Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - Sɑ̃ɑrun Woodɑ

Sɑ̃ɑrun Woodɑ 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ,
2ɑ Isirelibɑ sɔ̃ɔwɔ ɑ nɛɛ, nɛnɑ nɑ Gusunɔ bɛɛn Yinni.
3I ku rɑ ko ye bɑ rɑ ko Egibitiɔ mi i rɑɑ sinɑ. I ku mɑɑ ko ye Kɑnɑnibɑ mɔ̀ mi nɑ kɑ bɛɛ dɔɔ. I ku ben komɑnu swĩi.
4Adɑmɑ i nɛn woodɑbɑ kɑ nɛn yiirebu mɛm nɔɔwɔ kpɑ i ye swĩi. Domi nɛnɑ nɑ sɑ̃ɑ Gusunɔ bɛɛn Yinni.
5Ǹ n mɛn nɑ, i nɛn gere kɑ nɛn woodɑbɑ mɛm nɔɔwɔ. Wi u ye mɛm nɔɔwɑ u ko n wɑ̃ɑwɑ yen sɔ̃. Nɛ Yinni Gusunɔwɑ nɑ yeni gerumɔ.
6Nɛnɑ nɑ woodɑ yenibɑ wɛ̃ɛmɔ. Nɑ nɛɛ, bɛɛn goo u ku rɑɑ kɑ win dusi tɔn kurɔ kɔ̃ɔ mɛnnɑ.
7I ku bɛɛn tundo sekuru doke i kɑ bɛɛn mɛro kɔ̃ɔ mɛnnɑ. Domi u sɑ̃ɑwɑ bɛɛn mɛro.
8I ku kɑ bɛɛn mɛron nisi goo kɔ̃ɔ mɛnnɑ, domi ì n kuɑ mɛ, i bɛɛn tundo sekuru dokewɑ mi.
9I ku kɑ bɛɛn sesu tundo turosi ǹ kun mɛ mɛro turosi kɔ̃ɔ mɛnnɑ bɑɑ bɑ̀ kun bɛɛ seeye yɛnu teu sɔɔ.
10I ku kɑ bɛɛn nikurɔbu kɔ̃ɔ mɛnnɑ bɑɑ ù n sɑ̃ɑn nɑ tɔn durɔn bii, ǹ kun mɛ tɔn kurɔn bii. Domi wi u kuɑ mɛ, u tii sekuru dokewɑ mi.
11I ku kɑ bɛɛn tundon kurɔ goon bii kɔ̃ɔ mɛnnɑ domi u sɑ̃ɑwɑ bɛɛn sesu.
12I ku kɑ bɛɛn tiɔ kɔ̃ɔ mɛnnɑ, domi u sɑ̃ɑwɑ bɛɛn tundon dusi.
13I ku mɑɑ kɑ bɛɛn mɛron wɔnɔ ǹ kun mɛ win mɔɔ kɔ̃ɔ mɛnnɑ. Domi u sɑ̃ɑwɑ bɛɛn mɛron dusi.
14I ku mɑɑ bɛɛn tundon wɔnɔ ǹ kun mɛ win mɔɔ sekuru doke i kɑ win kurɔ kɔ̃ɔ mɛnnɑ. Domi kurɔ wi, u sɑ̃ɑwɑ nge bɛɛn tiin mɛro.
15I ku kɑ bɛɛn bigii kurɔ kɔ̃ɔ mɛnnɑ, domi u sɑ̃ɑwɑ bɛɛn biin kurɔ.
16I ku kɑ bɛɛn wɔnɔ ǹ kun mɛ bɛɛn mɔɔn kurɔ kɔ̃ɔ mɛnnɑ. Ì n kuɑ mɛ, i nùn sekuru dokewɑ.
17I ku kɑ tɔn kurɔ kɔ̃ɔ mɛnnɑ kpɑ i mɑɑ kɑ win bii kɔ̃ɔ mɛnnɑ, ǹ kun mɛ win nikurɔbu, domi bɑ sɑ̃ɑwɑ mi dusinu. Ì n kuɑ mɛ, yɑ sɑ̃ɑwɑ mi torɑ bɑkɑru.
18I ku bɛɛn kurɔn wɔnɔ ǹ kun mɛ win mɔɔ suɑ kurɔ sɑnɑm mɛ kurɔ win tii u wɑ̃ɑ wɑ̃ɑru sɔɔ. Domi yɑ koo nisinu mɑ.

19I ku kɑ tɔn kurɔ mɛnnɑ sɑnɑm mɛ u yɑsɑ mɔ̀, domi u sɑ̃ɑwɑ disigii.
20I ku kɑ bɛɛn winsim kurɔ kɔ̃ɔ mɛnnɑ. Ì n kuɑ mɛ, i tii disi koosiwɑ mi.
21I ku kɑ bɛɛn bii yɑ̃kuru ko bũu wi bɑ mɔ̀ Mɔlɔkun mi. Domi ì n kuɑ mɛ, nɛ, Yinni Gusunɔn yĩsirɑ i sɑnkɑ mi. I n yɛ̃ mɑ nɛnɑ nɑ sɑ̃ɑ Gusunɔ bɛɛn Yinni.
22I ku kɑ bɛɛn tɔn durɔsi kɔ̃ɔ mɛnnɑ nge mɛ i rɑ kɑ tɔn kurɔ ko. Domi yɑ sɑ̃ɑwɑ seku bɑkɑru.
23I ku kɑ yɑɑ sɑberu kɔ̃ɔ mɛnnɑ nge tɔn kurɔ. Domi ì n kuɑ mɛ, i tii disi dokewɑ. Nge mɛyɑ mɑɑ tɔn kurɔ goo u ku rɑɑ de yɑɑ sɑberu tu kɑ nùn mɛnnɑ. Yɑ sɑ̃ɑwɑ seku bɑkɑru.
24I ku de komɑ ninin bweseru nu bɛɛ ko disigibu. Domi niyɑ bwese tuku nini nu rɑ ko ni kon girɑ bɛɛn suunu sɔɔn di.
25Bɑ tem mɛn tii disi doke, mɑ nɑ mu sɛɛyɑsiɑ mɑ mu mɛn tɔmbu yɑrinɑsiɑ.
26Bɛɛ Isirelibɑ kɑ bɛɛ sɔbu bɛɛ be i wɑ̃ɑ Isirelibɑ sɔɔ, i nɛn gere kɑ nɛn woodɑ ye mɛm nɔɔwɔ. Kpɑ i bwese nin komɑ sekurugii ni deri.
27Be bɑ rɑɑ sinɑ tem mɛ sɔɔ i sere nɑ, bɑ komɑ ni kuɑ mɑ tem mɛ, mu disi duurɑ.
28Ǹ n mɛn nɑ, bɛɛn tii i ku mu disi doke kpɑ mu ku rɑɑ mɑɑ bɛɛ yɑrinɑsiɑ nge yellugibu.
29Domi be bɑ komɑ nin gɑru sɑɑrɑ Isirelibɑ kpuro sɔɔ, bɑ koo bu wunɑwɑ ben tɔmbun suunu sɔɔn di.
30Nɛnɑ Gusunɔ bɛɛn Yinni. I de i nɛn gere kɑ nɛn woodɑ ye mɛm nɔɔwɑ mɑm mɑm. Kpɑ i ku bwese tuku nin komɑnu swĩi ni bɑ rɑ ko i sere tunumɑ mini. Kpɑ i ku rɑ tii disi doke.