Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - 1 SAMUƐLI

1 SAMUƐLI 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kũ Solu sù kũ pɛtɛna Filisitininↄiio, ò pìnɛ Dauda kú Ɛngɛdi gbárannan.
2Akũ à Isaraila zĩ̀karinↄ sɛ̀tɛ gbɛ̃nↄn wàa gɛ̃ro à dà kũńwo zɛ́n, de ò Daudanↄ wɛtɛ gu kũ òdi pi Zↄ̃nↄ Gbɛ̀ɛa.
3Kũ à kà sãnↄ kara kũ à kú zɛ́ sarɛ kĩnaa, à gbɛ̀wɛɛɛ è gwe, akũ à gɛ̃̀n à bĩnisarɛ kɛ. Dauda kũ a gbɛ̃nↄ sↄ̃, ò kú gbɛ̀wɛɛɛ pìn zaa a lɛ́zɛkia.
4Akũ Dauda gbɛ̃nↄ pìnɛ: Ǹ gwa, a gↄrↄn gbãra kũ Dikiri pì áni n ibɛrɛ nannɛ n ↄĩ ǹ yã kɛnɛ lán ń yei nà. Akũ Dauda fùtɛ tɛɛnɛ, à Solu arukĩmba lɛ́ zↄ̃̀ a sarɛ.
5A gbɛra Dauda laasun tɛn wari dↄa Solu uta lɛ́ kũ à zↄ̃̀ↄ pì yãi,
6à pì a gbɛ̃nↄnɛ: Kai! Dikiri sún tó mà yã dí taka kɛ ma dikiri kũ à a kàanɛro. Mani ↄ kɛaro, zaakũ Dikiri mɛ́ à a kà kín.
7Dauda kpãkɛ̃ a gbɛ̃nↄi kũ yã pìio, adi tó ò Solu dɛ̀ro. Kũ Solu bò gbɛ̀wɛɛn, àtɛn gɛ̃ zɛ́la,
8akũ Dauda bò gbɛ̀wɛɛɛ pìn, à lɛ́ zùi à pì: Ma dikiri kína! Kũ Solu lìtɛ à a kpɛ gwà, akũ Dauda kùtɛ à wùtɛ a gbɛrɛa.
9Akũ à pì Solunɛ: Tó ò pì ma yã vãni kpàkpa n musu, bↄ́ yã mɛ́ à tò ndì síi?
10Ǹ gwa! N wɛ́ è gbãra lákũ Dikiri n namɛnɛ ma ↄĩ nà gbɛ̀wɛɛn. Ò pìmɛnɛ mà n dɛ, akũ ma n wɛ̃nda gwà, ma pì mani ↄ kɛ ma dikiriaro, zaakũ Dikiri mɛ́ à a kà kín.
11Ǹ gwa dí Baa! Ǹ gwa, má n uta lɛ́ kũna dí! Ma n uta lɛ́ zↄ̃̀, ama mádi n dɛro. N dↄ̃̀ sà kũ má n kũna kũ nɛ̀sɛ vãnioro. Mádi taari kɛnnɛro, akũ ntɛni ma wɛtɛ ǹ ma dɛ.
12Dikiri yã gↄ̃gↄ̃wɛrɛ à fĩna bommamɛnɛ, ama makũ mani ↄ nammaro.
13Lákũ ò yáasi zù zaa zĩ nà ò pì, yã vãni dì bo yãvãnikɛrinↄ kĩnaamɛ, mani ↄ nammaro.
14Mↄkↄ̃n Isarailanↄ kína, dí yãin n boo? Dín ntɛn pɛ́tɛii? Gbɛ̃da gɛ̀ɛn yá? Ke kↄ̀kↄ fítinna?
15Dikiri ma yã gwa à yã gↄ̃gↄ̃wɛrɛ. À yã nna kpáma à zɛ kũmao à ma bo n ↄĩ.
16Kũ Dauda yã dí ò Solunɛ à làka, Solu pì: Ma nɛ́ Dauda, n kòtoon gwe yá? Akũ Solu pũ̀tã kũ wikio
17à pì Daudanɛ: N yã nna demala, zaakũ yã vãnin ma kɛ̀nnɛ, akũ n fĩna bòmɛnɛ kũ a manao.
18N yã mana kũ n kɛ̀mɛnɛ ò tera. Kũ Dikiri ma nannɛ n ↄĩ, ńdi ma dɛro.

19Tó gbɛ̃ bò a ibɛrɛɛa, àdi tó à tá aafia yá? Dikiri yã mana kũ n kɛ̀mɛnɛ gbãra fĩna bonnɛ.
20Má dↄ̃ sà kũ ĩni gↄ̃ kína ũ, ĩnigↄ̃ kí ble Isarailanↄa.
21Ǹ símɛnɛ kũ Dikiri tↄ́o, kũ ĩni ma buri kakatɛro, ĩni ma tↄ́ dɛ ma de bedenↄ tɛ́ro.
22Akũ Dauda la dà Solunɛ. Kũ Solu tà bɛ, akũ Dauda kũ a gbɛ̃nↄ ɛ̀ra ò tà sɛ̃̀ntɛpↄrↄtu.