Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Wogaabaa

Wogaabaa 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1GODAI Muuseyyo hagaadan yaagidi yootiis;
2“Hanttaara goga harggee oiqqido bitanee geeyiyo gallassi oottanau koshshiya wogai hagaa. He bitaniyaa qeesiyaakko efaanau koshshees.
3Qeesee asai dunkkaanidosaappe gaxaa kiyidi, a harggiyaa be7o. Be7iyo wode hanttaara goga harggee bitaniyaa bollaappe xayidabaa gidikko,
4qeesee paxa de7iya naa77u geeshsha kafota, xiidda mittaa, zo7o qacinaanne hiisoophphiyaa bonccuwaa he hanttaara goga harggiyaappe geeyiya bitaniyaa gishshau ehaanaadan eta azazo.
5Hegaappe guyyiyan, qassi qeesee naa77u kafotappe issuwaa keriyan de7iya pultto haattaa bolli shukkanaadan azazo.
6Paxa de7iya kafuwaa, qassi zigaara, zo7o qacinaaranne hiisoophphiyaa bonccuwaara ekki efiidi, keriyan de7iya pultto haattaa bolli shukkido kafuwaa suuttaa giddo naaqqo.
7Naaqqi kessido suuttaa he hanttaara goga harggiyaappe paxiya bitaniyaa bolli laapputoo caccafo; yaatidi he bitanee geeshsha gidiyoogaa erisso; paxa de7iya kafuwaa gede dembbau yeddo.
8“He harggiyaappe geeyida bitanee ba maayuwaa meecco; ba bollan de7iya ikise ubbaa meedetto; ba bollaakka meecetto; yaatikko i geeshsha gidana. Hegaappe guyyiyan, i dunkkaanidosaa yo; shin gidikkonne ba dunkkaaniyaa gelennan laappun gallassaa kareera gam77o.
9Laappuntta gallassan ba huuphiyaa, buuchchaa, deemuwaanne ba bollan de7iya hara ikise ubbaa meedetto; qassi ba maayuwaa meecco; ba bollaakka meecetto; Hegaappe guyyiyan, i geeshsha gidana.
10“Hosppuntta gallassan tilla bollaara de7iya naa77u dorssa maratanne issi laitta gidido issi dorssiyo eho; qassi kattaa yarshshuwaassi zaitiyan munaqettida heezzu kilo giraame xiilliyaanne issi litiro wogaraa zaitiyau heezzantto kushiyaa eho.
11A geeshshiya qeesee bitaniyaa i ehiidobatuurakka issippe Xoossaa Dunkkaaniyaa pengge GODAA sintti shiishsho.
12“Qeeseekka naa77u dorssa maratuppe issuwaa ekkidi, litiruwaassi heezzantto kushe zaitiyaara issippe naaquwaa yarshsho oottidi shiishsho; he shiishshidoogaa qassi wuxaawuxiyo yarshsho oottidi, GODAA sinttan wuxaawuxo.
13Yaatidi i he dorssa maraa nagaraa yarshshuwaanne xuuggiyo yarshshuwaa shukkiyo geeshsha sohuwan shukko. Nagaraa yarshshuwaadan naaquwaa yarshshoikka qeesiyaassi imettees; ikka keehippe geeshsha.
14Qeesee naaquwaa yarshshuwaa suuttaappe guuttaa ekkidi, he geeyiya bitaniyau ushachcha bagga haittaa xeeraa, ushachcha kushiyau wogga biradhdhiyaanne ushachcha tohuwau wogga biradhdhiyaa tiyo.
15Hegaappe guyyiyan, qeesee wogaraa zaitiyaappe guuttaa ekkidi, ba haddirssa kushiyaa gomppan tigo.
16“Tigidi he haddirssa kushiyaa gomppan de7iya wogaraa zaitiyan ba ushachcha kushiyaa biradhdhiyaa naaqqidi, GODAA sinttan laapputoo caccafo.
17Yaati simmidi ba kushiyaa gomppan attida zaitiyaappe ekkidi, geeyiya bitaniyau ushachcha haittaa xeeraa, ushachcha kushiyau wogga biradhdhiyaanne ushachcha tohuwau wogga biradhdhiyaa kase naaquwaa yarshshuwaa suuttaa tiyido sohuwan tiyo.
18Qassi ba kushiyaa gomppan attida zaitiyaa qeesee geeyiya bitaniyaa huuphiyan gusso; yaatidi GODAA sinttan he bitaniyaa nagaraa atto giisso.

19“Hegaappe guyyiyan qeesee ba tunatettaappe geeyiya bitaniyaa nagaraa atto giissanau nagaraa yarshshuwaassi shiishshido mehiyaa shukkees; hegaappe simmidi qassi xuuggiyo yarshshuwau shiishshido mehiyaa yarshshees.
20Qassi qeesee he xuuggiyo yarshshuwaa kattaa yarshshuwaara issippe yarshshiyoosaa bollan wottidi xuuggees; yaatidi bitaniyaa nagaraa atto giissees; bitaneekka geeshsha gidees.
21“SHin bitanee hegaa ubbaa ehaanau danddayenna manqqo gidikko, GODAA sinttan wuxaawuxidi a nagaraa atto giissanau, ba naaquwaa yarshshuwaassi issi dorssa maraa eho. Qassi kattaa yarshshuwaassikka wogaraa zaitiyan munaqettida issi kilo giraame lo77o xiilliyaanne issi litiruwaassi heezzantto kushe zaitiyaa issippe eho.
22Qassikka bau danddayidoogaadan naa77u buuba haraphpheta woikko naa77u mara haraphpheta, issuwaa nagaraa yarshshuwaassi, issuwaa qassi xuuggiyo yarshshuwaassi eho.
23“Hosppuntta gallassan ba nagaraappe geeyanau bitanee hageeta qeesiyaakko Xoossaa Dunkkaaniyaa pengge GODAA sintti eho.
24Ehin qeesee naaquwaa yarshshuwau ehiido dorssa maraanne zaitiyaa ekkidi, wuxaawuxiyo yarshsho oottidi GODAA sinttan wuxaawuxo.
25Yaatidi naaquwaa yarshshuwau ehiido dorssa maraa shukko; shukkidi he naaquwaa yarshshuwaa suuttaappe guuttaa ekkidi, ha geeyiya bitaniyau ushachcha haittaa xeeraa, ushachcha kushiyau wogga biradhdhiyaanne ushachcha tohuwau wogga biradhdhiyaa tiyo.
26Qassi qeesee zaitiyaappe guuttaa ba haddirssa kushiyaa gomppan tigo.
27Tigidi he haddirssa kushiyaa gomppan de7iya zaitiyaappe ushachcha kushiyaa xeeran guuttaa ekkidi, GODAA sinttan laapputoo caccafo.
28Qassikka qeesee ba kushiyaa gomppan de7iya zaitiyaappe guuttaa ekkidi, geeyiya bitaniyaassi ushachcha haittaa xeeraa, ushachcha kushiyau wogga biradhdhiyaanne ushachcha tohuwau wogga biradhdhiyaa kase naaquwaa yarshshuwaa suuttaa tiyido sohuwan tiyo.
29Qassi GODAA sinttan bitaniyaa nagaraa atto giissanau, qeesee ba kushiyan attida zaitiyaa geeyiya bitaniyaa huuphiyan tiyo.
30Hegaappe guyyiyan, he aawu bau danddayidoogaadan haraphphe buuba gidin woikko mara haraphphe gidin,
31issuwaa nagaraa yarshshuwaassi naa77anttuwaa qassi xuuggiyo yarshshuwaassi kattaa yarshshuwaara issippe yarshsho. Qassi qeeseekka he geeyiya bitaniyaassi GODAA sinttan a nagaraa atto giisso.
32Ba bollan de7iya hanttaara goga harggiyaappe geeyanau koshshiya wogaa polanau manqqotai diggido urau de7iya wogai simmi hagaa” yaagiis.
33GODAI Muusanne Aaroona hagaadan yaagiis,
34“Taani intteyyo aqo oottada immiyo Kanaane biittaa intte geliyo wode, qassi he biittan de7iya intte keettaappe issuwan taani boroquwaa yeddiyo wode,
35he keettaawai qeesiyaakko biidi, ‘Ta son aiba boroqokko de7ees’ yaagidi yooto.
36Son de7iyaabai ubbai tuna geetettennaadan, qeesee boroquwaa be7anau gelanaappe kasetidi, son de7iyaabaa ubbaa kare kessanaadan azazo; yaati simmin qeesee be7anau soo gelo.

37Gelidi be7iyo wode, boroqo sohoi godaa bollan maata milatiya, woikko zo7o meraa bessikkonne qassi godaappe ollatidi giddo gelikko,
38qeesee sooppe kare kiyidi, keettaa laappun gallassa gakkanaashin gorddo.
39Laappuntta gallassan qeesee he keettaa zaarettidi xeello; xeelliyo wode he boroqoi keettaa godaa bollan aakkikko,
40boroqoi de7iyo shuchchata ubbaa godaappe shoddidi, katamaappe gaxi yaa tunida sohuwau olanaadan azazo.
41Qassi godaa meeshido urqqaa so baggaara bookkishin, yuushshi aattidi qoqqofanaadan ootto; yaatidi he qoqqofido urqqaa katamaappe gaxan de7iya tuna sohuwan olona.
42Hegaappe guyyiyan, he shoddido shuchchatu sohuwan hara shuchchata wottona; qassi hara urqqankka keettaa caddona.
43“SHuchchata shoddirggin, qassi urqqaakka qoqqofidi hara urqqaa caddi simmin, naa77anttuwaa simmidi boroqoi keetta giddon aakkikko,
44qeesee hegaa be7o; be7iyo wode boroqoi he keettaa giddon aakkikko, hegee issuwaappe issuwaa oiqqiya boroqo gidiyo gishshau, he keettai tuna.
45Hegaa gishshau i he keettaa, a shuchchaa, a mittaanne i cadettido urqqaa ubbaa kolo; kolidi hegeeta katamaappe gaxi efiidi, tuna sohuwan olo.
46Qassi he keettai gorddiyan takkiyo wodiyan a giddo geliya ooninne sa7ai qammana gakkanaashin tuna.
47He keettan zin77iya uri woikko katta miya uri ba maayuwaa meecco.
48“SHin qeesee yiidi xeelliyo wode, keettai cadetti simmin naa77anttuwaa simmidi aakkana xayikko, boroqoi xayiichchido gishshau, he keettai geeshsha gidiyoogaa qeesee erisso.
49Keettaa geeshshanau naa77u kafota, xiiddaa mittaa, zo7o qacinaanne hiisoophphiyaa bonccuwaa eho.
50Kafotuppe issuwaa keriyan de7iya pultto haattaa bollan shukko.
51Hegaappe guyyiyan xiiddaa, hiisoophphiyaa bonccuwaa, zo7o qacinaanne paxa de7iya kafuwaa issippe ekkidi, keriyan de7iya shukkido kafuwaa suuttaaninne pulttuwaa haattan yeggi kessidi, laapputoo he keettaa caccafo.
52Yaatidi he keettaa qeesee kafuwaa suuttan, pulttuwaa haattan, paxa de7iya kafuwan, xiiddan, hiisoophphiyaa bonccuwaaninne zo7o qacinan geeshsho.
53Qassi paxa de7iya kafuwaa katamaappe gaxi hini dembbau yeddo. Hegaadan oottidi, keettaa geeshshiyo wogaa polees; keettaikka geeshsha gidees.
54“Ai hanttaara goga hargge gidikkokka hagee woga; qaachchiyaabaa gidin,

55maayuwaa bollan woi keettaa bollan kiyiya boroqo gidin,
56kixa gidin, xuussa masunttaa gidin woi ilaha gidinkka,
57issibai tuna gidiyoogaanne geeshsha gidiyoogaa erissanau hanttaara goga harggiyaanne boroquwaa wogai hagaa” yaagiis.