Text copied!
CopyCompare
Kankanaey Bible - 1 Samuel

1 Samuel 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Idi nantaoli si Saulo ay napo sin nakigobatan da sin Filisteo, waday nangwani en sisya en wadas David sin lugar ay magay omili ed En Gedi.
2Siya di, pinilin Saulo di tolo ay libo ay kalalaingan ay soldado ed Israel, et en da inanap da David sin asag-en di makwani en Deppas di Atap ay Kalding.
3Idi wada da sin danan, dinmateng da sin liyang ay asag-en si kodal di karnero, et sinenggep si Saulo ta en mankatilyas. Kambaw wadas da David ya din ipogaw na sin dogon di liyang ay sana.
4Kanan da en sisya, “Gondaway mo na! Tan inbagan Diyos ay ipolang na din kaibaw mo en sik-a ta oway di iyat mo en sisya.” Siya et di, inin-inayad David ay inmasag-en ay adi dinlaw Saulo, et pinotoana din gayadan di naloyong ay bado na.
5Idi nakdeng di, mansakit di konsensia na begew sin namotoana sin badon Saulo,
6et kanana sin ipogaw na, “Sapay koma ta domosas Diyos mo sakitak ono peslek din apok, tan dinotokan iman Diyos sisya ay man-ari.”
7Begew sin inbaga na ay doy, tinopap na din ipogaw na ay makilaban en Saulo. Idi siya di, kinmaan si Saulo sin liyang ta madipos koma.
8Ngem binmala abes David yan kinaliana ay nangwani, “Apo ari!” Nanwingi si Saulo, et pag mandokmog si David ay nanyakog-ong
9yan kanana, “Apay nga patiem di kanan di odom ay ipogaw en waday panggep ko ay mamse en sik-a?
10Ed wani ay agew et mismo ay inilan di matam ay inpalobos Diyos ay peslek sik-a koma isnan liyang. Sinogsogan pay di odom sak-en ay mamse en sik-a, ngem adiak inamag, tan kanak si nemnem ko en adiak man-amag si lawa en sik-a tan dinotokan dakan Diyos.
11Ilaem kadi ay ama nan poton di badom ay ginedged ko sin gayada na ngem adiak pinses sik-a. Say pangilaam koma ay maga di panggep ko ay mangamag si lawa ono makilaban en sik-a. Maga met di lawa si inamag ko en sik-a, ngem nay et ay omap-apayaw ka tan laydem ay pomse.
12Sapay koma ta okomen Diyos daita ay dowa ta sisya di manobalit sin lawa ay inam-amag mo en sak-en, ngem adiak polos sakitan sik-a.
13Wada di apat ay kanana, ‘Din mangamag si lawa et din lawa ay ipogaw,’ isonga adiak sagiden sik-a.
14Ay sinoak od ay ap-apayawen din arin di Israel ta peslena? Kamanak met owat nanatey ay aso ono kaman tilang.
15Si Diyos di mangokom ya mangikeddeng mo sino en daita di binmasol. Ilaena koma na ay maam-amag ta somalaknib sin panakabalin mo.”
16Idi nakdeng ay inbagan David di, kanan Saulo ay nanpoot, “Ay sik-a ay anak ay David san mankalkali?” Pag nan ipigsa ay nan-oga.
17Kanana, “Nalinteg ka mo sak-en tan siged di inyat mo en sak-en, ngem lawa di inam-amag ko en sik-a.
18Inpailam ed kaonyan din mayat ay ogalim en sak-en, tan inpalobos Diyos ay oway di iyat mo koman sak-en, ngem adi ka pinomse.

19Manmano di ipogaw ay mo datngan day kaibaw da yan ipalobos da ay makalayaw ay adi naan-ano. Sapay koma ta gon-gonaan dakan Diyos ay kosto sin siged ay inyat mo en sak-en ed wani.
20Enggay ammok ay dadlon kan man-ari ed Israel et manturay kas mabayag.
21Isonga mansapata ka sin ngadan Diyos ay adi kan peslen din polik ta say adi malinglingan din ngadan ko ya din ngadan amak.”
22Et nansapatas David. Pag somaas Saulo, ngem nantaolis da David ya din ipogaw na sin nantabonan da.