Text copied!
CopyCompare
Ilagano lya Katali, Ilagano Linyale kwa Wanhu Weng’ha - Walawi

Walawi 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mkulu Nguluwi nakamlonjela Musa,
2“Walonjele wanhu wa Isilaeli kota heni ndo Mkulu Nguluwi, Nguluwi wa hemwe.
3Ndangukulonjelani mleche kudita kota vyowalingudita wanhu wa isi ya Misili konamwali mikale, na mleche kudita kota vyowalingudita wanhu wa isi ya Kanaani kondiwahiliche. Ndangukulonjelani mleche kuwinza vyowalingudita hewo.
4Hemwe mowinza utaguso na kibatilila malajizo ga heni. Heni ndo Mkulu Nguluwi, Nguluwi wa hemwe.
5Lelo leka munhu yalohole ukomu wa heye, mwangulapigwa kuwinza malajizo na utaguso wa heni. Heni ndo Mkulu Nguluwi.
6“Munhu yoneche wa Isilaeli hambe yakundizwe kuwasa na mng'holoze wa habehi. Heni ndo Mkulu Nguluwi.
7Ndangukulonjela uleche kumbasa soni mhaza wa hegwe kwa kuwasa na mayako yakupondile. Uleche kumbasa soni, heye ndo mayako.
8Ndangukulonjela uleche kumbasa soni mhaza wa hegwe kwa kuwasa na yumwe wa wadala wa mhaza wa hegwe.
9Ndangukulonjela uleche kuwasa na lumbu wa hegwe, yawe mhinza wa mayako ama mhinza wa mhaza wa hegwe ama kulawa ng'handa yinji mihanzile mhaza.
10Ndangukulonjela uleche kuwasa na mzukulugo mdala, mwana wa mwanago mlume ama wa mhinza wa hegwe, mina kwangibasa soni gwegwe baho.
11Ndangukulonjela uleche kuwasa na mhinza yavumbuche na mayako yunji yahesigwe na mhaza wa hegwe yagaligwe kulawa kuli ivyazi lya mhaza wa hegwe, kwa vila mhinza ayo ka lumbu wa hegwe.
12Ndangukulonjela uleche kuwasa na lumbu wa mhaza wa hegwe, ayo ka mng'holoze mhaza wa hegwe.
13Ndangukulonjela uleche kuwasa na lumbu wa mayako, kwa vila ayo ka mng'holoze mayako.
14Ndangukulonjela uleche kumbasa soni mhaza mkulu wa hegwe kwa kuwasa na mdala wa heye, ayo ka mayako.
15Ndangukulonjela uleche kuwasa na mche wa mwanago, ayo ndo mkweyo. Uleche kuwasa na heye.
16Ndangukulonjela uleche kuwasa na mdala wa kalumbu wa hegwe mkulu ama mdodo, ahyo kombasa soni mng'holozo.
17Wone kowasa na mdala, lelo ndangukulonjela uleche kuwasa na heye mhinza wa heye ne wazukulu wa heye. Awo ndo wang'holozo. Kuwahazanya ndo kudita gehile.
18Ndangukulonjela uleche kumuhola lumbu wa mchewako mhela mchewako yang'hali mkomu, ayo yokwambuza kilewa.

19“Ndangukulonjela uleche kuwasa na mdala yawele kuli mhela wa mbuli za chidala.
20Ndangukulonjela uleche kuwasa na mdala wa nayali habehi na hegwe na ahyo kiwika gwegwe uwe ukokomoche.
21“Ndangukulonjela uleche kumlavya mwanago yoneche yawe nhambiko kwa mlungu Moleki, mina kudita ahyo kwangubeza itagwa lya heni Nguluwi wa hegwe. Heni ndo Mkulu Nguluwi.
22“Ndangukulonjela uleche kuwasa na mlume miyago kota mdala. Alyo ndo izudizo.
23Ndangukulonjela uleche kuwasa na igongolo leka uleche kuwa ukokomoche, mlume ama mdala yoneche yaleche kudita ahyo, kudita ahyo ndo kwajilila.
24“Uleche kiwika uwe ukokomoche kwa kudita mbuli ayo kwa vila kwa chiwalo cha mbuli ayo ndanguwawinga wanhu wawele habehi na hemwe kwa vila hewo wangudita ahyo na kiwika wakokomoche.
25Isi ya hewo naiwa ikokomoche na heni nandiigaza, na isi naiwadeka wanhu wa hewo.
26Ila hemwe na wajenzi walingikala na hemwe mwanguganigwa kibatilila gala malajizo na utaguso wondiwalonjele, mleche kudita mazudizo ago.
27Mazudizo ago nawadita wanhu nawekale kuli isi ya Kanaani, hewo wawalongole hemwe, nawo nawaidita isi iwe ikokomoche.
28Lelo hemwe mleche kudita mbuli ayo, ama isi ayo yowadeka kota isi vyoiwadechile wanhu wawalongole hemwe.
29Wanhu weng'ha walingudita mazudizo ago yanguwalapa wabaguligwe na wanhu wa hewo.
30Lelo mibatilile goya geng'ha gondiwalonjele, mleche kuwinza geng'ha gomgazowele ga kuzudiza gaditigwe na wala wawalongole kikala muisi. Mleche kuwa mkokomoche kwa ago. Heni ndo Mkulu Nguluwi, Nguluwi wa hemwe.”