Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Gobele Salasu

Gobele Salasu 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hina Gode da Mousesema e da Isala:ili dunu ilima amane sia:ma:ne sia:i, “Na da dilia Hina Gode!
3Dilia da musa: Idibidi fi ilia soge ganodini esalu amola Na da wali dili Ga:ina:ne sogega oule ahoa. Be amo dunu fi ilia hou mae fa:no bobogema.
4Na sema amola Na hamoma:ne sia:i liligi amoma fa:no bobogema. Bai Na da dilia Hina Gode.
5Hou huluane amola sema Na da dilima iaha, amoma fa:no bobogema. Agoane hamosea, dilia da dilisu esalusu gaga:mu. Na da Hina Godedafa.”
6Hina Gode da haguduga dedei hamoma:ne sia:i olelei, “Dilia sosogo fi ilima gilisili mae golama.
7Dia ame ema maedafa gilisili golama. Bai dia ada da gogosiamu. Dia ame gogosiama:ne hamomu da sema bagade.
8Dia ada gogosiasa:besa:le, ea uda eno ilima gilisili golamu da sema bagade.
9Dia dalusi o fi dalusi ilima gilisili golamu da sema bagade. E da dia diasuga bugili i, o eno sogebi bugili i galea, amo sema da defele gala. Ilima mae gilisili golama.
10Didiwi ea uda mano ema mae gilisili golama. Amo hou da dima gogosiasu liligi.
11Dia dalusi adagili amola ame higagai, ilima mae gilisili golama. Bai e da dia dalusidafa.
12-
13Dia awa o biya amoma gilisili mae golama.
14Dia adabi o ada o baba o daya amo ea udama gilisili mae golama. Bai e amola da dia awadafa.
15Dia gofe ea idua ema gilisili mae golama.
16Dia ola o diaea uda ilima gilisili mae golama.
17Dia uda amoma di gilisili golai amo ea uda mano o aowailima mae gilisili golama. Bai amo da dia fidafa. Amasa:besa:le, sema bagade gala.
18Dia udadafa esalea, di da dibae lamu da sema bagade.
19Uda da sioi fisia, ema gilisili mae golama. Bai e da sema ganodini, ledo hamoi dagoi.

20Dunu eno ea uda ema mae gilisili golama. Bai amo hou hamosea, di ledo hamoi dagoi ba:mu.
21Dilia da dilia mano amo ogogosu ‘gode’ Moulege ema nodone sia:ne gadomusa:, gobele salasu hamoma:ne mae ima. Bai amo hou da Hina Gode Ea Dio wadela:mu.
22Dunu da dunu eno gilisili golamu (sama da ea sama adole lamu) da sema bagadedafa. Gode da amo hou bagade higasa.
23Dunu o uda da ohe amoma hademu da sema bagadedafa. Amo hou hamosea, di da ledo hamoi dagoi ba:mu.
24Dilia da amo hou hamosea, ledo gala hamoi dagoi, amasa:besa:le, amo hou huluane mae hamoma. Gode Ea hou hame dawa:su dunu da amo ledo bagade hou hamosu. Amo dunu da Ga:ina:ne soge amo ganodini esalu. Be wali, dili amo ganodini golili sa:ima:ne, Hina Gode da amo dunu gadili sefasilala.
25Ilia hou da Ga:ina:ne soge amo ledo gala hamoi dagoi. Amaiba:le, Hina Gode da amo sogega se iaha. Amola fedege agoane, Hina Gode hamobeba:le, soge da ea musa: fi dunu higale ili isolala.
26-
27Ilia da amo wadela:idafa hou hamobeba:le, ilia soge ledo gala hamoi dagoi. Be dilia da agoaiwane mae hamoma. Dilia huluane, Isala:ili dunu amola ga fi dili gilisili esala, Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i liligi amola sema huluane amoma fa:no bobogema.
28Amasea soge da hame lalegagui dunu dili bisili amo soge ganodini amo higale fadegai amo defele, soge da dilima higale hame fadegamu.
29Dilia dawa:! Nowa da amo wadela:idafa hou afae hamosea, e da Gode Ea Fidafa dunu agoane hame ba:mu.”
30Amola Hina Gode da eno amane sia:i, “Na hamoma:ne sia:i liligi amoma fa:no bobogema! Dunu amo da dili bisili amo soge ganodini esalu, ilia hou amoma mae fa:no bobogema. Dilia amo hou agoane hamosea, ledo gala hamoi dagoi ba:mu. Amaiba:le, amo hou maedafa hamoma. Na da dilia Hina Godedafa!”