Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Wogaabaa

Wogaabaa 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1GODAI Muusa hagaadan yaagiis;
2“Aaroonassi a attuma naatussinne Israa7eela asa ubbaassi hagaadan yaagada oda; ‘GODAI azazidoogee hagaa:
3Israa7eela asaappe ooninne boora woi dorssa woi deeshsha Godaassi imota oottidi immanau Xoossaa Dunkkaaniyaa pengge, Godaa sintti eheennan, ba dunkkaanidosan woikko dunkkaanidosaappe gaxan shukkikko, he suuttan i oishettees; he asi suuttaa gussiis. Hegaa gishshau i ba asaa giddoppe bohetto.
5Hegaa gishshau Israa7eela asai bantta yarshshuwaa mehiyaa coo dembban shukkiyoogaa aggidi, haa GODAAKKO, Xoossaa Dunkkaaniyaa penggen de7iya qeesiyaakko ehoona. Ehin qeesee hegaa ekkidi, GODAASSI issippetettaa yarshsho oottidi shukko.
6Qassi qeesee Xoossaa Dunkkaaniyaa penggen de7iya GODAAYYO yarshshiyoosaa bollan he suuttaa caccafo; handdaakka GODAAYYO sawuwaa tonggu giya yarshsho oottidi xuuggo.
7Israa7eela asai GODAA kaalliyoogaa aggidi kaallido daidanttatuyyo naa77antto bantta yarshshuwaa yarshshoppona. Hagee etayyoonne yiya yeleta ubbaayyo merinau woga gido’ yaaga.
8“Eta hagaadan yaaga; ‘Israa7eela asaappe gidin woi eta giddon de7iya hara biitta asappe gidinkka, ooninne xuuggiyo yarshshuwaa woi hara yarshshuwaa shiishshiyo wode,
9GODAASSI yarshshanau Xoossaa Dunkkaaniyaa pengge ehaana xayikko, he asi ba asaa giddoppe bohetto.
10“‘Israa7eela asaappe woikko eta giddon de7iya hara biitta asaappe ooninne suutta miikko, he suuttaa miya asa bollan taani ta sinttaa tukkana; taani he bitaniyaa asaa giddon bohana.
11Aissi giikko asho maayida ubbaa de7oi a suuttaa giddon de7ees; suuttaikka qassi de7oi a giddon de7iyoogaappe denddidaagan nagaraa atto giissiyaagaa gidiyo gishshau, intte nagaraa atto giissanaadan, taani intteyyo yarshshiyoosaa bollan yarshshanaadan immaas.
12Hegaa gishshau taani Israa7eela asaa, “Intteppe woikko intte giddon de7iya hara biittaa asaappe ooninne suutta mooppo” yaagaas.
13“‘Israa7eela asaappe woikko eta giddon de7iya hara biittaa asaappe ooninne miyo do7a woi kafo shankkatidi worikko, a suuttaa sa7an gussidi, biittaa kammo.
14Aissi giikko asho maayida ubbaa de7oi a suuttaa giddoona. Hegaa gishshau taani Israa7eela asaa, “Asho maayida meretaa ubbaa de7oikka a suuttaa giddon de7iyo gishshau, suuttaa mooppite; qassi miya ooninne ba asaa giddoppe bohetto” yaagaas.
15“‘Israa7eela asa gidin woikko eta giddon de7iya hara biitta asa gidin, ooninne bauta woi do7i oiqqidi woridobaa ashuwaa miikko, ba maayuwaa meecco; ba bollaakka meecetto; yaatidi omarssi gakkanaashin i tuna. Hegaappe guyyiyan, i geeshsha.
16Ba maayuwaa meeccana xayikko, ba bollaakka meecettana xayikko, ba nagaraa i bau tookkees’ yaaga” yaagiis.