Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Wogaabaa

Wogaabaa 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1GODAI Muusa hagaadan yaagiis;
2“Israa7eela asaayyo hagaadan yaagada yoota; ‘Geeshsha yaa7a gi awaajjidi, intte bonchchanau bessiya keerettida GODAA baalati hageeta.
3“‘Intte usuppun gallassaa oosuwaa ootteeta; shin laappuntta gallassi intte shemppiyo Sambbata gallassa; he gallassan geeshsha yaa7aa shiiqite; aiba oosonne oottoppite; intte de7iyo sohuwan ubban hegee GODAASSI Sambbata.
4“‘Eta wodiyan wodiyan geeshsha yaa7a ootti awaajjidi intte bonchchanau bessiya GODAA baalati hageeta.
5Koiro aginan tammanne oiddantto gallassi sa7ai omariyo wode, GODAA Paasikai doommees.
6“‘Qassi he aginankka tammanne ichchashantto gallassai GODAA Oittaa Baalaa gallassa; hegaa gishshau laappun gallassatun irshshoi gelibeenna oittaa miite.
7He gallassatuppe koiro gallassan geeshsha yaa7aa shiiqite; daafurssiya ooso aibanne oottoppite.
8Laappun gallassa ubbaa GODAAYYO taman xuuggiyo yarshshuwaa shiishshite; laappuntta gallassan qassi geeshsha yaa7aa shiiqite; daafurssiya ooso aibanne oottoppite’ yaaga” yaagiis.
9GODAI Muusa hagaadan yaagiis;
10“Israa7eela asaayyo hagaadan yaagada yoota; ‘Taani intteyyo immiyo biittaa gelidi, intte kattaa cakkiyo wode, he kattau koiro aifiyaa mirqqiyaa qeesiyaakko ekki yiite.
11GODAI inttebaa ekkana mala, Sambbata wonttetta gallassi qeesee he mirqqiyaa GODAA sinttan pudenne duge wuxaawuxo.
12He intte mirqqiyaa wuxaawuxido gallassi tilla bollaara de7iya issi laitta dorssa orggiyaa xuuggiyo yarshsho oottidi GODAAYYO shiishshite.
13He yarshshuwaara issippe wogaraa zaitiyan munaqettida naa77u kilo giraame lo77o xiilliyaa kattaa yarshsho oottidi shiishshite; hegee GODAAYYO taman xuuggiyo, sawuwaa tonggu giya yarshsho gidana; hegaarakka qassi issippe issi litiro gidiya woiniyaa eessaa shiishshite.
14Ha yarshshuwaa intte intte Xoossaassi shiishshiyo gallassai gakkanaashin, ooratta gakkida kattaappe oittaa, woi xiixaa gidin, qayyiyaa gidinkka mooppite. Hagee intte de7iyoosan ubban sinttaara yiya yeletau ubbau merinau woga.
15“‘Intte wuxaawuxiyo yarshshuwaa mirqqiyaa ehiido Sambbata wonttettappe doommidi, laappun saamintta kumettaa qoodite.
16Laappuntta Sambbataa wonttetta gallassai gakkanaashin, ishatamu gallassaa qoodidi, ooratta gakkida kattaa yarshshuwaa GODAASSI shiishshite.
17Intte aqiyo sohuwaappe naa77u kilo giraame gidiya lo77o xiilliyaappe irshshuwaa yeggidi uukkido naa77u oittaa wuxaawuxanau ekki yiite. Hegee koiro gakkida kattaa aifiyaappe GODAASSI yarshsho gidees.
18He oittaara issippe tilla bollaara de7iya issi laitta gidido laappun dorssa marata, issi mirgguwaanne naa77u dorssa orggeta shiishshite. Kattaa yarshshuwaaranne ushshaa yarshshuwaara issippe GODAAYYO taman xuuggiyo, sawuwaa tonggu giya yarshsho oottidi yarshshite.

19Qassi issi deeshsha orggiyaa nagaraa yarshshuwaassi, issi laitta gidido naa77u dorssa orggetakka issippetettaa yarshshuwaassi shiishshite.
20“‘Qeesee he koiro gakkida kattaa aifiyaa oittaanne he naa77u dorssata wuxaawuxiyo yarshsho oottidi, GODAA sinttan wuxaawuxees; hegeeti GODAASSI geeshsha; qassi qeesiyaassikka qommo.
21He gallassikka awaajjidi geeshsha yaa7aa shiiqite; daafurssiya ooso aibanne oottoppite. Hagee intte de7iyoosan ubban sinttaara yiya yeletau ubbau merinau woga.
22“‘Intte biittan mokkida kattaa intte cakkiyo wode, intte shooqaa gaxaa gakkanau cakkoppite; cakkishin attiya poshiluwaakka qoroppite; hegaa hiyyeesatuyyoonne betetuyyo aggiigite. Taani, GODAI, intte Xoossaa’ yaaga” yaagiis.
23GODAI Muusa hagaadan yaagiis,
24“Israa7eela asaayyo hagaadan yaagada yoota; ‘Laappuntta aginan koiro gallassaa shemppo gallassaa oottidi bonchchite; hassayissuwaa malkkataikka punettiyo wode, geeshsha yaa7aa shiiqite.
25He gallassan GODAAYYO taman xuuggiyo yarshshuwaa shiishshiteppe attin, daafurssiya ooso aibanne oottoppite’ yaaga” yaagiis.
26GODAI Muusa hagaadan yaagiis,
27“Ha laappuntta aginaayyo tammantta gallassai nagaraa atto giissiyo gallassa; he gallassi geeshsha yaa7aa shiiqite; qassi intte huuphiyaa kaushshite; yaatidi GODAAYYO taman xuuggiyo yarshshuwaa shiishshite.
28He gallassai GODAA intte Xoossaa sinttan intte nagarai atto geetettana mala, intte nagaraa atto giissiyo gallassa gidiyo gishshau, he gallassi aiba oosonne oottoppite.
29He gallassi banatettaa kaushshenna asi ooninne ba asaa giddoppe bohetto.
30He gallassi aiba ooso gidikkonne oottiya asa taani a asaa giddoppe xaissana.
31He gallassi aiba oosonne oottoppite. Hagee intte de7iyoosan ubban sinttaara yiya yeletau ubbau merinau woga.
32Hegee intte waanna shemppuwaa shemppiyo Sambbata gallassa. He gallassan intte huuphiyaa kaushshite. He aginan uddufuntta gallassan omarssaappe doommidi, tammantta gallassaa omarssai gakkanaashin, intte Sambbataa bonchchite” yaagiis.
33GODAI Muusa hagaadan yaagiis,
34“Israa7eela asaayyo hagaadan yaagada yoota; ‘Ha laappuntta aginan tammanne ichchashantta gallassaappe doommidi, laappun gallassai GODAAYYO Daase Baala.
35He gallassatuppe koiro gallassan geeshsha yaa7aa shiiqite; daafurssiya ooso aibanne oottoppite.
36Laappun gallassan ubban GODAAYYO taman xuuggiyo yarshshuwaa shiishshite; hosppuntta gallassan qassi geeshsha yaa7aa shiiqite; GODAAYYO taman yarshshiyo yarshshuwaakka shiishshite. He gallassai intte shiiquwaa poliyo gallassa gidiyo gishshau, daafurssiya ooso aibanne oottoppite.

37“‘Taman xuuggiyo yarshshuwaanne kattaa yarshshuwaa, qassi hara yarshshota ubbaanne ushshaa yarshshuwaa, koshshiyaagaa keenaa keerido gallassan GODAASSI shiishshanau, intte geeshsha yaa7a oottidi awaajjana GODAA baalati hageeta.
38Ha baalati GODAA Sambbatatuppe, intte imota oottidi GODAAYYO immiyoobatuppe, shiiquwaa gattiyoobatuppenne intte intte dosan coo immiyoobatuppe dumma.
39“‘Laappuntta aginan tammanne ichchashantta gallassan intte biittan mokkidabaa cakkidi shiishshidoogaappe guyyiyan, GODAA baalaa laappun gallassaa bonchchite; koiro gallassainne hosppuntta gallassai intteyyo waanna shemppo gallassa.
40Koiro gallassan lo77o mittaa aifiyaappe, zambbaa tashiyaappe, irxxa haittaara de7iya mittaa tashiyaappenne shaafa lanqqen dicciya lee7e mittaappe ekkidi, GODAA intte Xoossaa sinttan ufaittiiddi, laappun gallassaa baalaa bonchchite.
41He baalaa laittan laittan laappun gallassaa GODAASSI bonchchite. Hegee sinttaara yiya yeletau ubbau merinau woga. Intte hegaa laappuntta aginan bonchchite.
42He laappun gallassaa intte daasiyan de7ite; Israa7eela biitta asa gidiya ubbai daasiyan de7ite.
43Hegee sinttaara yiya yeletai ubbai Israa7eela asaa taani Gibxxeppe kessido wode, eti daasiyan de7anaadan oottidoogaa eranaassa. Taani GODAA intte Xoossaa’ yaaga” yaagiis.
44Hegaadan oottidi, Muusee GODAA Baalata bonchchiyo wogaa Israa7eela asaayyo yootiis.