Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Wogaabaa

Wogaabaa 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1GODAI Muusanne Aaroona hagaadan yaagiis;
2“Israa7eela asaayyo hagaadan yaagidi yootite; ‘Ai asa bollaappekka issi aibakko goggikko, he goggiyaabai tuna.
3He goggiyaabaappe denddidaagan he aawu tuna gidiyo wogai hagaa: He goggiyaabai aggennan gogginkka woi qassi goggiyoogaa aggikkokka he a giddon de7iyaabai a tunissees.
4“‘A bollaappe aibakko goggiyo asi zin77iyo ai hiixikka tuna; qassi i uttiyoobi aiba gidikkokka tuna.
5A hiixaa bochchiya ooninne ba maayuwaa meecco; ba bollaakka meecetto; qassi omarssi gakkanaashin i tuna.
6Goggiyaabaara de7iya asi uttidobaa bolli uttiya ooninne ba maayuwaa meecco; ba bollaakka meecetto; qassi omarssi gakkanaashin i tuna.
7“‘Goggiyaabai de7iyo asa bollaa bochchiya ooninne ba maayuwaa meecco; ba bollaakka meecetto; qassi omarssi gakkanaashin i tuna.
8“‘Goggiyaabai de7iyo asi geeshsha asa bolli cuchchikko, he asi ba maayuwaa meecco; ba bollaakka meecetto; qassi omarssi gakkanaashin i tuna.
9“‘Qassi goggiyaabai de7iyo asi uttiyo ai kooraikka tuna.
10Baappe garssaara de7iyaabaa aibin gidikkokka bochchiya ooninne omarssi gakkanaashin tuna; qassi hegeeta milatiyaabata tookkiya ooninne ba maayuwaa meecco; ba bollaakka meecetto; qassi omarssi gakkanaashin i tuna.
11“‘Goggiyaabaara de7iya asi ba kushiyaa meecettennan de7iiddi bochchiyo asi ooninne ba maayuwaa meecco; ba bollaakka meecetto; qassi omarssi gakkanaashin i tuna.
12“‘Qassi goggiyaabai de7iyo asi bochchiyo urqqa miishshaa ubbaa menttite; mittaappe oosettida miishsha ubbai qassi haattan meecetto.
13“‘Goggiyaabai de7iyo asi he goggiyaabaappe geeyiyo wode, bau laappun gallassaa qoodo. Ba maayuwaa meecco; ba bollaaka pultto haattan meecetto; yaatidi i geeshsha gidees.
14Hosppuntta gallassi naa77u buuba haraphpheta woikko naa77u mara haraphpheta ekkidi, Xoossaa Dunkkaaniyaa pengge GODAA sintti yiidi, qeesiyaayyo eta immo.
15Immin qeesee haraphphetappe issuwaa nagaraa yarshshuwaassi, naa77anttuwaa qassi xuuggiyo yarshshuwaassi yarshshees; yaatidi qeesee bitaniyaa bollaappe goggiyaabaa gishshau GODAA sinttan a nagaraa atto giissees.
16“‘Ai attuma asinne ba attumatettaappe zeretti gukkikko, ba kumetta bollaa haattan meecetto; qassi omarssi gakkanaashin i tuna.
17Attumatettaappe gukkida zerettai bochchido maayo ubbai woikko galbba ubbai haattan meecetto; qassi omarssi gakkanaashin i tuna.
18Qassi issi attumaasi macca asaara zin77in, a attumatettaappe zeretti gukkikko, naa77aikka haattan meecettona; qassi omarssi gakkanaashin eti tuna.

19“‘Maccaasassi aginan aginan yiya kushe qitai yiikko, laappun gallassa gakkanaashin a tuna; qassi o bochchiya ooninne omarssi gakkanaashin tuna.
20“‘He kushe qitaa wode a zin77iyoobai ubbai tuna; qassi a uttiyoobai ubbaikka tuna.
21A zin77iyo hiixaa bochchiya ubbai ba maayuwaa meecco; haattankka meecetto; omarssi gakkanaashin i tuna.
22A uttiyoobaa bochchiya ubbai ba maayuwaa meecco; ba bollaakka meecetto; qassi omarssi gakkanaashin i tuna.
23A zin77iyo hiixa gidinkka woikko a uttiyoobaa bochchiya ooninne omarssi gakkanaashin tuna.
24“‘Ai attuma asinne he kushe qitaa wode iira zin77ikko, he kushe qitai qassi a bochchikko, laappun gallassa gakkanaashin i tuna; i zin77iyo hiixai ubbaikka tuna.
25“‘Issi macca asassi i kushe qitaa wodiyaa gidennan hara wodiyan suuttai goggikko, woi qassi i kushe qitaikka ba wodiyaappe aattidi eqqennan ixxidi goggikko, i eqqana gakkanaashin a tuna. Ba kushe qitaa wodiyan tuna gidiyoogaadan, he wodekka a tuna.
26He suuttai ippe goggiyo wodiyan a zin77ido hiixai ubbai, ba kushe qitaa wode a zin77ido hiixaakka mala tuna; qassi a uttiyoobai ubbaikka ba kushe qitaa wode a uttiyoobai tuna gidiyoogaadan tuna.
27Qassi he tunidabata bochchiya ooninne tuna; i ba maayuwaa meecco; ba bollaakka meecetto; qassi omarssi gakkanaashin i tuna.
28“‘Ippe goggiyaabai eqqikko, a he wodiyaappe doommada laappun gallassaa qoodu; Hegaappe guyyiyan, a geeshsha gidana.
29Hosppuntta gallassan a naa77u buuba haraphpheta woikko naa77u mara haraphpheta ekkada, Xoossaa Dunkkaaniyaa pengge qeesiyaakko ehu.
30Ehin qeesee haraphphetuppe issuwaa nagaraa yarshshuwaassi issuwaa qassi xuuggiyo yarshshuwaassi yarshsho. Yaatidi qeesee ippe goggiyaabaa tunatettaa gishshau GODAA sinttan i nagaraa atto giissees.
31“‘Bantta giddon de7iya Xoossaa Dunkkaaniyaa tunissidi Israa7eela asai haiqqennaadan, neeni hagaadan oottada eti banttana tunissiyaabaappe shaahettidi de7anaadan naaga.
32“‘A bollaappe aibakko goggiyo asassinne a attumatettaappe gukkida zerettan tuniya asassi,
33qassi ba kushe qitaa gaasuwan tuniya maccaasassi, attuma gidin macca gidin goggiyaabai de7iyo asassinne tunida macca asaara zin77iya attuma asassi imettida wogai hagaa’ yaagite” yaagiis.