Text copied!
CopyCompare
תנ ך עברי מודרני - וַיִּקְרָא

וַיִּקְרָא 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1וידבר יהוה אל משה לאמר׃
2דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם אני יהוה אלהיכם׃
3כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו ובחקתיהם לא תלכו׃
4את משפטי תעשו ואת חקתי תשמרו ללכת בהם אני יהוה אלהיכם׃
5ושמרתם את חקתי ואת משפטי אשר יעשה אתם האדם וחי בהם אני יהוה׃
6איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערוה אני יהוה׃
7ערות אביך וערות אמך לא תגלה אמך הוא לא תגלה ערותה׃
8ערות אשת אביך לא תגלה ערות אביך הוא׃
9ערות אחותך בת אביך או בת אמך מולדת בית או מולדת חוץ לא תגלה ערותן׃
10ערות בת בנך או בת בתך לא תגלה ערותן כי ערותך הנה׃
11ערות בת אשת אביך מולדת אביך אחותך הוא לא תגלה ערותה׃
12ערות אחות אביך לא תגלה שאר אביך הוא׃
13ערות אחות אמך לא תגלה כי שאר אמך הוא׃
14ערות אחי אביך לא תגלה אל אשתו לא תקרב דדתך הוא׃
15ערות כלתך לא תגלה אשת בנך הוא לא תגלה ערותה׃
16ערות אשת אחיך לא תגלה ערות אחיך הוא׃
17ערות אשה ובתה לא תגלה את בת בנה ואת בת בתה לא תקח לגלות ערותה שארה הנה זמה הוא׃
18ואשה אל אחתה לא תקח לצרר לגלות ערותה עליה בחייה׃

19ואל אשה בנדת טמאתה לא תקרב לגלות ערותה׃
20ואל אשת עמיתך לא תתן שכבתך לזרע לטמאה בה׃
21ומזרעך לא תתן להעביר למלך ולא תחלל את שם אלהיך אני יהוה׃
22ואת זכר לא תשכב משכבי אשה תועבה הוא׃
23ובכל בהמה לא תתן שכבתך לטמאה בה ואשה לא תעמד לפני בהמה לרבעה תבל הוא׃
24אל תטמאו בכל אלה כי בכל אלה נטמאו הגוים אשר אני משלח מפניכם׃
25ותטמא הארץ ואפקד עונה עליה ותקא הארץ את ישביה׃
26ושמרתם אתם את חקתי ואת משפטי ולא תעשו מכל התועבת האלה האזרח והגר הגר בתוככם׃
27כי את כל התועבת האל עשו אנשי הארץ אשר לפניכם ותטמא הארץ׃
28ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אתה כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם׃
29כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו הנפשות העשת מקרב עמם׃
30ושמרתם את משמרתי לבלתי עשות מחקות התועבת אשר נעשו לפניכם ולא תטמאו בהם אני יהוה אלהיכם׃