Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Saraxaraline

Saraxaraline 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Alatala yi a fala Musa xa,
2a xa ito nan fala Isirayila kaane xa, a naxa, “Alatala nan n tan na, ɛ Ala.
3Ɛ nama Misiran kaane namunne liga, ɛ yi dɔxi dɛnaxan yi, hanma Kanan yamanan namunne, n na ɛ xalima dɛnaxan yi. Ɛ nama e namunne suxu de!
4Ɛ xa n ma sariyane nun n ma tɔnne suxu bayo Alatala nan n tan na, ɛ Ala.”
5“Ɛ xa n ma tɔnne nun n ma sariyane suxu bayo naxan na e suxu, na kanna nii rakisin sɔtɔma nɛn e xɔn. Alatala nan n tan na.”
6“Muxu yo nun a bari boden nama kafu. Alatala nan n tan na.”
7“I nama i baba rayagi, ɛ nun i nga yi kafu. I nga na a ra. Ɛ nama kafu.”
8“Ɛ nun i baba ɲaxalan gbɛtɛ nama kafu, na i baba rayagɛ nɛn.”
9“Ɛ nun i magilɛn nama kafu, i baba dii tɛmɛna hanma i nga dii tɛmɛna, hali ɛ mi maxuruxi tande kedenna ma.”
10“Ɛ nun i mamandenna nama kafu i ya dii xɛmɛna dii tɛmɛna hanma i ya dii tɛmɛna dii tɛmɛna. Amasɔtɔ na i tan yagɛ nɛn.”
11“Ɛ nun i baba ɲaxalan gbɛtɛ a dii tɛmɛn nama kafu, a naxan barixi i baba ma. I magilɛn na a ra.”
12“Ɛ nun i baba magilɛn nama kafu. I baba bari boden na a ra.”
13“Ɛ nun i nga ngaxakeden ɲaxalanmaan nama kafu. I nga bari boden na a ra.”
14“I nama i baba ngaxakedenna rayagi. Ɛ nun a ɲaxanla yi kafu. I nga xurin na a ra.”
15“Ɛ nun i mamuxun nama kafu. I ya diina ɲaxanla na a ra. Ɛ nama kafu.”
16“Ɛ nun i ngaxakedenna ɲaxanla nama kafu. Na i ngaxakedenna rayagɛ nɛn.”
17“Ɛ nun ɲaxanla nde nama kafu, ɛ nun a dii tɛmɛn fan yi kafu. Ɛ nun a mamandenna nama kafu, a dii xɛmɛna dii tɛmɛna hanma a dii tɛmɛna dii tɛmɛna. I bari boden nan ne ra. Na mi daxa.”
18“I nama i ya ɲaxanla bari boden tongo i ya ɲaxanla ra, i ya ɲaxanla mɔn ɲɛɲɛ, alogo i nama yɛngɛn naso e tagi.”

19“Ɛ nun ɲaxanla nama kafu a nɛma a kike wanli, amasɔtɔ a mi sariɲanxi.”
20“Ɛ nun i lanfana ɲaxanla nama kafu, i yi i yɛtɛ xɔsi a xɔn.”
21“I nama i ya dii yo ba saraxan na Mɔlɔkɔ suxure kideni, i yi i ya Ala xili kala. Alatala nan n tan na.”
22“Ɛ nun xɛmɛn nama kafu alo ɲaxanla. Xɔsi feen nan na ra.”
23“Ɛ nun suben nama kafu, i yi i yɛtɛ xɔsi a xɔn. Ɲaxanla nama a maso suben na e kafu. Fe haramuxin nan na ra.”
24“Ɛ nama ɛ xɔsi na kɛwali yo xɔn. Amasɔtɔ n siyaan naxanye kedima ɛ yɛɛ ra, ne e yɛtɛ xɔsi na feene nan xɔn.
25E kɛwanle bɔxɔ yɛtɛɛn xɔsi nɛn. Nanara, n yi e hakɛne saran e ra, bɔxɔn yi a mɛ e ra.
26Nayi, ɛ tan Isirayila kaane nun xɔɲɛn naxanye ɛ tagi, ɛ xa n ma tɔnne nun sariyane suxu. Ɛ nama xɔsi feni itoe liga de!
27Amasɔtɔ naxanye yi dɔxi bɔxɔni ito yi benun ɛ tan, ne yi feni itoe birin ligama, e bɔxɔn naxɔsi.
28Na bɔxɔn nama a mɛ ɛ fan na ɛ xɔsina fe ra, alo siyaan naxanye yi na benun ɛ tan.
29Nanara, naxan yo na xɔsi feni ito nde liga, na kedima nɛn a yamani.
30Ɛ xa n ma yamarine suxu, ɛ nama namun xɔsixi yo liga naxanye yi ligama mɛnni benun ɛ tan. Ɛ nama ɛ yɛtɛ xɔsi e xɔn. Alatala nan n tan na, ɛ Ala.”