qassi korimaanne dorssa orggiyaa ashuwaappe modhdhuwaa, nasiyaa, qantta ashuwaa maayida handdaa, kilahotanne tiriyaa maayida handdaa Aaroona naati ayyo ehiidosona.

20Eti he handdaa anggaasuwaa bolli bollaara wottin, Aarooni yarshshiyoosaa bollan hegaa xuuggiis.
21SHin GODAI Muusa azazidoogaadan, Aarooni anggaasotanne ushachcha gedaa wuxaawuxiyo yarshsho oottidi, GODAA sinttan wuxaawuxiis.
22Hegaappe guyyiyan, Aarooni ba kushiyaa asaakko zaari denttidi eta anjjiis. I nagaraa yarshshuwaa, xuuggiyo yarshshuwaanne issippetettaa yarshshuwaa yarshshoogaappe guyyiyan, yarshshiyoosaappe duge wodhdhiis.
23Wodhdhin Muuseenne Aarooni Xoossaa Dunkkaaniyaa giddo gelidosona; eti hegaappe kiyido wode, asaa anjjidosona. Yaatin GODAA bonchchoi asa ubbaassi beettiis.
24GODAA sinttappe tamai wodhdhidi, yarshshiyoosaa bollan de7iya xuuggiyo yarshshuwaanne modhdhuwaa miis. Asai ubbai hegaa be7ido wode ililiis; qassi eti bantta som77uwan sa7aa bochchidi gufannidosona.