Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Wogaabaa

Wogaabaa 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1GODAI Muusa hagaadan yaagiis;
2“Neeni Israa7eela asaayyo hagaadan yaagada oda; ‘Ooninne halchchennan nagara oottikkonne, GODAA azazotuppe issuwaa augaanne kanttikko, hagaappe kaallidi de7iya wogaa naago.
3“‘Qeese halaqai nagaraa oottikkonne he nagarai asaa mooranchcha kessiyaagaa gidikko, i ba oottido nagaraa gishshau, tilla bollaara de7iya mirgguwaa GODAAYYO nagaraa yarshsho oottidi eho.
4Ehiidi he mirgguwaa Xoossaa Dunkkaaniyaa pengge aattidi, mirgguwaa huuphiyan ba kushiyaa wottidi, GODAA sinttan shukko.
5SHukkin qeese halaqai mirgguwaa suuttaappe amaridaagaa ekkidi, Xoossaa Dunkkaaniyaa efo.
6Efiidi ba kushiyaa biradhdhiyaa suuttan naaqqi naaqqi kessidi, Xoossaa Dunkkaaniyaa magalashuwaa sinttan GODAA sinttan laapputoo dukko.
7Hegaappe guyyiyan, qeese halaqai amarida suuttaa ekkidi, Xoossaa Dunkkaaniyaa giddon GODAA sinttan sawiya ixaanaa cuwayiyo saaxiniyaa bolli de7iya kacetu bolli xokisso. Attida suuttaa qassi Xoossaa Dunkkaaniyaa geliyoosaa baggaara de7iya xuuggiyo yarshshuwaa yarshshiyoosaappe garssa baggaara de7iya sohuwan gusso.
8Nagaraa yarshshuwaassi shukettida ha mirgguwaa modhdhuwaa ubbaa, qantta ashuwaa maayida handdaa,
9naa77u kilahota, eta maayida handdaanne tiriyaa maayida handdaa kilahotuura issippe kessidi ekko.
10Issippetettaa yarshshuwau shuhettida mirgguwaappe ekkido modhdhuwaadan ekko. Ekkidi qeese halaqai xuuggiyo yarshshuwaa yarshshiyoosaa bollan xuuggo.
11SHin mirgguwaa galbbaa, a ashuwaa ubbaa, a huuphiyaanne, a tohota, qantta ashuwaa, tociyaa,
12mirgguwaa ashuwaappe attidaagaa ubbaa dunkkaanidosaappe kare kesso. Kessidi bidinttaa qoliyo wogaadan geeshsha gidida sohuwaa efo; efiidi yan mitta taman xuuggo.
13“‘Israa7eela maabarai ubbai halchchennan nagaraa oottikkonne, GODAA azazotuppe issuwaa augaanne kanttikko, eti mooranchcha gididi qoodettana.
14Eti oottido nagarai erettiyo wode, nagaraa yarshshuwaayyo haniya mirgguwaa Xoossaa Dunkkaaniyaa sintti ehoona.
15He maabaraa cimati GODAA sinttan bantta kushiyaa mirgguwaa huuphiyan wottidi, he mirgguwaa shukkona.
16Hegaappe guyyiyan, qeese halaqai mirgguwaa suuttaappe guuttaa ekkidi, Xoossaa Dunkkaaniyaa giddo gelo;
17i ba kushiyaa biradhdhiyaa suuttan naaqqi naaqqi kessidi, magalashuwaa sintta baggaara GODAA sinttan laapputoo dukko.
18Qassi amarida suuttaa ekkidi, Xoossaa Dunkkaaniyaa giddon GODAA sinttan ixaanaa cuwayiyo saaxiniyaa bolli de7iya kacetu bolli xokisso. Attida suuttaa qassi Xoossaa Dunkkaaniyaa geliyoosaa baggaara de7iya xuuggiyo yarshshuwaa yarshshiyoosaappe garssa baggaara de7iya sohuwan gusso.

19Modhdho ubbaa ekkidi, yarshshiyoosaa bollan xuuggo.
20Nagaraa yarshshossi shukettida mirgguwaa oottidoogaadan ha mirgguwaakka ootto. Hegaadan oottidi, qeesee nagaraa atto giissiyo wogaa polana; asaikka nagaraappe maarettana.
21Hegaappe guyyiyan, mirgguwaa dunkkaanidosaappe kare kessidi, kase mirgguwaa xuuggidoogaadan akka xuuggo; hagee maabaraa nagaraassi yarshshiyo yarshsho.
22“‘Asaa kaalettiya sunttatuppe issoi halchchennan nagara oottikkonne GODAI Xoossai a azazido azazuwaappe issuwaa augaanne kanttikko, he uri mooranchcha.
23I ba oottido nagaraa eridoogaappe guyyiyan, tilla bollaara de7iya issi deeshsha orggiyaa ekkidi eho.
24He deeshsha orggiyaa huuphiyan ba kushiyaa wotto; wottidi xuuggiyo yarshshoi GODAA sinttan shukettiyo sohuwan shukko; hegee nagaraa yarshshuwaa.
25Qeese halaqai nagaraa yarshshuwaa suuttaa giddo ba kushiyaa biradhdhiyaa naaqqi naaqqi kessidi, xuuggiyo yarshshuwaa yarshshiyoosaa bolli de7iya kacetu bolli xokisso; attida suuttaa qassi xuuggiyo yarshsho yarshshiyoosaappe garssa baggaara de7iya sohuwan gusso.
26Modhdho ubbaa issippetettaa yarshshuwaa modhdhuwaa yarshshiyoogaadan yarshshiyoosaa bollan yarshsho. Hagaadan oottidi, qeesee bitaniyaa nagaraa atto giissees; bitaneekka ba nagaraappe maarettana.
27“‘He maabaraa asaappe issoi halchchennan nagara oottikkonne GODAA azazuwaappe issuwaa augaanne kanttikko, he urai mooranchcha gididi qoodettees.
28I ba oottido nagarai ayyo erettidoogaappe guyyiyan, tilla bollaara de7iya macca deeshshiyo ba nagaraassi eho.
29Ehiidi ba kushiyaa nagaraa yarshsho oottidi shukkiyo deeshshee huuphiyan wotto; yaatidi xuuggiyo yarshshuwaa yarshshiyo sohuwan nagaraa yarshsho oottidi shukko.
30Hegaappe guyyiyan, qeese halaqai he deeshshee suuttaappe ba kushiyaa biradhdhiyan ekkidi, xuuggiyo yarshshuwaa yarshshiyoosaa bolli de7iya kacetu bolli xokisso; attida suuttaa ubbaa yarshshiyoosaappe garssa baggaara de7iya sohuwan gusso.
31Modhdho ubbaa issippetettaa yarshshuwaassi shukkido mehiyaappe kessiyoogaadan, he deeshshee modhdhuwaakka qoridi kesso; kessi ekkidi, yarshshiyoosaa bolli wottidi, GODAASSI sawuwaa tonggu giya yarshsho gidana mala xuuggo. Hegaadan oottidi, qeesee he bitaniyaa nagaraa atto giissees; bitaneekka ba nagaraappe maarettees.
32“‘He bitanee ba nagaraa yarshshuwaassi dorssa anqqaraa shiishshanau koyikko, tilla bollaara de7iya maccaaro eho.
33I ba kushiyaa he dorssee huuphiyan wotto; wottidi xuuggiyo yarshshuwaassi shukkiyo mehee shukettiyo sohuwan o shukko.
34Hegaappe guyyiyan, qeesee nagaraa yarshsho gidida he dorssee suuttan ba biradhdhiyaa naaqqi naaqqi kessidi, xuuggiyo yarshshuwaa yarshshiyoosaa bolli de7iya kacetu bolli xokisso; attida suuttaa qassi yarshshiyoosaappe garssa baggaara de7iya sohuwan gusso.
35Issippetettaa yarshshuwaassi shukettida anqqaraa modhdhuwaa qaaridi kessiyoogaadan, he dorssee modhdhuwaakka qaaridi kesso. Kessi ekkidi, yarshshiyoosaa bolli GODAASSI taman xuuggiyo yarshshuwaa bolli wottidi xuuggo. Hagaadan oottidi, qeesee he bitaniyaa nagaraa atto giissees. Bitaneekka ba nagaraappe maarettana.