Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Wogaabaa

Wogaabaa 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Aaroona attuma naati, Naadaabinne Abiihu, bantta ixaanaa cuwayiyo miishshaa miishshaa ekkidi, a bollan tamaa wottidosona; wottidi tamaa bolli qassi ixaanaa qolidosona; yaatidi, GODAI eta azazibeenna, geeshsha gidenna tamaa GODAA sinttan shiishshidosona.
2Hegaa gaasuwan GODAA matappe tamai yiidi, eta mi aggiis; etikka GODAA sinttan haiqqi aggidosona.
3Hegaappe guyyiyan, Muusee Aaroona, “GODAI, ‘Taani ta mati shiiqiyaageeta ta geeshshatettaa bessana. Qassi asa ubbaa sinttan taani bonchchettana’ giidi haasayidoogee be7a hagaa” yaagiis. Yaagin Aarooni co77u giis.
4Muusee Aaroona aawaa ishaa Uzzi7eela attuma naata, Mishaa7eelanne Elxxaafaana xeegidi, “Haa yiite; yiidi intte aawaa ishaa naatu ahaa Xoossaa Dunkkaaniyaa sinttappe denttidi, dunkkaanidosaappe gaxi kessite” yaagiis.
5Hegaa gishshau eti yiidi, Muusee azazidoogaadan, eta qeesetettaa maayuwaara eta ahaa tookkidi, dunkkaanidosaappe gaxi kessidosona.
6Hegaappe guyyiyan, Muusee Aaroonanne a attuma naata, El77aazaranne Itaamaara hagaadan yaagiis; “Intte haiqqenna malanne, GODAI maabara ubbaa bollan hanqqettenna mala, intte huuphiyaa meedissoppite; intte maayuwaakka pooshshoppite. SHin intte ishati, Israa7eela asati, GODAI ba eettido taman xuuggidoogeetussi yeekkana giikko eti yeekkona.
7Qassikka intte Dunkkaaniyaa penggeppe kare kiyoppite; kiyikko intte haiqqana; aissi giikko GODAI tiyiyo zaitee intte bollan de7ees” yaagiis. Yaagin etikka Muusee giidoogaadan oottidosona.
8GODAI Aaroona hagaadan yaagiis;
9“Intte haiqqenna mala, Dunkkaaniyaa giddo geliyo wode, neenikka ne naatikka woine eessaa woikko hara mattoyiya ushsha uyoppite; hegee sinttappe yaana yeletaassikka merinau higge gididi de7ana.
10Intte geeshshabaanne geeshsha gidennabaa qassi tunabaanne tuna gidennabaa shaakkidi erite.
11GODAI Muuse baggaara yootido woga ubbaakka Israa7eela asaa tamaarissite” yaagiis.
12Muusee Aaroonanne attida a attuma naata El77aazaranne Itaamaara hagaadan yaagiis; “GODAASSI taman xuuggiyo yarshshuwaappe attida kattaa yarshshuwaa ekkite; ekkidi irshsho yeggennan uukkite; yaatidi i keehippe geeshsha gidiyo gishshau, yarshshiyoosaa matan a miite.
13GODAASSI taman xuuggiyo yarshshuwaappe hegee nenanne ne attuma naata gakkiya intte qommuwaa gidiyo gishshau, hegaa intte geeshsha sohuwan miite; aissi giikko, GODAI tana hegaadan oottana mala azaziis.
14SHin wuxaawuxettida anggaasuwaanne shiiqida gedaa neeni, ne attuma naatinne ne macca naati geeshsha sohuwan miite. Aissi giikko, hegee Israa7eela asai shiishshiyo issippetettaa yarshshuwaappe nenanne ne attuma naata gakkiya intte qommuwaa.
15GODAASSI yarshshido gedaanne wuxaawuxido anggaasuwaa asai taman xuuggiyo modhdhuwaara issippe gattidi, GODAA sinttan wuxaawuxiyo yarshshodan wuxaawuxanau ehaana. GODAI azazidoogaadan, hegee neessinne nenaara de7iya ne attuma naatussi merinau inttena gakkiya intte qommo gidana” yaagiis.
16Muusee nagaraa yarshuwaa deeshshai waanidaakko eranau koyidi oichchiis; oichchidi i xuugettiichchidoogaa erido wode, attida Aaroona attuma naata, El77aazaranne Itaamaara hanqqettiis; hanqqettidi eta,
17“Nagaraa yarshshoi keehippe geeshsha; qassi hegeekka asaa nagaraa GODAA sinttan atto giissana mala intteyyo imettiis; yaatin intte a geeshsha sohuwan aissi mibeekketii?
18He mehiyaa suuttai Xoossaa Dunkkaaniyaa giddo gelibeennaagaa gidishin, taani inttena azazidoogaadan, intte a he geeshsha sohuwan maanau bessees; shin aggideta” yaagiis.

19Yaagin Aarooni Muusa, “Be7a; asati hachchi bantta nagaraa yarshshuwaanne xuuggiyo yarshshuwaa GODAA sintti ehiidosona; gidikkonne qassi hagaa malabai ta bolli gakkiis. Yaatin woni taani nagaraa yarshshuwaa hachchi miidabaa gidiyaakko, GODAI ufaittanaagaa shin attideeshsha?” yaagiis.
20Muusee hegaa siyido wode, he zaaroi a aliis.