Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Wogaabaa

Wogaabaa 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1GODAI Muusa hagaadan yaagiis;
2“Israa7eela asau hagaadan yaagada yoota, ‘Israa7eela asaappe gidin, woi betidi yiidi Israa7eela giddon de7iya hara biitta asaappe gidinkka, ooninne ba naatuppe issuwaa Molooka giyo eeqaayyo aattidi immikko, he asi haiqqo; he biittaa asai a shuchchan caddidi woro.
3Taani he bitaniyaa morkkana; a asaa giddoppe shoddada a xaissana. Aissi giikko, i ba naatuppe issuwaa Molooka giyo eeqaayyo immiyoogan, ta Dunkkaaniyaa tunissiis; ta geeshsha sunttaakka kaushshiis.
4He bitanee ba naatuppe issuwaa Molookassi immiyo wode, he biittaa asai be7iiddi, shenehoo giikko, qassi bitaniyaakka worennan aggikko,
5taani ta huuphen he bitaniyaanne asaa morkkana; anne Molookaara shaaramuxanau a kaalliya ubbata eta asaa giddoppe bohite.
6“‘Ai asinne tanan ammanettennan ixxidi, moitilliyaa haasayissiyaageetanne shareechchota oichchanau biikko, taani a morkkana; a asaa giddoppekka a xaissana.
7“‘Taani, GODAI, intte Xoossaa gidiyo gishshau, simmi intte inttena dummayite; qassi geeshsha gidite.
8Ta higgiyaa naagitenne oottite. Taani inttena geeshshiya GODAATTENNEE.
9“‘Ai asinne ba aawaa woikko ba aayyiyo cayikko haiqqo. I ba aawaa woikko ba aayyiyo cayido gishshau, a suuttaa acoi a bollaana.
10“‘Issi asi ba shooruwaa keettaayeera zin77ikko, he zin77ida bitaneenne mishiriyaa naa77aikka haiqqona.
11Ba aawaa keettaayeera zin77ida asi ba aawaa kaushshiis; eti naa77aikka haiqqona. Eta suuttaa acoi eta bollaana.
12Issi asi ba na7aa keettaayeera zin77ikko, eti naa77aikka haiqqona. Eti tunabaa oottidosona. Eta suuttaa acoi eta bollaana.
13“‘Issi attuma asi maccaasaara zin77iyoogaadan attuma asaara zin77ikko, eti naa77aikka tunabaa oottido gishshau haiqqona. Eta suuttaa acoi eta bollaana.
14Issi asi na7iyoonne aayyiyoonne issippe machchiyaabaa gidikko, hegee tunabaa; intte giddon tunatetti de7enna mala, inne etinne taman xuugettona.
15“‘Issi asi meheera zin77ikko, i haiqqo; he macca mehiyookka worite.
16Issi maccaasi meheera zin77ikko he maccaasiyoonne he mehiyaa naa77aakka worite; eti haiqqona. Eta suuttaa acoi eta bollaana.
17“‘Issi asi ba michchiyo ba aawaa na7iyo woikko ba aayee na7iyo machchidi, iira zin77ikko, hegee pokkoba. Eti bantta asaa sinttan haiqqona. I ba michchiyo kaushshido gishshau, ba nagaran bau oishettana.
18Issi asi kushe qitai yiido maccaasee kalluwaa qaaridi iira zin77ikko, eti naa77aikka bantta asaa giddoppe bohettona. Aissi giikko i i suuttai goggiyo pulttuwaa kalloyiis; akka ba suuttai goggiyo pulttuwaa kalloyaasu.

19“‘Ne aayee michcheera woikko ne aawaa michcheera zin77oppa; aissi giikko, hegaa oottiyoogee ba mata dabbuwaa kaushshiyoogaa. Intte naa77aikka intte nagaran oishettana.
20Issi asi ba aawaa ishaa keettaayeera zin77ikko, i ba aawaa ishaa kaushshiis. Eti bantta nagaran banttau oishettana; eti naa77aikka na7a yelennan haiqqana.
21Issi asi ba ishaa keettaayyiyo machchikko, hegee tunatetta. I ba ishaa kaushshiis; eti naa77aikka na7a yelokkona.
22“‘Simmi intte de7anaadan, taani inttena gelissiyo biittai inttena cuchchenna mala, intte ta higgiyaanne ta azazuwaa naagitenne oottite.
23Taani intte sinttappe xaissiyo asatu de7uwaa wogaa kaalloppite. Eti hagaa ubbaa oottido gishshau, taani eta shenetaas.
24SHin taani inttena, “Eta biittaa intte laattana; intte he biittaa inttebaa oottanaadan, he maattainne eessai goggiyo biittaa taani intteyyo immana” yaagaas. Taani inttena hara asatuppe dummaya kessida GODAA intte Xoossaattennee.
25“‘Hegaa gishshau intte geeshsha gidida mehetanne kafota geeshsha gidennaageetuppe shaakkidi erite. Taani hageeti intteyyo tuna ga wottido mehetun, kafotuuninne biittan qaaxerettiyaabatun ubban intte huuphiyaa tunissoppite.
26Taani GODAI geeshsha gidiyo gishshaunne intte tabaa gidana mala inttena hara asaappe dummayido gishshau, inttekka taayyo geeshsha gidite.
27“‘Issi attuma asi woikko macca asi moitilliyaara haasayiyaagaa woikko shareechcho gidikko, eti haiqqanau bessees. Eti shuchchan cadettona. Eta suuttaa acoi eta bollaana’ yaaga” yaagiis.