Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Wogaabaa

Wogaabaa 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1GODAI Muusa hagaadan yaagiis, “Qeese gidiya Aaroona attuma naatussi hagaadan yaagada oda; ‘Intteppe ooninne
2ba mata dabbo, ba aayee, ba aawaa, ba attuma na7aa, ba macca na7ee, ba ishaa,
3woikko azina gelennan, a son de7iya ba michchee ahaa gidana xayikko, haiqqida asa ahaa oogaanne bochchidi, bana tunissoppo.
4Qassi ekuwaaninne geluwan dabbotida asa ahaa bochchidikka bana tunissoppo.
5“‘Qeeseti haiqqidabau kayyottanau bantta huuphiyaa meedettoppona; bantta buuchchaakka qanttan qanxxoppona; woi qassi bantta bollaakka qanxxerettoppona.
6Eti bantta Xoossaayyo geeshsha gidona; qassi bantta Xoossaa sunttaakka tunissoppona. Aissi giikko eti GODAAYYO taman xuuggidi yarshshiyo, qumaa yarshshuwaa shiishshiyaageeta; hegaa gishshau, eti geeshsha gidanau bessees.
7“‘Qassikka qeeseti shaaramuxa maccaasa, geela7otettai ekettiichchido maccaasa, woikko azinai yeddido maccaasa ekkoppona. Aissi giikko, qeeseti bantta Xoossaayyo geeshsha.
8Qeesee intte Xoossaassi qumaa yarshshuwaa shiishshiyaagaa gidiyo gishshau, i hara asaappe dummato. Taani inttena geeshshiya intte GODAI geeshsha gidiyo gishshau, ikka geeshsha gido.
9Ai qeesiyaa na7iyo gidikkokka shaaramuxada bana tunissikko, hinna ba aawaa kaushshaasu. A taman xuugettada haiqqu.
10“‘Qeese ubbatu halaqai, a huuphiyan tiyettiyo zaitee gukkido gishshaunne i qeesetettaa maayuwaa maayanau dummatida asa gidiyo gishshau, ba huuphiyaa binnaanaa kallo wottoppo; woikko ba maayuwaakka pooshshoppo.
11Ai ahaa gidikkokka, de7iyoosaa i geloppo; harai atto ba aawaa woikko ba aayee ahaa gidikkokka, bana hegan tunissoppo.
12A geeshshanau tiyiyo Xoossaa zaitee a bollan de7iyo gishshau, qeesee Xoossaa Dunkkaaniyaappe kiyoppo; Xoossaa Dunkkaaniyaakka tunissoppo. Taani GODAA.
13“‘Qeesee geela7o macca na7a ekko.
14Azinai haiqqido maccaasiyo, woi azinai yeddido maccaasiyo, woi shaaramuxa maccaasiyo machchoppo. SHin ba asaa giddoppe geela7o macca na7a dooridi machcho.
15Yaanana xayikko, i ba asaa giddon ba zeretta gidiya ba naata tunissana. Taani a geeshshiyaagee, GODAATTENNEE’ yaaga” yaagiis.
16GODAI Muusa, hagaadan yaagiis;
17“Neeni Aaroonassi hagaadan yaagada oda; ‘Sinttaara yiya ne zerettaappe bollai tilla gidenna asi ooninne qumaa yarshshuwaa taayyo immanau shiiqoppo.
18Aissi giikko bollai tilla gidenna asi ooninne shiiqanau bessenna. Qooqe, woikko wobbe, woi som77oi narphphettido, woi palaha bollai de7iyo asi,

19woi toho woi kushe silai,
20woi quunai, woi dinkkee, woi aifee sakkiyo asi, woi puusoi oiqqido asi, woi ilahai oiqqido asi, woi mureessa gidinkka bollai tilla gidenna asi, ooninne shiiqoppo.
21Qeesiyaa Aaroona zariyaappe bollai tilla gidenna asi ooninne GODAAYYO taman xuuggiyo yarshshuwaa shiishshanau shiiqoppo. Ayyo bollai tilla gidennaagaa gidaappe hini baggan, ba Xoossaassi qumaa yarshshuwaa shiishshanau i bessenna.
22I geeshsha qumaanne qassi ubbappe aadhdhiya geeshsha gidiya ba Xoossaa qumaa maanau danddayees.
23SHin ayyo bollai tilla gidenna gishshau, i ta Dunkkaaniyaa tunissennaadan, magalashuwaakko woi yarshshiyoosaakko shiiqoppo. Aissi giikko, eta geeshshiyaagee taani GODAATTENNEE’ yaaga” yaagiis.
24Yaagin Muusee Aaroonassi, a attuma naatussinne Israa7eela asaassi ubbaassi hagaa yootiis.