Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Wogaabaa

Wogaabaa 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“‘Ooninne kattaa yarshshuwaa GODAAYYO shiishshiyo wode, he yarshshoi liiqo xiille gido; a bolli wogaraa zaitiyaanne ixaanaa gujjo.
2Hegaa i Aaroona naatukko qeesetukko eho; ehin qeeseti he liiqo xiilliiyaappe issi kushiyaa kuntti ekkidi, zaitiyaanne ixaanaa wurssi ekkidi, hassayissiyaabaa oottidi, yarshshiyoosaa bolli taman xuuggo. Hegee GODAAYYO taman xuuggiyo, sawuwaa tonggu giya yarshsho gidana.
3Kattaa yarshshuwaappe attidaagee Aaroonassanne a naatussa. Hegee GODAASSI taman xuuggido yarshsho ubbaappe aadhdhida geeshsha.
4“‘Yarshshuwaassi shiishshiyo oittai coociyan ka77idaagaa gidikko, zaitiyan munaqqido liiqo xiilliyaappe uukettida, irshshoi yegettibeenna komppo, woikko zaitiyan tiyido, irshshoi yegettibeenna lee7e lichchakko gido.
5“‘Yarshshuwaassi shiishshiyo oittai bashiyan uukettidaagaa gidikko, zaitiyan munaqqido, irshshoi bainna, liiqo xiilliyaappe giigidaagaa gido.
6A menttidi a bolli zaitiyaa tigo; hegaa kattaa yarshsho oottidi shiishsho.
7“‘Ne yarshshuwaassi shiishshiyo oittai xiixxiyo disttiyan uuhettidaagaa gidikko, zaitiyan munaqqido liiqo xiilliyaappe uuhettidaagaa gido.
8Hagaadan giigissido kattaa yarshshuwaa GODAAYYO eha; ehaada qeesiyaayyo imma. Qeesee hegaa ekkidi yarshshiyoosaa shiishsho.
9Qeesee he kattaa yarshshuwaappe ekkidi, hassayissiyaabaa oottidi, yarshshiyoosaa bollan xuuggiyo yarshshodan taman xuuggo; hegee GODAAYYO taman xuuggiyo, sawuwaa tonggu giya yarshsho gidana.
10Kattaa yarshshuwaappe attidaagee Aaroonassanne a naatussa. Hegee GODAASSI taman xuuggido, yarshsho ubbaappe aadhdhida geeshsha.
11“‘GODAAYYO intte ehiyo ai kattaa yarshshoinne irshshoora de7iyaabaa gidoppo; aissi giikko neeni irshsho woikko eessaa ililo GODAASSI taman xuuggada yarshshanau koshshenna.
12Intte laittan laittan cakettiya kattaappe xeera kessidi, GODAAYYO ehaanau danddayeeta; shin hegaa sawuwaa tonggu giya yarshsho oottidi, GODAAYYO yarshshiyoosaa bollan xuuggekketa.
13Neeni shiishshiyo kattaa yarshsho ubban maxiniyaa yegga; aissi giikko, maxinee neeni ne Xoossaara maacettido maachchaayyo malaata. Hegaa gishshau ne kattaa yarshshuwaa ubbaa maxiniyan mal77etta.
14Neeni koiro kattaappe xeeraa kessada GODAAYYO ehiyo wode, he kattai xiixxido tiya katta gidanau koshshees.
15A bolli zaitiyaa tiga; ixaanaakka an wotta; hegee kattaa yarshshuwaa.
16Qeesee he zaitee tigettido kattaappe baggaa ekkidi, ixaana ubbaarakka hassayissiyaabaa oottidi taman GODAASSI xuuggo.