Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Samuyɛli Singena

Samuyɛli Singena 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dawuda yi keli na yamanani, a sa dɔxɔ marakantan yirene yi En-Gedi yamanani.
2Sɔli xɛtɛ waxatin naxan yi sa keli Filisitine fɔxɔ ra, e yi a fala a xa, e naxa, “Dawuda En-Gedi tonbonni.”
3Sɔli yi sofa yɛbaxin wuli saxan tongo Isirayila ganla yɛ, a siga Dawuda nun a fɔxɔrabirane fendeni, Sii Kɔtɔ Gɛmɛne dɛxɔn.
4A yi danguma yɛxɛɛ kulana ndee dɛxɔn ma, a yi faranna nde to na yi. Sɔli yi so taa fanna ma mɛnni. Koni Dawuda nun a fɔxɔrabirane yi luxunxi na faranna kui pon!
5Dawudaa muxune yi a fala, e naxa, “Waxati falaxin ni ito ra Alatala xɔn, a to a fala i xa, a naxa, ‘N ni i yaxun soma nɛn i yii, i yi i waxɔn feen liga a ra.’ ” Nayi, Dawuda yi a maso Sɔli ra dɔɲin! A yi a domaan lenben xaba a ra.
6Koni a to na liga, a yi nimisa han! Amasɔtɔ, a bata yi Sɔli a doma lenben xaba a ra.
7A yi a fala a fɔxɔrabirane xa, a naxa, “Alatala xa n natanga na fe sifan ligadeni n kanna ra, Alatalaa muxu sugandixina. N mi n yiin dinɲɛ a ra amasɔtɔ Alatala nan a sugandixi mangan na.”
8Nayi, Dawuda yi a fɔxɔrabirane maxadi alogo e nama Sɔli suxu. Sɔli yi mini faranna ra, a kiraan suxu.
9Na xanbi ra, Dawuda yi keli a mini faranna ra. A yi lu sɔnxɔɛ Sɔli fɔxɔ ra, a naxa, “Mangana, n kanna!” Sɔli to a xanbi rato, Dawuda yi a xinbi sin a yɛtagi, a yɛtagin yi lan bɔxɔn ma.
10Dawuda yi a fala Sɔli xa, a naxa, “Nanfera i tuli matima muxune ra naxanye a falama a n wama i tɔrɔ feni?
11I bata a to i yɛɛne ra a Alatala bata yi i so n yii to faranna ra. Ndee a fala nɛn a n xa i faxa, koni n yi diɲa i ma, n yi a fala, n naxa, ‘N mi n yiini tema n kanna xili ma, amasɔtɔ Alatala nan a sugandixi.’
12I yɛɛn ti, baba, i ya doma lenben mato n yii. N bata i ya doma lenben xaba, koni n mi i faxaxi. A kolon, i la a ra, n sɔnna mi a ra, murutɛ mi n yi. N mi hakɛ ligaxi i ra. Koni i tan n niin fɔxɔ ra, alogo i xa n faxa.
13Alatala xa kitin sa en tagi, Alatala xa n gbeen ɲɔxɔ i ra, koni n tan mi n yiin dinma i ra.
14Sandan naxa, ‘Ɲaxun kelima ɲaxulane nan ma.’ Nanara, n tan mi fe ɲaxin ligama i tan na.
15Isirayila mangan kelixi nde xili ma? I biraxi nde fɔxɔ ra? Bare faxaxin ba? N tan luxi i tan yɛɛ ra yi nɛn alo dowɛna.
16Alatala xa findi en ma kitin saan na, a kitin bolon i tan nun n tan tagi. A xa n mato, a yi n xun mayɛngɛ, a findi n ma kitisaan na, a n ba i yii.”
17Dawuda yelin falan tiyɛ waxatin naxan yi, Sɔli yi maxɔdinna ti, “I tan nan yati xui ito ra ba, n ma dii Dawuda?” Sɔli yi a xuini te a wuga.
18A yi a fala Dawuda xa, a naxa, “I tinxin dangu n na, amasɔtɔ i bata fe faɲin liga n xa, n tan bata i tɔrɔ.

19I bata fanna yita n na to, i naxan ligaxi n xa. Bayo Alatala bata yi n so i yii koni i mi n faxa.
20Xa muxuna nde a yaxun li, a tinɲɛ a yi siga bɔɲɛ xunbenli ba? Alatala xa i saren fi i naxan ligaxi n xa to.
21Iki, n na a kolon i mangayaan sɔtɔma nɛn, Isirayila bɔxɔn birin yi lu i yii.
22Awa, i kɔlɔ n xa Alatala yi fa fala n na faxa, i mi n yixɛtɛne faxɛ. I nama n xinla ba n xabilan muxune yɛ.”
23Dawuda yi a kɔlɔ Sɔli xa. Sɔli mɔn yi xɛtɛ a konni, koni Dawuda nun a fɔxɔrabirane yi te marakantan yireni.