Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Wogaabaa

Wogaabaa 26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1GODAI hagaadan yaagees; “Intte etayyo goinnanau eeqata medhdhoppite; qassi hawulttiyaa, masettida misiliyaa woikko masettida shuchchaa essoppite. Taani, GODAI, intte Xoossaa.
2Ta Sambbatata naagite; ta Dunkkaaniyaa bonchchite. Taani GODAA.
3“Intte ta higgiyan biikko, ta azazotakka naagikkonne oottikko,
4taani intteyyo iraa wodiyan bukissana; biittaikka kattaa darissidi mokkana; dembbaa mittatikka aifiyaa aifana.
5Intte kattaa qoxxiyo wodiyaappe biidi woiniyaa aifiyaa maxiyo wodee gakkanaashin kattaa qoxxana; qassi woiniyaa aifiyaa maxoikka biidi kattaa zeriyo wodee gakkanaashin wurenna. Intte kallana gakkanaashin qumaa maana; qassi intte intte biittankka saruwan de7ana.
6“Taani biittau sarotettaa immana; ooninne yashissennan intte xiskkana. Iita do7ata taani biittaappe xaissana; intte biittan naa77antto olai denddenna.
7Intte morkketa intte yedettana; yedettin intte sinttan eti bisuwan haiqqana.
8Intteppe ichchashai xeetaa yedettana; qassi xeetai tammu sha7aa yedettana. Intte morkketi intte sinttan bisuwan haiqqana.
9“Taani ta sinttaa inttekko zaarana; zaarada inttena aifissana; inttena darissana. Qassi taani ta maachchaa inttenaara minttana.
10Intte shaachcha kattaa maana; qassi ha laitta kattaa wottanau, shaachcha kattaa diggidi sohuwaa kessana.
11Taani ta de7iyo sohuwaa intte giddon oottana; taani inttena shenetikke.
12Taani intte gidduwan hemettana; qassi intte Xoossaa gidana; inttekka ta asa gidana.
13Intte Gibxxetuyyo aille gidennaadan, Gibxxe biittaappe inttena kessidaagee taani GODAI intte Xoossaa. Taani intte ailletettaa qambbaraa menttaas; qassi inttekka xoqqu giidi hemettanaadan oottaas.
14“SHin intte taani giyoobaa siyennan ixxikkonne, ha azazota ubbaakka oottennan ixxikko,
15ta wogaa intte karikko, qassi ta azazota ubbaa oottennan ixxidi, ta maachchaa kanttanau intte ta higgiyaa shenetikko,
16he wode taani intte bolli hagaa oottana: Intte akeekennan de7ishin yashshaa, gilqqatettaa, intte aifiyaa jallettiyaanne inttena keehippe harggissiya mishuwaa intte bolli ehaana. Intte zerettaa zerana; shin i hada; aissi giikko, hegaa intte morkketi maana.
17Taani ta som77uwaa intte bolli tukkana; intte morkketu sinttan intte kunddana; inttena ixxiyaageeti inttena haarana; qassi ooninne yedettennan intte baqatana.
18“Hagaa ubbaa oottinkka intte tana siyennan ixxikko, taani intte nagaraa gishshau intte qixaatiyaa laappun dakko gujjana.

19Intte wolqqaa otoruwaa taani menttana; saluwaa birata mala oottana; intte biittaakka nahaasiyaa giyo birataa mala oottana.
20Intte wolqqai hadasan wurana; aissi giikko, intte biittai kattaa mokkenna; biittan de7iya mittatikka aifiyaa aifokkona.
21“Intte taayyo ixxis giikkonne taani giyoobaakka siyennan ixxikko, intte nagaraa keena laappun dakko boshaa taani intte bollan ehaana.
22Taani intte bolli bazzo do7ata yeddana; eti intte naata bonqqana; intte meheta xaissana; intte qoodaakka guuttana; hegaa gaasuwan intte hemettiyo ogee bazzo gidana.
23“Ha ubba qixaatiyankka intte taakko simmennan ixxis giidi biikko,
24he wode tankka intteyyo ixxis gaana; qassi intte nagaraa gishshau taani ta huuphen inttena laappun dakkuwaa qaxxayana.
25Ta maachchaa menttido haluwaa kiyiya bisuwaa taani intte bolli ehaana; intte intte katamatun shiiqikkokka, taani intte bollan boshaa yeddana. Qassi inttekka intte morkketu kushiyan aadhdhidi imettana.
26Intte kattaa taani xaissiyo wode, tammu maccaasati issi bashiyan oittaa uukkana; hegaakka meezaanan likkidi shaakkana; intte hegaa maana, shin kallekketa.
27“Ha ubbankka intte taani giyoobaa siyennan ixxis giidi biikko,
28he wode tankka intte bolli hanqquwan denddana; intte nagaraa gishshau taani ta huuphen inttena laappun dakkuwaa qaxxayana.
29Intte intte attuma naatunne intte macca naatu ashuwaa maana.
30Intte goinniyo xoqqa sohota taani kolana; intte ixaanaa yarshshiyo sohuwaakka xaissana. Taani intte ahaa intte eeqatu ahaa bollan olana; taani inttena mule shenetana.
31Taani intte katamata baisa oottana; intte goinniyo sohotakka kolerettana; intte sawiya yarshshuwaakka singgikke.
32“Taani intte biittaa xaissana; yaatobare he intte biittan yiidi uttiya morkketikka hegan garamettana.
33Taani inttena kawotettatu giddon laalana; intte bollankka ta bisuwaa shoddana. Intte biittai bayana; intte katamatikka baisa gidana.
34He intte intte morkketu biittan de7iyo wode, baisa gididi coo de7iya intte biittai ba Sambbatata bonchchiiddi ufaittana. He wode intte biittai shemppananne ba Sambbatata bonchchiiddi ufaittana.
35Intte he biittan de7ido wodiyan ubban intte Sambbatatun demmibeenna shemppuwaa ha77i bayidi coo de7iyo wodiyan demmana.
36“Intte intte morkketu biittan de7iyo wode, intteppe shaahettidi, guyye attidi de7iyaageetu wozanan taani yashshaa yeddana; carkkoi qaattiyo bonccuwaa cenggurssai eta shabbirana; eti bisuwaappe baqatiyaabaadan baqatana; qassi eta ooninne yedettennan eti kunddana.

37Inttena yedettiyaabi bainnan de7ishin, intte olaappe baqatiyaabaadan issoi issuwaara xubettana; qassi intte intte morkketu sinttan eqqanaukka intteyyo aiba wolqqinne de7enna.
38Intte kawotettatu giddon bayana; intte morkketu biittaikka inttena mitti aggana.
39Intteppe shaahettidi intte morkketu biittan attidaageeti bantta nagaraa gaasuwaaninne bantta aawatu nagaraa gaasuwan gilqqana.
40“SHin eti taani etau ixxis gaanaadaaninne eta morkketu biittau eta yeddanaadan oottida bantta nagaraa, bantta maizza aawatu nagaraa, eti tana cimmido cimuwaanne eti taayyo ixxis giidoogaa paaxikko, hegan qassi eta azazettenna wozanaikka ziqqi giikkonne eti bantta nagaraa qixaatiyaa ekkikko, he wode taani Yaaqoobaara maacettido ta maachchaa hassayana; qassi Yisaaqaaranne Abrahaamaara maacettido ta maachchaa hassayana; biittaakka hassayana.
43Eti xayiichchin, eta biittai baisa attana; he eti xayin baisa gididi coo de7iyo wodiyan biittai ba Sambbatata bonchchiiddi ufaittana. Eti ta azazuwaa karido gishshaunne eta shemppoikka ta wogaa shenetido gishshau, eti bantta nagaraa qixaatiyaa ekkana.
44“Gidikkonne eti bantta morkketu biittan de7iyo wode, eti muleera xayana gakkanaashiininne etaara de7iya ta maachchaakka kanttana gakkanaashin, taani eta olikke; qassi shenetikke. Taani, GODAI, eta Xoossaa.
45Taani eta Xoossaa gidanau, kawotettati xeellishin, Gibxxe biittaappe kessido eta maizza aawatuura taani maacettido maachchaa eta gishshau hassayana. Taani GODAA.
46“GODAI Siinaa Deriyaa bollan Muuse baggaara baappenne Israa7eela asaappe gidduwan wottido wogati, azazotinne higgeti hageeta” yaagiis.