Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Wogaabaa

Wogaabaa 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“‘Ai asinne markkau xeesettidi ba be7idoogaa woikko ba eridoogaa gutaran markkattennan ixxikko, hegee ayyo nagara; hegaa gishshau i qaxxayetto.
2“‘Qassi ai asinne erennan de7iiddi tunabaa, do7aa bautaa woikko mehiyaa bautaa woikko sa7aara gooshettiya do7atu bautaa bochchikko, tuna gidiyoogaa i erido wodiyaappe doommidi mooranchcha gidiis.
3“‘Qassikka ai asinne erennan de7iiddi, asa bollappe goggiya tunissiyaabaa aiba gidinkka bochchikko, hegee tuna gidiyoogaa i erido wodiyaappe doommidi mooranchcha gidiis.
4“‘Woi qassi ai asinne iitabaa gidin lo77obaa oottanau eesuwan caaqqikkonne ba caaqqidoogaakka i akeekennan xayikko, i akeekido wodiyaappe doommidi mooranchcha gidiis.
5“‘Ai asinne ha odettida moorotuppe issuwaa oottidabaa gidikko, ba oottido nagaraa paaxo.
6I ba oottido nagaraa gishshau GODAAYYO ba wudiyaa giddoppe macca dorssaa woikko macca deeshshaa nagaraa yarshsho oottidi shiishsho. SHiishshin qeesee ekkidi, he bitaniyaa nagaraa atto giissana.
7“‘Asi ba oottido nagaraayyo yarshshanau, dorssaa woikko deeshshaa anqqaraa shammanau ayyo miishshi gidana xayikko, naa77u haraphpheta buubata, woikko naa77u mara haraphpheta, issuwaa nagaraa yarshsho oottidi, qassi issuwaa xuuggiyo yarshsho oottidi GODAASSI eho.
8Ehiidi i eta qeesiyaassi immo. Qeesee naa77u haraphphetuppe issinniyo qooriyaa muucennan coo mirqqidi, nagaraa yarshsho oottidi yarshsho.
9Yaatidi he nagaraa yarshshuwaa suuttaappe amaridaagaa ekkidi, yarshshiyoosaa miyyiyaa caccafo; attida suuttaa yarshshiyoosaappe garssa baggaara gusso; hegee nagaraa yarshshuwaa.
10Hankko haraphphiyo qassi higgee azaziyoogaadan, xuuggiyo yarshsho oottidi xuuggo. Qeesee hegaadan oottidi, bitanee oottido nagaraa atto giissanau yarshshuwaa yarshshees; bitaneekka ba nagaraappe maarettana.
11“‘SHin issi urau naa77u wogga haraphpheta woikko naa77u mara haraphpheta ehaanau miishshi gidana xayikko, issi kilo giraame liiqo xiilliyaa ba nagaraassi shiishshiyo yarshsho oottidi eho. He xiillee nagaraa yarshsho gidiyo gishshau, wogaraa zaitee woikko ixaanai an gujettoppo.
12I hegaa ehiidi qeesiyaassi immo; qeesee he xiilliyaappe issi kushiyaa kuntti ekkidi, GODAASSI shiishshiyo kattaa yarshshuwaara gattidi, hassayissiyaabaa oottidi yarshshiyoosan de7iya taman xuuggo; hegee nagaraa yarshshuwaa.
13Ha geetettidaageetuppe augaaninne gido bitanee oottido nagaraassi qeesee hagaadan oottidi, bitanee oottido nagaraa atto giissees; bitaneekka ba nagaraappe maarettana. Kattaa yarshshuwaadankka attidaagaa qeesee ekko’ yaagada oda” yaagiis.
14GODAI Muusessi hagaadan yaagidi yootiis;
15“Ooninne GODAAYYO geeshshi wottido miishshatu bolli ammanettennan xayikkonne qassi erennan nagaraa oottikko, ba naaquwaassi ba wudiyaa giddoppe tilla bollaara de7iya issi dorssa orggiyaa GODAASSI eho. A waagaikka Xoossaa Dunkkaaniyan eriyo meezaanan wottin eretto; hegee naaquwaa yarshshuwaa.
16GODAASSI dummayi wottido miishshatu bolli i nagaraa oottido gishshau, i he miishshatu waagaa qanxxo; qanxxiiddi kase waagaa bolli xeetaappe laatamu kushiyaa gujjidi qeesiyaassi immo. Qeesee he naaquwaa yarshshuwaassi ehiido dorssaa yarshshidi, bitaniyaa nagaraa atto giissees; bitaneekka ba naaquwaappe maarettana.
17“Ai asinne erennan de7iiddi, GODAI, ‘Oottoppa’ giidi azazidobaappe issuwaa oottidi nagaran gelikko, i erana xayikkonne mooranchcha gidiyo gishshau, ba nagaran qaxxayetto.
18I ba wudiyaappe tilla bollaara de7iya issi dorssa orggiyaa naaquwaa yarshshuwaassi qeesiyaakko eho. He dorssai naaquwau qanxxiyo waagaa kessiyaagaa gido; yaatobare qeesee he dorssaa yarshshidi, bitaniyaa naaquwaa atto giissees; bitaneekka ba naaquwaappe maarettees.

19Hegee naaquwaa yarshshuwaa. I tumukka GODAA naaqqiis” yaagiis.