Text copied!
CopyCompare
Godumu Kuku - 1 Samuel

1 Samuel 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nyulu Saul kunban Philistine-warranji kuniwanka, jana nyungun balkan David bubungu jirrbu-jirrbungu bundandan. Yinyamun Saulungku soldier-soldier wubul, 3000-bala manin, jananin David wukurrin, yarkinkaku kuninka. Nyulu Saul cavemunbu kadan, kananga walan. Yamba yinya cave yalbay, jana David yalarrku yinyaymba cavemunbu, ngakin-ngakijin kudamundu. Saulungku jananin David kari nyajin. Davidandamundu soldier-soldierangka Davidanda yalaman, “Yala, yanyu yunu chance, Saul yarkinkaku kuninka.” Yamba Davidangka jananda yalaman, “Kari. Godungku nyungun wangkanyin kingmanka. Ngana nyungun kari buyun-damal.” Yinyamun David kirayku kudamundu Saulundu karangajin, buban Saulundumun kambimun yakan naybubu. Nyulu Saulundu milbinka nyulu Saul wawu kari yarkinkaku kuninka.
7Yinyamun Saul cavemun wandin, Davidangka nyungun wukurrin, yirrkan, “Ya, Saul, ngayku king.” Saul jurrkijin, David nyajin. Davidangka yalamanda, “Ngayu wawu yundu binalmanka ngayu yunun kari buyun-damanka. Yundu nyaka, yanyu yunuwunmun kambimun. Ngayu naybubu yakan, yamba ngayu yunun kari yarkin-bungan. Yinyamundu yundu binalmal ngayu yunun kari buyun-damanka. Wanya buyun Godundumunbu miyilba, nguba yundu?” Saulungku yinya kuku nyajin, nyulu milka-bujarman, yalaman, “Yundu ngulkurr, ngayu buyun. Yundu ngulkurrman ngaykunku, yamba ngayu buyunman yununku. Godungku yunu chance dajin, nganya yarkinkaku kuninka, yamba yundu kari kunin.” Yinyamun Saulungku David bawan, bayanbaku dungan baja. Jana David bubungu jirrbu-jirrbungu dungarin baja.