Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 1 Samuɛli

1 Samuɛli 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bee gbɛa Davidi bↄ̀ we à gɛ̀ zↄ̃̀lɛ sɛ̃gbãu, gu pↄ́ wì mɛ Ɛ̃ngɛdi.
2Kɛ́ Saulu sù ń Filitɛ̃ↄ yaao, wa òɛ̀ Davidi ku Ɛ̃ngɛdi gbáau.
3Ɔ̃ à Isaili zĩgↄ̃ↄ sɛ̀lɛ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa gɛ̃o, à dàńnↄ zɛ́u kpálɛkɛi Davidiↄzi gu pↄ́ wì mɛ Tueↄ gbɛ̀sĩsĩ.
4Kɛ́ à kà sãↄ kaa pↄ́ kú zɛ́ saɛ kĩ́i, à gbɛ̀'ɛ è we, ↄ̃ à gɛ̃̀u bĩ́ikpɛkɛi. Davidi ń a gbɛ̃́ↄ sↄ̃ aa ku gbɛ̀'ɛpiu za a lɛ́wa.
5Ɔ̃ Davidi gbɛ̃́ↄ òɛ̀: Gwa, gↄↄ pↄ́ Dii mɛ̀ á n ibɛɛ nanɛ n ↄzĩ ǹ yãkɛɛ̀ lá ń yeiwan gbã. Ɔ̃ Davidi fɛ̀lɛ tɛɛɛ, à Saulu ulada lɛ́ zↄ̃̀ aà saɛ.
6A gbɛa Davidi làasoo lɛ́ ĩadawà Saulu ula lɛ́ pↄ́ a zↄ̃̀pi yã́i,
7a ò a gbɛ̃́ↄnɛ: Kai! Dii su to mà yã́ bee taa kɛ ma dii pↄ́ á kpàɛo. Má ↄkãwào, asa Dii mɛ́ aà kpà kía ũ.
8Davidi a gbɛ̃́ↄ lèle ń yã́pi yã́i, i to aa Saulu dɛ̀o. Kɛ́ Saulu bↄ̀ gbɛ̀'ɛu, àlɛ gɛ̃zɛa,
9ↄ̃ Davidi bↄ̀ gbɛ̀'ɛpiu à lɛzùaàzi à mɛ̀: Ma dii kí! Kɛ́ Saulu lìli à a kpɛ gwà, ↄ̃ Davidi kùlɛ à a mipɛ̀lɛɛ̀.
10Ɔ̃ a ò Sauluɛ: Tó wà mɛ̀ ma vãi ò ń musu, bↄ́yãi ni síi?
11Gwa! N wɛ́ è gbã lá Dii n namɛɛ ma ↄzĩ gbɛ̀'ɛu. Wa òmɛɛ mà n dɛ, ↄ̃ ma n wɛ̃nagwà, ma mɛ̀ má ↄkã ma diiwao, asa Dii mɛ́ aà kpà kía ũ.
12Gwae Baa! Gwa, má n ulada lɛ́ kũa kɛ! Ma n ula lɛ́ zↄ̃̀, ãma mi n dɛo. Ń dↄ̃̀ sa kɛ́ má vãi ge ĩ́i kũannↄo. Mi tàaekɛnɛo, ↄ̃ ńlɛ ma wɛ.
13Dii mɛ́ a yã́gↄ̃gↄ̃wɛ̃ɛ, i tↄsimamɛɛ, ãma mapi, má ↄkãmao.
14Lá wà yáasikɛ̀ za ziwa wà mɛ̀: Yãvãi ì bↄ vãikɛnaↄ kĩ́iɛ. Má ↄkãmao.
15N Isailiↄ kía, dé yã́i n bↄii? Dé ńlɛ pɛ́lɛaàzii? Gbɛ̃ gɛ yã̀? Kↄ̀ↄtɛ̃ yã̀?
16Dii mɛ́ a ma yã́ gwa, i yã́gↄ̃gↄ̃wɛ̃ɛ, i yãnakpaa, i zɛmanↄ, i ma bↄ n ↄzĩ.
17Kɛ́ Davidi yã́ bee ò Sauluɛ a làa, Saulu mɛ̀: Ma nɛ́ Davidi, n lↄↄn wee? Ɔ̃ Saulu wii pã̀lɛ à ↄ́ↄlↄ̀.
18A ò Davidiɛ: N yã́ na dɛmala, asa vãi má kɛ̀nɛ, ↄ̃ n fĩabòmɛɛ ń maao.

19N maa pↄ́ ń kɛ̀mɛɛ ò tia. Kɛ́ Dii ma nanɛ n ↄzĩ, ni ma dɛo.
20Tó gbɛ̃́ bↄ̀ a ibɛɛwa, ì to aà ta aafiae? Dii maa pↄ́ ń kɛ̀mɛɛ gbã fĩabonɛ.
21Má dↄ̃ sa kɛ́ ńyↄ̃ gↄ̃ kía ũ, níↄ kible Isailiↄwa.
22Lɛgbɛ̃mɛɛ ń Dii tↄ́o, kɛ́ ńyↄ̃ ma bui kaalɛo, ńyↄ̃ ma de bɛdeↄ tↄ́ midɛo.
23Ɔ̃ Davidi lɛgbɛ̃̀ Sauluɛ. Kɛ́ Saulu tà bɛ, ↄ̃ Davidi ń a gbɛ̃́ↄ ɛ̀a aa tà sɛ̃gbãu.