Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Wogaabaa

Wogaabaa 27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1GODAI Muusa hagaadan yaagiis; “Israa7eela asaassi hagaadan yaagada yoota; ‘Issi asi GODAAYYO asa immanau shiiqikko, neeni gammatiyoogaadan he asa gishshaa miishshaa qanxxo.
3Hegeenne laatamu laittappe biidi usuppun tammu laitta gakkanau de7iya attumaagau usuppun xeetu giraame deexxiya xaqara biraa qanxxo.
4Macca asa gidikko qassi hasttamu xaqara biraa qanxxo.
5Qassi ichchashu laittappe biidi laatamu laitta gakkanau de7iya attumaagau laatamu xaqara biraanne maccaarissi tammu xaqara biraa qanxxo.
6Qassikka issi aginaappe biidi ichchashu laitta gakkanau de7iya attumaagau ichchashu xaqara biraanne maccaarissi heezzu xaqara biraa qanxxo.
7Hegaadankka qassi usuppun tammu laittanne hegaappe bollaara de7iya attumaagau tammanne ichchashu xaqara biraanne maccaarissi tammu xaqara biraa qanxxo.
8Qassi shiiqettida bitanee neeni gammatidoogaa qanxxanau danddayenna daro manqqo gidikko, i ba shiiquwaa gattanau immido asa ehiidi qeesiyaa sinttan esso; essobare shiiqettida bitanee qanxxanau danddayiyoogaa keenaa qoppidi qeesee gammato.
9“‘I shiiqettidoo mehee GODAASSI yarshshanau haniya mehe gidikko, hegaa mala mehee ubbai GODAASSI geeshsha.
10I he mehiyaa gishshaa hara mehiyaa immoppo; woi a hara mehiyaara laammoppo. Lo77uwaa iitaara woi qassi iitaakka lo77uwaara laammoppo. SHin i laammikko, koiro meheenne laamiyaa immido meheenne naa77aikka geeshsha.
11I shiiqettido mehee GODAASSI yarshsho oottidi shiishshanau geeshsha gidenna mehe gidikko, he bitanee he mehiyaa qeesiyaa sintti eho.
12Lo77o gidin iita gidin, qeesee he mehiyaa gammato; yaatobare qeesee gammatidoogee a waaga gido.
13SHin he mehiyaa godai a zaaridi wozanau koyikko, he mehiyaa waagaa bolli xeetaappe laatamu kushiyaa gujjo.
14“‘Issi asi ba keettaa geeshsha gidanaadan GODAASSI dummayikko, lo77o gidin iita gidin, qeesee he keettaa gammato. Yaatobare qeesee gammatidoogaadan a waagai hegaadankka gido.
15Qassi ba keettaa GODAASSI geeshsha ootti dummayida asi zaarettidi wozanau koyikko, he keettaa waagaa bollan xeetaappe laatamu kushiyaa gujjo; yaatobare keettai assa gidees.
16“‘Issi asi ba laata gadiyaappe shaakkidi geeshsha ootti GODAASSI dummayikko, he gadiyaa waagai an zeriyo zerettan gammatetto. Hegeenne laatamu kilo giraame banggaa zeriyo keena shooqa gidikko, tammu xaqara biraa qanxxo.
17I ba gadiyaa Ishatamantto Laittaa Baalaappe doommidi geeshsha ootti GODAASSI dummayikko, he gadiyau kumetta waagaa qanxxo.
18SHin i ba gadiyaa Ishatamantto Laittaa Baalai aadhdhi simmin geeshsha ootti GODAASSI dummayikko, kaallidi de7iya Ishatamantto Laittaa Baalai gakkanaashin de7iya wodiyaa qeesee qoodo; yaatobare a kumetta waagaappe wodhdhees.
19He gadiyaa geeshsha ootti GODAASSI dummayida asi zaaretti wozanau koyikko, i gammatettido miishshaa bolli xeetaappe laatamu kushiyaa gujjo; yaatobare gadee simmidi abaa gidees.

20SHin i gadiyaa zaarettidi, wozanaappe kasetidi hara asau baizzikko, he gadiyaa wozanau danddayenna.
21Ishatamantto Laittaa Baalai gakkin gadee yedettiyo wode, he gadee naa77antto guyye ekkennabaadan GODAASSI geeshsha gidees. He gadee qeesetu gade gidees.
22“‘Issi asi hara asappe shammido gadiyaa geeshsha ootti GODAASSI dummayanau koyikko,
23kaalliya Ishatamantto Laittaa Baalai gakkanaashin de7iya waagaa qeesee gammato; gammatobare bitanee he gallassikka he gimmitiyaa qanxxo; qanxxobare he miishshai GODAASSI dummatida miishsha gidana.
24Ishatamantto Laittaa Baalai gakkiyo wode, he gadee koiro laatan ekkidi baizzida bitaniyaassi simmees.
25“‘A waagai Xoossaa Dunkkaaniyan eriyo meezaanan gammatettees.
26“‘SHin ooninne baira yelettida mehe GODAASSI dummayidi shiishshanau danddayenna; aissi giikko, i kasekka GODAABAA. Miizza mara gidin woi dorssa mara gidinkka i GODAABAA.
27He marai geeshsha gidana xayikko, ne gammatido waagaa bolli xeetaappe laatamu kushiyaa gujjidi a godai zaarettidi wozo. I wozana xayikko, ne gammatido waagan hara asau baizetto.
28“‘Issi asi babaappe GODAASSI dummayidi immidobai aiba gidikkokka, asa gidin mehe gidin, woi a laatan gakkida gade gidinkka, baizettennanne wozettenna. Dummayidobai ubbabi GODAASSI ubbaappe aadhdhida geeshsha.
29Asaa giddoppe shaahettidi xayanaadan imettida asi wozettoppo; he asi haiqqo.
30“‘Biittaa asiratai ubbai biittaappe mokkida katta gidin woi mitta aife gidinkka GODAASSA. Hegee GODAASSI geeshsha.
31Issi asi ba asirataa wozanau koyikko, a waagaa bollan xeetaappe laatamu kushiyaa gujjo.
32Miizzaa gidin, dorssaa gidin, woi deeshshaa gidinkka, tammaappe issoi GODAASSA; meheta qoodi qoodidi aattiyo wode tammantti GODAASSI geeshsha.
33Tammantta mehiyaa iita gidin lo77o gidinkka dooroppo; woi a haraara laammoppo. Laammikkonne koiroogeenne laamiyaa immidoogeenne naa77aikka GODAASSI geeshsha gidoosonappe attin, zaaridi wozanau danddayenna’ yaaga” yaagiis.
34Siinaa Deriyaa bollan GODAI Muuse baggaara Israa7eela asaa azazido azazoti hageeta.