Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Wogaabaa

Wogaabaa 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1GODAI Muusa hagaadan yaagiis;
2“Ta geeshsha sunttaa eti tunissenna mala, Israa7eela asai taayyo dummayido imota Aarooninne a attuma naati bonchchuwan ekkidi, geeshshatettan naagana mala, etau yoota. Taani GODAA.
3“Etau hagaadan yaaga; ‘Sinttaara yiya yeleta ubban intte zariyaappe ooninne tuni uttidi, Israa7eela asai GODAAYYO dummayido geeshsha yarshshuwaakko shiiqikko, he asi ta sinttaappe xayo. Taani GODAA.
4“‘Aaroona zariyaappe hanttaara goga harggee de7iyo, woikko bollaappe aibakko goggiyo ooninne geeyana gakkanaashin, geeshsha yarshshuwaappe mooppo. Ahaa bochchidi tunidabaa woikko a attumatettaappe zeretti gukkido ura bochchiya ooninne tuna.
5Woi qassi sa7aara gooshettiya, tunissiyaabata, woi ai mala tunatetta gidikkonne tunissiya asa bochchiya uri,
6woi hegaa malabaa aibanne bochchiya asi, omarssi gakkanaashin i tuna; ba bollaa haattan meecettennan de7iiddi, he geeshsha yarshshuwaappe i maanau koshshenna.
7Awai wulliyo wode i geeshsha gidees; Hegaappe guyyiyan, he geeshsha yarshshuwaappe bana gakkiyaagaa mo.
8Bau haiqqidabaa woikko do7i worido mehe asho mooppo; hegee tunissiyaabaa. Taani GODAA.
9“‘Qeeseti ta wogaa naagona; naagennan ixxikko, eti a tunissidi a nagaran haiqqana. Eta geeshshiyaagee taani GODAA.
10“‘He geeshsha yarshshuwaa qeesiyaa so asaappe attin, hara asi mooppo; qeesiyaa so yiida imattaa gidin, woi qaxarettidi oottiya ashkkara gidinkka mooppo.
11SHin qeesee ba biran shammido aillee woikko a son yelettida aillee he qumaappe mo.
12Qeese gidenna hara asa gelida qeesiyaa na7iyaa he geeshsha yarshshuwaappe muuppu.
13SHin qeesiyaa na7iyaa azini haiqqin, woikko azini yeddin, na7a yelennan kase ba geela7otettan de7iyoogaadan simmada ba aawaa soo yiikko, a ba aawaa gakkiya qumaappe mu. SHin hara asi ooninne hegaappe mooppo.
14“‘Issi asi erennan de7iiddi geeshsha yarshshuwaappe miikko, he i miido qumaa waagaa bolli xeetaappe laatamu kushiyaa gujjidi qeesiyaassi immo.
15Israa7eela asai GODAASSI yarshshiyo geeshsha yarshshuwaa qeeseti tunissoppona.
16Eti bantta ehiido geeshsha yarshshuwaa banttau miidi, bantta nagaran oishettanaadan, qeeseti oottanau koshshenna. Aissi giikko, eta geeshshiyaagee, taani GODAA!’ yaaga” yaagiis.
17GODAI Muusa hagaadan yaagiis,
18“Aaroonassi, a naatussinne Israa7eela asa ubbaassi hagaadan yaagada yoota; ‘Israa7eela asaappe gidin woikko eta giddon de7iya betiyaappe ooninne GODAAYYO xuuggiyo yarshshuwaa ba dosan coo immiyo woi ba shiiquwaa gattanau yarshshiyo wode,

19he yarshshoi ekettana mala, mirgguwaappe woi dorssaappe woikko deeshshappe tilla bollaara de7iya attumaagaa gido.
20Bollai tilla gidennaagee aiba gidikkonne ekettenna gishshau, hegaa shiishshoppa.
21“‘Qassi oona gidikkonne ba shiiquwaa gattanau issippetettaa yarshshuwaa GODAASSI yarshshiyo wode, woi qassi ba mehiyaappe ba dosan coo immiyo imotaa GODAASSI shiishshiyo wode, hegee ekettana mala i tilla bollaara de7iyaagaa gido.
22Intte mehiyaappe qooqiyaa, woi mequwaa, woikko gunddaa, woikko giiyiya masunttai, woikko puusoi, woikko ilahai de7iyoogaa GODAASSI yarshshoppite; qassi taman xuuggiyo yarshsho oottidikka yarshshiyoosaa bollan GODAAYYO shiishshoppite.
23A bollan palaha meretai woi pacabai de7iyo korimaa woi dorssaa issi asi ba dosan coo immiyo yarshshuwaassi shiishshanau danddayees; shin shiiqo gato gidikko, hegee ekettenna.
24Sanggisettidaagaa woikko qoxettidaagaa woikko kaattai masunxxidoogaa woikko qanxxettidaagaa GODAAYYO yarshshoppite. Intte biittan hegaa malabaa oottoppite.
25Intte giddon de7iya allaga asatuppe ekkido hegaa mala mehiyaakka intte Xoossaassi quma oottidi shiishshoppite. Eta bollai tilla gidennaagaa gaasuwan etan wotoi de7iyo gishshau, eti intte gishshaa ekettokkona’ yaaga” yaagiis.
26Qassikka GODAI Muusa hagaadan yaagiis,
27“Miizza mari woi dorssa mari woikko deeshsha mari yelettiyo wode, laappun gallassaa ba aayeera takko. Hosppuntta gallassaappe doommidi, GODAAYYO taman xuuggidi shiishshiyo yarshsho oottidi shiishshanau danddayettees.
28Miizziyo, dorssiyo, woi deeshshiyo i maraara issi gallassi shukkoppite.
29“Intte galataa yarshshuwaa GODAAYYO shiishshiyo wode, intte yarshshoi ekettanaadan yarshshite.
30He yarshshoi he gallassikka meetetti agganau koshshees; appe aibanne wonttossi ashshoppite. Taani GODAA.
31“Ta azazuwaa naagitenne oottite. Taani GODAA.
32Qassi ta geeshsha sunttaa intte tunissoppite; Israa7eela asaa giddon taani geeshsha gidiyoogee erettanau bessees. Inttena geeshshiyaagee, taani GODAA.
33Intteyyo Xoossaa gidanau, inttena Gibxxe biittaappe kessidaagee tana. Taani GODAA” yaagiis.