Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Wogaabaa

Wogaabaa 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1GODAI Muusanne Aaroona hagaadan yaagiis;
2“Ai asa bollinne kixi wodhdhikko, woikko xuussa masuntti woikko ilahi kiyikkonne qassi hegeekka a galbban hanttaara goga harggiyau laamettikko, he bitaniyaa qeesiyaa Aaroonakko woikko qeese gidiya a attuma naatuppe issuwaakko ehoona.
3Ehin qeesee a gogaa bollan de7iya masunttaa be7o. He masunxxida sohuwan de7iya ikisee booxxikkonne, masunttaikka ollatikko, hegee hanttaara goga hargge. Qeesee hegaa be7idi, he bitanee tuna gidiyoogaa erisso.
4SHin a gogaa bollan de7iya masunttai booxxikkokka, gogaappe kanttidi ollatibeennabaa gidikkonne he masunttaa bollan de7iya ikisee booxxibeennabaa gidikko, qeesee he bitaniyaa dumma kifiliyan laappun gallassaa gorddidi wotto.
5Laappuntta gallassan qeesee a zaarettidikka be7o; i be7iyo wode masunttai bitaniyaa gogaa bollan aakkennan kaseegaadankka de7ikko, qeesee he bitaniyaa naa77anttuwaakka dumma kifiliyan laappun gallassaa gorddidi wotto.
6Qassikka laappuntta gallassan qeesee a be7o; be7iyo wode masunttai aakkiyoogaa aggidi xayi xayi biikko, qeesee i geeshsha gidiyoogaa erisso. Hegee xuussappe attin harabaa gidenna; hegaa gishshau, i ba maayuwaa meeccidi geeshsha gidees.
7SHin i geeyanau bana qeesiyaa bessidoogaappe guyyiyan, he xuussai a gogaa bollan yaa aakki aakki biikko, i naa77anttuwaa bana bessanau qeesiyaakko bo.
8Qeeseekka a be7o; he xuussai bitaniyaa gogaa bollan yaa aakki aakki biikko, qeesee i tuna gidiyoogaa erisso. Aissi giikko, hegee hanttaara goga hargge.
9“Oonanne hanttaara goga harggee oiqqikko, qeesiyaakko a ehoona.
10Ehin qeesee a be7o; be7iyo wode a gogaa bollan bootta kixai de7ikko, he kixai ikisiyaakka boottau laammikkonne he kixaa giddon ashoi munni uttidabaa gidikko,
11hegee a gogaa bollan gam77ida hanttaara goga hargge gidiyo gishshau, qeesee i tuna gidiyoogaa erisso. I tuna gidiyoogee erettiichchido gishshau, a dumma kifiliyan gorddanau koshshenna.
12“Qassi hanttaara goga harggee bitaniyaa gogaa bollan aakkidi, huupheppe toho gakkanaashin ubban maayidabaa gidikko, qeesee be7o.
13Be7in he hanttaara goga harggee a bollaa ubbaa maayikko, qeesee i geeshsha gidiyoogaa erisso; a bollai muleerakka laamettidi bootta gidido gishshau, i geeshsha.
14SHin he masunttaa giddoora munnida ashoi beettikko i tuna.
15Qeesee he munnida ashuwaa be7o; be7idi he bitanee tuna gidiyoogaa erisso. He munnida ashoi hanttaara goga hargge gidiyo gishshau, i tuna.
16SHin he munnida ashoi qassikka laamettidi booxxikko, he bitanee qeesiyaakko yo.
17Qeesee a be7o; be7in a masunttai booxxidabaa gidikko, he bitanee geeshsha gidiyoogaa qeesee erisso. Yaatobare i geeshsha gidana.
18“Issi asa bolli merkkoi wodhdhidi paxin,

19a sohuwan bootta kixai wodhdhikko woikko zo77ida ilahai kiyikko, he urai bana qeesiyaa besso.
20Qeesee a be7o; be7in he masunttai ollatikkonne masunttaa bollan de7iya ikiseekka laamettidi booxxikko, he bitanee tuna gidiyoogaa qeesee erisso. Hegee merkkuwaara doommida hanttaara goga harggiyaa.
21SHin qeesee be7iyo wode, ikisee booxxibeennabaa gidikkonne masunttaikka gogaa kanttidi ollatibeennabaa gidikko, qassi xayi xayi biikko, qeesee a dumma kifiliyan laappun gallassaa gorddidi wotto.
22Hegee a gogaa bollan aakki aakkidi biikko, he bitanee tuna gidiyoogaa qeesee erisso. Aissi giikko, hegee goga hargge.
23SHin he ilahai aakki aakki beennan issi soho xallan de7ikko, hegee merkkoi paxido malaataa gidiyo gishshau, he bitanee geeshsha gidiyoogaa qeesee erisso.
24“Issi asa gogaa tami miikkonne he miido sohuwan booxxida woikko zo77ida ilahai kiyikko,
25qeesee he sohuwaa be7o; be7in a sohuwan de7iya ikisee booxxikkonne merkkoikka kanttidi ollatikko, hegee hanttaara goga hargge. I tamai miidosaara kiyiis; hegaa gishshau qeesee i tuna gidiyoogaa erisso.
26SHin qeesee be7iyo wode, he ilahaa bollan de7iya ikisee booxxibeennabaa gidikkonne masunttaikka gogaa kanttidi ollatibeennabaa gidikko, qassi xayi xayi biidabaa gidikko, qeesee a dumma kifiliyan laappun gallassaa gorddidi wotto.
27Laappuntta gallassan qeesee a be7o; be7iyo wode he sohoi aakki aakki biikko, i tuna gidiyoogaa qeesee erisso. Hegee hanttaara goga hargge.
28SHin he ilahai gogaa bollan aakkennan aggidi, issi sohuwan uttikkonne ubba qassi xayi xayi biikko, hegee tamai miidosan attida malaataa gidiyo gishshau, i geeshsha gidiyoogaa qeesee erisso.
29“Issi attuma asassi woikko macca asassi huuphiyaa woikko gacuwaa bollan masuntti kiyikko,
30qeesee he masunttaa be7o. I be7iyo wode masunttai gogaa kanttidi ollatikkonne a bollan de7iya ikiseekka adille ciishsha milatiya lee7e gidikko, he bitanee tuna gidiyoogaa qeesee erisso. Hegee huuphiyaa woikko gacuwaa bollan kiyiya qaachchanne hanttaara goga hargge.
31Qassi qeesee he harggiyaa be7iyo wode, i gogaa kanttidi ollatibeennabaa gidikkonne karetta ikiseekka a bolli xayikko, he qaachchiya harggiyaara de7iya bitaniyaa qeesee dumma kifiliyan laappun gallassaa gorddidi wotto.
32Laappuntta gallassan qeesee he harggiyaa be7o; be7iyo wode qaachchiya harggee aakkennabaa gidikko, a bollan adille ciishsha milatiya ikisee bainnabaa gidikkonne, ikka gogaa kanttidi ollatibeennabaa gidikko,
33he bitanee he masunttaa yuushuwan de7iya ikisiyaa meedo; qaachchiya sohuwan de7iya ikisiyaa mati meedoppo. Qeesee he bitaniyaa dumma kifiliyan hara laappun gallassaa gorddidi wotto.
34Laappuntta gallassan qeesee he qaachchiyaasaa be7o; be7iyo wode hegee bitaniyaa gogaa bollan aakkana xayikkonne gogaa kanttidi ollatana xayikko, he bitanee geeshsha gidiyoogaa qeesee erisso. Bitaneekka ba maayuwaa meeccidi, geeshsha gidees.
35SHin i geeyidoogaappe guyyiyan, qaachchiyaagee he bitaniyaa gogaa bollan aakki aakki biikko,
36qeesee a be7o; be7iyo wode he qaachchiyaagee aakkidabaa gidikko, qeesee adille ciishsha milatiya ikisiyaa koyoppo. Aissi giikko, he bitanee tuniichchiis.

37SHin qeesee be7iyo wode, he qaachchiyaasai aakkibeennabaa gidikkonne karetta ikiseekka a bolli mokkidabaa gidikko, he qaachchiyaasai paxiichchiis. He bitaneekka geeshsha gidiyo gishshau, i geeshsha gidiyoogaa qeesee erisso.
38“Issi attuma asa woikko macca asa gogaa bolli bootta ilahai kiyikko,
39qeesee a be7o. Be7iyo wode he eta gogaa bollan de7iya ilahai shololla bootta gidikko, hegee goga bollan coo kiyidabaa; he bitaneekka geeshsha.
40“Issi asau huuphiyaa binnaanai qoqqofettikko, i bo77a; gidoppe attin i geeshsha.
41Qassi issi asau huuphiyaa binnaani sinttaara bo77atikko, a tiishshi miis; gidoppe attin i geeshsha.
42SHin a bo77aa woikko a tiishshai miidosaa bollan zo7o woikko bootta masuntti kiyikko, hegee a bo77an woikko tiishshai miidosan kiyida hanttaara goga hargge.
43A qeesee be7o. Be7iyo wode a bo77aa woikko tiishshai miidosaa bollan de7iya masunttai gogaa bollan kiyiya hanttaara goga harggiyaadan zo7o gidikko,
44he bitanee tumukka hanttaara goga hargge sakkiyo hargganchcha. I tuna gidiyo gishshau i tuna gidiyoogaa qeesee erisso. Aissi giikko, harggee a huuphiyan de7ees.
45“Hanttaara goga harggee oiqqido asi pooshettida maayuwaa maayo; ba huuphiyaa pixoppo; ba menttershshaakka kammo; yaatidi, ba qaalaa xoqqu oottidi, ‘Taani tuna, taani tuna!’ yaago.
46He harggee a bolli de7ido keesan ubban i tuna. I tuna gidiyo gishshau, asappe shaahettidi dunkkaanidosaappe kareera barkka de7o.
47“Ai maayuwaa bollinne boroqida sohoi beettikko, he maayoi suufe gidin woi liino gidin,
48dadettida woikko sikettida liino woi suufe gidin, galbba woikko galbbappe oosettida maayo gidin,
49he maayuwaa bolli kiyida boroqoi maata milatiya woikko zo7o meraa bessikko, i qacinaappe woi shaluwaappe dadettidabaa gidin, galbba woi galbbaappe oosettida maayo gidinkka, hegee boroqoi kiyido gishshau, hegaa qeesiyaa bessanau koshshees.
50Qeesee he boroquwaa be7idi, he boroquwaara de7iya maayuwaa dumma kifiliyan laappun gallassaa gorddidi wotto.
51Laappuntta gallassan qeesee he maayuwaa be7o; be7iyo wode he maayuwaa bollan aakki aakki biikko, i qacina woi shalo maayo gidin, galbba woi galbbaappe oosettida maayo gidinkka, hegee issuwaappe issuwaa oiqqiya boroqo gidiyo gishshau, he maayoi tuna.
52Qassi he maayoi qacina woi shalo maayo gidin, liino woi suufe gidin, galbbaappe oosettidabaa aiba gidinkka, qeesee a xuuggo. Hegee issuwaappe issuwaa oiqqiya boroqo gidiyo gishshau, i xuugettanau bessees.
53“Qassikka qeesee be7iyo wode, he boroqoi maayuwaa bolli aakkibeennabaa gidikko, i qacina woi shalo maayo woikko galbbaappe oosettidabaa aiba gidinkka,
54he boroqoi de7iyo maayuwaa meeccanaadan qeesee azazo. Hegaappe guyyiyan, he maayuwaa dumma kifiliyan hara laappun gallassaa gorddidi wotto.

55He boroqo sohoi de7iyo maayuwaa meeccoogaappe guyyiyan, qassikka qeesee be7o; be7iyo wode he boroqoi ba meraa laammibeennabaa gidikko, i aakki aakki baana xayikkokka tuna. He boroqo sohoi maayuwaassi guyye baggaara woi sintta baggaara de7inkka, he maayoi taman xuugettanau koshshees.
56SHin he maayuwaa meecci simmin qeesee be7iyo wode boroqoi xayi xayi biikko, i galbba gidin, qacina woi shalo maayo gidinkka, he boroqoi de7iyo sohuwaa qeesee daakkidi kessirggo.
57Hegaappe guyyiyan, maayuwaa bolli simmidikka kiyikko, he maayoi qacina woi shalo maayo gidin, galbbaappe oosettidabaa aiba gidinkka, hegee aakki aakki biya boroqo soho gidiyo gishshau, he boroqoi de7iyo maayoi taman xuugettanau bessees.
58SHin meecettida maayoi qacina woi shalo maayo gidin, woi galbbaappe oosettida aiba maayo gidinkka, boroqo sohoi a bollappe xayikko, he maayoi naa77anttuwaa meecetto; Hegaappe guyyiyan, i geeshsha gidees.
59“Issi maayoi suufe woi liino gidin, qacina woi shalo maayo gidin, woi qassi galbbaappe oosettidabaa gidinkka, he maayuwaa geeshsha woi tuna giissanau danddayiya boroqo sohuwaa wogai hagaa” yaagiis.