Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Wogaabaa

Wogaabaa 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1GODAI Muusanne Aaroona hagaadan yaagiis;
2“Israa7eela asau hagaadan yaagidi yootite; ‘Biittaa bollan de7iya mehetu ubbaappe intte maana mehetinne do7ati hageeta.
3Qinccafilee wuri phalqqettidoogeetanne waammotiya meheta ubbaa miite.
4SHin waammo xalaalaa waammotiyaageeta woikko qassi qinccafile xalaalai phalqqettidoogeeta mooppite. Hegeetikka gaameelaa, guppalliyaanne harbbainnuwaa mooppite; aissi giikko, eti waammootiyaageeta gidikkonne, etau qinccafilee phalqqetta gidenna gishshau, eti intteyyo tuna.
7Gudunttaakka mooppite; aissi giikko, ayyo qinccafilee phalqqetta gidikkonne, waammotenna gishshau, i intteyyo tuna.
8Intte hageetu ashuwaa mooppite; eta bautaakka bochchoppite; eti intteyyo tuna.
9“‘Haattaa giddon de7iya meretatu ubbaappe intte maanaageeti hageeta. Abbaa giddon gidin woi qassi goggiya haattaa giddon gidin de7iya ubbaappe moliyaagaa mala qefeenne poqoi de7iyo ubbaa miite.
10SHin abbaa giddon woikko shaafan sham77i sham77iya meretatuppenne shemppoi de7iyo, qaaxxiya meretatuppe moliyaagaa mala qefeenne poqoi bainna ubbai intteyyo tuna.
11Hageeti intteyyo tuna; eta ashuwaa mooppite; eta bautaakka bochchoppite.
12Qefeenne poqoi bainna haatta giddon de7iya meretati ubbai intteyyo tuna.
13“‘Kafotuppe tuna gidiyo gishshau intte meennaageeti hageeta: argganttaa, bazzo ankkuwaa, karetta ankkuwaa,
14xinggilliyaa, qoolliyaa zare ubbaa,
15qooraase zare ubbaa
16yanchchaa, cancciya guttuwaa, haatta kafuwaa, gace zare ubbaa,
17qeeri guttuwaa, adussa qooree de7iyo haatta kafuwaa, wogga guttuwaa,
18haatta kuttuwaa, mole kafuwaa, bauta ankkuwaa,
19shimalaanne saabissaa giyo haatta kafotu zare ubbaa, jinjjilaatiyaanne wurkkaawurkkuwaa.
20“‘Qefeera de7iya oiddu tohuwan hemettiya qeeri meretati ubbai intteyyo tuna.

21Gidikkonne, qefee de7iyo oiddu tohuwan hemettiyaageetuppe eta tohuwaappe bollaara guppanau maaddiya gedai de7iyoogeeta miite.
22Hegeetikka, boole zare ubbaa, ukkubbo zare ubbaanne gumbburo zare ubbaa.
23SHin hara qefeera de7iya oiddu tohoi de7iyo meretati ubbai intteyyo tuna.
24“‘Hageeti inttena tunissana; eta bautaa bochchiya ubbai omarssi gakkanaashin tuna gidana.
25Hageetu bautaa denttiya ooninne ba maayuwaa meecco; shin gidikkonne omarssi gakkanaashin i tuna.
26Qinccafilee de7iiddi phalqqetta gidennaageeti woi qassi, waammotennaageeti ubbai intteyyo tuna; eta bochchiya oonikka qassi tuna.
27Oiddu tohotun hemettiya mehe ubbaappe garawatu ginddiyaa mala ginddiyan hemettiyaageeti intteyyo tuna; qassi eta bautaa bochchiya oonikka omarssi gakkanaashin tuna.
28Hegeetu bautaa denttiya ooninne ba maayuwaa meecco; shin gidikkonne omarssi gakkanaashin i tuna. Etikka intteyyo tuna.
29“‘Sa7aara hemettiyaageetuppe hageeti intteyyo tuna: occoi, eceree, dumma dumma qommo zaree,
30geeggee, haulaashoi, korchchee, wakkallainne shaaqanchchai.
31Sa7aara hemettiya ubbatuppe intteyyo tuna gidiyaageeti hegeeta; etappe haiqqidabaa bochchiya ubbi omarssi gakkanaashin tuna.
32Etappe haiqqidabi aiba bolli kunddikkokka, he eti a bolli kunddido miishshai tuna; mitta miishsha woikko maayo woikko galbba woikko qarcciita gidinkka, go7ettiyo miishsha ubbaa haatta giddon wottite; hegee omarssi gakkanaashin tuna; Hegaappe guyyiyan, geeshsha gidana.
33Ha sa7aara hemettiyaageetuppe issuwaa bautai ai urqqa miishshaa giddon kunddikkokka, a giddon de7iyaabi ubbi tuna; he miishshaa menttite.
34He miishshaa giddon de7iya haattaappe miyo ai quma bolli xokkikkokka, he qumai tuna; qassi uyiyoobi aibanne gido, he miishshaa giddon de7ikko, ikka tuna.
35Hageetu ahi a bolli kunddiyoobi aiba gidikkokka tuna. Coociyaa woi kattiyo urqqa miishshaa gidikkokka menttite; eti intteyyo tuna.
36Hageetu bautai bochchiyoobai ubbai tuna gidikkonne, pulttoinne haatta ollai geeshsha.
37Eta bautaappe issoi zeranau wottido zeretta kattaa bolli kunddikko, hegee tunenna.
38SHin he zerettaa bolli haatti gukki simmin, eta bautaappe issoinne a bolli kunddikko, he zerettai intteyyo tuna.

39“‘Qassi intte miyo mehetuppe issoi haiqqin, a bautaa bochchiya ooninne omarssi gakkanaashin tuna.
40Ooninne he mehiyaa bautaappe miikko, ba maayuwaa meecco; omarssi gakkanaashin i tuna; qassi ooninne a bautaa tookkidi denttikko, ba maayuwaa meecco; omarssi gakkanaashin i tuna.
41“‘Sa7aara gooshettiya mereta ubbai intteyyo tuna; a mooppite.
42Uluwan gooshettiyaabaa gidin, woi oiddu gediyan hemettiyaabaa gidin, woi qassi daro gedee de7iyoobaa gidinkka, sa7aara gooshettiya mereta ubbai tuna gidiyo gishshau a mooppite.
43Sa7aara gooshettiya mereta ubban intte huuphiyau tunoppite; qassi etan intte asatettaa tunissoppite.
44Taani, GODAI, intte Xoossaattennee. Taani geeshsha gidiyo gishshau, inttekka inttena dummayidi, geeshsha gidite. Sa7aara gooshettiyaabatun intte asatettaa tunissoppite.
45Aissi giikko, taani intte Xoossaa gidanau, inttena Gibxxe biittaappe kessida GODAATTENNEE. Hegaa gishshau, taani geeshsha gidiyo gishshau, inttekka geeshsha gidite’ yaagite” yaagiis.
46Mehetu, kafotu, haatta giddon paxa qaaxxiya meretatu ubbatunne sa7aara hemettiya meretatu ubbatu wogai hagaa.
47Hegeenne intte tunaanne geeshshaa, qassi shemppoi de7iyo meretatuppe miyoogeetanne meennaageeta shaakkidi eranaassa.