Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Wok Pris

Wok Pris 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bikpela i tokim Moses
2long givim tok bilong em long ol Israel. Em i tok olsem, “Mi Bikpela, mi God bilong yupela.
3I tru, yupela i bin i stap long Isip, tasol yupela i no ken bihainim pasin bilong ol Isip. Na nau mi laik bringim yupela i go long Kenan, tasol yupela i no ken bihainim pasin bilong ol Kenan. Na yupela i no ken bihainim ol lo bilong ol.
4Harim. Yupela i mas bihainim ol lo bilong mi wanpela tasol na mekim olgeta samting mi tokim yupela long mekim. Mi Bikpela, mi God bilong yupela na mi givim yupela dispela tok.
5Yupela i mas bihainim olgeta pasin mi laikim na olgeta lo mi givim yupela. Sapos yupela i mekim olsem bai yupela i stap laip. Mi Bikpela, mi God bilong yupela, mi tok olsem.
6“Mi Bikpela, mi tok olsem. Yu no ken maritim wanpela meri bilong lain famili bilong yu na yu no ken aigris na pilai wantaim em. Dispela kain pasin i tambu tru.
7Yu no ken pilai wantaim mama tru bilong yu. Sapos yu mekim olsem, bai yu semim tru papa bilong yu. I tambu long yu long pilai wantaim mama bilong yu.
8Yu no ken pilai wantaim narapela meri bilong papa bilong yu. Sapos yu mekim olsem, bai yu mekim papa i sem nogut tru.
9Yu no ken pilai wantaim susa tru bilong yu, o arapela pikinini meri bilong papa o mama bilong yu. Sapos mama i karim long haus bilong papa o em i karim long narapela haus, maski, em i susa bilong yu na yu no ken pilai wantaim em.
10Yu no ken pilai wantaim pikinini meri bilong pikinini bilong yu. Dispela pasin bai i mekim yu i sem nogut tru.
11Yu no ken pilai wantaim pikinini meri bilong narapela meri bilong papa bilong yu. Em i pikinini bilong papa bilong yu, olsem na em i susa bilong yu. I tambu long maritim em.
12Yu no ken pilai wantaim susa bilong papa bilong yu, long wanem, em i wanblut bilong papa.
13Na yu no ken pilai wantaim susa bilong mama bilong yu, long wanem, em i wanblut bilong mama.
14Yu no ken pilai wantaim meri bilong smolpapa bilong yu, long wanem, dispela meri em i smolmama bilong yu. Sapos yu slip wantaim em, bai yu mekim smolpapa i sem nogut tru.
15Yu no ken pilai wantaim meri bilong pikinini man bilong yu. Long wanem, em i no meri bilong yu, na i tambu long pilai wantaim em.
16Yu no ken pilai wantaim meri bilong brata bilong yu. Sapos yu slip wantaim em, bai yu mekim brata i sem nogut tru.
17Sapos yu maritim wanpela meri na meri i gat pikinini meri pinis long narapela man, orait yu no ken maritim dispela pikinini o pikinini meri bilong en. Na yu no ken maritim pikinini meri bilong pikinini man bilong meri bilong yu. “Long wanem, ol dispela meri i wanblut bilong meri bilong yu. Na sapos yu trabel long ol, bai yu mekim pasin i gat bikpela sem.
18Yu no ken maritim susa bilong meri bilong yu, taim meri bilong yu i stap laip. Nogut yu mekim tupela i kros. Dispela pasin i no stret.

19“Yu no ken pilai wantaim meri i gat sik mun, long wanem, long dispela taim em i no klin.
20Yu no ken pilai wantaim meri bilong wantok bilong yu. Sapos yu mekim olsem, bai yu kamap doti long ai bilong mi.
21“Harim. Mi Bikpela bilong yupela na mi tambuim yupela strong long kilim pikinini bilong yupela na kukim long paia bilong mekim ofa long giaman god Molek. Nogut yupela i daunim nem bilong mi, God bilong yupela.
22“Wanpela man bilong yupela i no ken goapim narapela man. Dispela pasin i nogut tru, na mi no laik tru long en.
23Yupela man i no ken goapim wanpela animal meri na yupela meri i no ken larim wanpela animal i goapim yupela. Dispela pasin bai i mekim yupela i kamap doti long ai bilong mi. Dispela pasin i samting nogut tru.
24“Yupela i no ken mekim ol dispela pasin nogut. Sapos yupela i mekim, bai yupela i kamap doti long ai bilong mi. Ol haiden i stap long graun Kenan, ol i bin mekim ol dispela pasin nogut na ol i kamap doti pinis. Na nau mi wok long rausim ol, bilong yupela i ken kisim graun bilong ol.
25Pasin nogut bilong ol i bin mekim dispela graun i kamap doti. Olsem na mi mekim save long graun bilong ol, na graun i laik trautim ol dispela haiden man bai ol i no stap long graun Kenan moa.
26Tasol yupela i mas bihainim dispela olgeta lo mi bin givim yupela. Yupela manmeri bilong Israel na ol arapela lain i stap wantaim yupela i no ken mekim pasin bilong ol haiden, long wanem, dispela pasin i sting moa yet na mi no laikim tru.
27Yupela i save, ol haiden i stap pastaim long dispela graun, ol i bin mekim ol dispela stingpela pasin. Olsem na graun i doti long ai bilong mi.
28Nogut yupela i mekim olsem. Sapos yupela i mekim, bai graun yet i rausim yupela olsem graun i bin rausim ol haiden i stap paslain long yupela.
29Na wanem man o meri bilong yupela Israel i mekim ol dispela samting nogut, bai mi rausim em long lain manmeri bilong mi.”
30Bikpela i tok olsem, “Yupela i mas bihainim dispela tok mi givim yupela. Yupela i no ken bihainim olkain stingpela pasin bilong ol manmeri i stap paslain long yupela long dispela graun. Nogut yupela i mekim olsem na bai yupela i kamap doti long ai bilong mi. Harim. Mi Bikpela, mi God bilong yupela, mi tok pinis.”