Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - 1 SAMUƐLI

1 SAMUƐLI 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Solu sù kↄ̃n pɛɛna Filisitininↄzio, wà bènɛ Dauda kú Ɛngɛdi gbáan.
2Ben à Isaraili zĩ̀kpɛɛnↄ sɛ̀ɛ gↄ̃ↄn bↄrↄ aagↄ̃ à dàńyo zɛ́n, lɛ aↄ̃ Daudanↄ wɛtɛ guu kɛ̀ wè sísi Zↄ̃nↄ Gbɛ̀a.
3Kɛ̀ à kà sãanↄ kara kɛ̀ kú zɛ́ saɛ kiia, à gbɛ̀wɛɛ è gwe, ben à gɛ̃̀n à gàa dↄzɛzi kɛ. Dauda kↄ̃n a gbɛ̃nↄ sↄ̃ↄ kú gbɛ̀wɛɛ pìn zaa à lɛ́zɛkiia.
4Ben Dauda gbɛ̃nↄ bènɛ: Ǹ gwa, à gurↄↄn gbã̀a kɛ̀ Dii bè é n ibɛɛ nannɛ n ↄzĩ ǹ yã kɛnɛ lán ń yezi nà. Ben Dauda fɛ̀ɛ tɛɛɛ, à Solu utagumusu lɛ́ zↄ̃̀ à saɛ.
5À gbɛra Dauda gɛ̃̀ laasuun Solu uta lɛ́ kɛ̀ à zↄ̃̀ pì yãnzi,
6à bè a gbɛ̃nↄnɛ: Kai! Dii tón tó mà yã beee taka kɛ ma dii kɛ̀ à à kpànɛro. Mɛ́ ↄ naaro, zaakɛ Dii bé à à kpà kpatan.
7Dauda kpã̀kɛ̃ a gbɛ̃nↄzi kↄ̃n yã pìo, èe tó aↄ̃ Solu dɛ̀ro. Kɛ̀ Solu bↄ̀ gbɛ̀wɛɛn, èe gɛ̃ɛ zɛ́la,
8ben Dauda bↄ̀ gbɛ̀wɛɛ pìn, à lɛ́ zùzi à bè: Ma dii kí! Kɛ̀ Solu lìɛ à a kpɛɛ gwà, ben Dauda kùɛ à dàɛ a puua.
9Ben à bè Solunɛ: Tó wà bè ma yã zaaa kpàkpa n musu, bↄ́ yã bé à tò nɛɛ̀ síi?
10Ǹ gwa! N wɛ́ɛ è gbã̀a lán Dii n namɛ ma ↄzĩ nà gbɛ̀wɛɛn. Wà bèmɛ mà n dɛ, ben ma n wɛ̃nda gwà, ma bè mɛ́ ↄ na ma diiaro, zaakɛ Dii bé à à kpà kpatan.
11Ǹ gwa kɛ̀ Baa! Ǹ gwa, má n uta lɛ́ kũna kɛ̀! Ma n uta lɛ́ zↄ̃̀, mↄde mɛ́ɛ n dɛro. Ń dↄ̃̀ sa kɛ̀ má n kũna kↄ̃n nↄ̀sɛ zaaaoro. Mɛ́ɛ taari kɛnnɛro, ben nɛ́ɛ ma wɛtɛɛ ǹ ma dɛ.
12Dii yã gↄ̃gↄ̃we à gɛ̃ɛ bommamɛ, mↄde mapi mɛ́ ↄ nammaro.
13Lán wà yáasi zù zaa zi nà wà bè, yã zaaa è bↄ zaakɛrinↄ kiiamɛ, mɛ́ ↄ nammaro.
14N Isarailinↄ kína, dé yãnzin n bↄzi? Dén nɛ́ɛ pɛ́ɛzi? Gbɛ̃ɛ gɛ̀n yↄ́? Ke kↄ̀kↄ nɛ́ngo?
15Dii ma yã gwa à yã gↄ̃gↄ̃we. À yã nnaa kpáma à zɛmao à ma bↄ n ↄzĩ.
16Kɛ̀ Dauda yã beee ò Solunɛ à yã̀a, Solu bè: Ma nɛ́ Dauda, n kòton gweↄ́? Ben Solu vĩ̀ wiiio
17à bè Daudanɛ: N yã nnaa dɛmala, zaakɛ yã zaaan má kɛ̀nnɛ, ben n fĩa bòmɛ kↄ̃n à maaao.
18N yã maaa kɛ̀ ń kɛ̀mɛɛ ò tia. Kɛ̀ Dii ma nannɛ n ↄzĩ, nɛ́ɛ ma dɛro.

19Tó gbɛ̃ bↄ̀ a ibɛɛa, è tó à tá aafiaↄ́? Dii yã maaa kɛ̀ ń kɛ̀mɛ gbã̀a fĩa bonnɛ.
20Má dↄ̃ sa kɛ̀ nɛ́ gↄ̃ kí ũ, nɛ́gↄ̃ kí blee Isarailinↄnɛ.
21Ǹ símɛ kↄ̃n Dii tↄ́o kɛ̀ nɛ́ ma borii kaatɛro, nɛ́ ma tↄ́ dɛ ma de bɛdeenↄ tɛ́ro.
22Ben Dauda la dà Solunɛ. Kɛ̀ Solu tà bɛ, ben Dauda kↄ̃n a gbɛ̃nↄ ɛ̀ara wà tà sɛ̃̀tɛ pↄ̀rↄtu.