Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Wogaabaa

Wogaabaa 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“‘Issi asi issippetettaa yarshshuwaassi ba wudiyaappe macca gidin attuma gidin issi mehe shiishshiyo wode, he mehee tilla bollaara de7iyaagaa gido.
2Yarshshanau ehiido mehiyaa huuphiyan ba kushiyaa wottidi, Xoossaa Dunkkaaniyaa penggen shukko. Hegaappe guyyiyan, qeeseti Aaroona naati suuttaa yarshshiyoosaa miyyetu ubbaa bollan caccafona.
3Issippetettaa yarshshuwaappe taman xuuggiyo yarshsho oottidi GODAAYYO shiishsho. Hegeekka qantta ashuwaa maayida handda ubbaa,
4naa77u kilahota, eta bolli de7iya handdaanne tiriyaa bolli maayida handdaa kilahotaara gattidi ekkees.
5Aaroona naati hegaa hara xuuggiyo yarshshuwaara yarshshiyoosaa bolli de7iya mittaa bolli wottidi xuuggona; hegee GODAAYYO taman xuuggiyo, sawuwaa tonggu giya yarshsho gidana.
6“‘GODAAYYO issippetettaa yarshshuwaa shiishshiya uri dorssa gidin deeshsha gidin, macca gidin attuma gidinkka tilla bollaara de7iyaagaa shiishsho.
7Dorssa maraa yarshshiya uri, GODAA sinttan shiishsho;
8shiishshidi ba kushiyaa a huuphiyan wottidi, Dunkkaaniyaa sinttan shukko. Hegaappe guyyiyan, Aaroona naati suuttaa oiqqidi, yarshshiyoosaa miyyetu ubbaa bollan caccafona.
9Issippetettaa yarshshuwaappe taman xuuggiyo yarshsho oottidi, GODAAYYO shiishsho; hegeekka modhdhuwaa, giicciiriyaappe qanxxido nasiyaa, ulo giddo ashuwaa maayida handda ubbaa,
10naa77u kilahota, eta bolli de7iya handdaanne tiriyaa bolli maayida handdaa kilahotaara gattidi ekkees.
11Qeesee hegaa GODAAYYO taman xuuggiyo yarshshiyoosaa bolli wottidi xuuggo.
12“‘A yarshshoi deeshsha gidikko, i hegaa GODAA sinttan shiishsho.
13Yaatidi a huuphiyan ba kushiyaa wottidi, Xoossaa Dunkkaaniyaa sinttan shukko. Hegaappe guyyiyan, Aaroona naati suuttaa oiqqidi, yarshshiyoosaa yuushuwan ubban caccafona.
14I he yarshshiyoogaappe ekkidi, taman xuuggiyo yarshsho oottidi GODAAYYO shiishsho; hegeekka qantta ashuwaa maayida handda ubbaa,
15naa77u kilahota, eta bolli de7iya handdaanne tiriyaa bolli maayida handdaa kilahotaara gattidi ekkees.
16Qeesee hegaa taman xuuggiyo, sawuwaa tonggu giya yarshsho oottidi yarshshiyoosaa bolli xuuggo. Handda ubbai GODAAGAA.
17“‘Handdaanne suuttaa intte de7iyoosan awaaninne mooppite. Hagee intteyyoonne intte yeletau merinau naagettiya woga’ yaagada oda” yaagiis.