Text copied!
CopyCompare
Alyawarr Bible - 1 Samuel

1 Samuel 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ingwer-ingweran Saul artwa ahawarr ikwerenh-rnem-akert alhew, rlwaterremel werreyew Philistia-areny-rnem-then. Rernemarl angkep alpewel, ingwerentyel renh alakenh ilew, “David-rneman apmer aterterr-ampeny-itwew aneyel En Gedi-itwew.”
2Rap akarreleynew artwa ahawarr akngerr apmer arrpanenh-they Israel-ampeny-itwew, 3,000. Rap anpenhew, nthweyew David-rnemew. Nthweynenh apwert-rnem-angkwarr, apmer itnan Nanikwet Akngerr.
3Ikwer-itwew ra yard yep-yepew-arelh arey-alhew intey-ampenyew. Rap aylpenhew intey-warl-tangkwel iylweylperreyew. David-an artwa ikwerenh-rnem-akertarl arrwekel-antey irrtyert-aylpew intey ikwer-warl akert inngewarl. Intey ran ilkwa innga. Saul apalarl aylpenhew, renh-rnem arey-angenh.
4Artwerneman arreytenh David-warl, “Ntwa iterl-areyel, INGKART alakenh angkew, ‘Atha ngenh alpemelemarl, ngkweng-warl apmwa mpwarem-rnem atweyewarl. Ntwap mpwarem alhewer ikwer-rnem, nga ilkelhentyelan.’ Ya, ntwap renh ipmew atwemer!” Rap aperteynenh Saul-warl, arnkwanem akert akely ilterrenhew nayp ikwerenhel. Saul-an anenh-antey, awey-angenh-antey.
5Ikwer-penhan David artewenty-anem iterrew, rarl Saul-ew apmwelhelew-penh.
6Ra arreytemel angkew, “Nthakenh atha apmwa mpwarey-angenh atyetyart atyenhew, INGKARTelan renharl rlwanewarl, atyetyart ilkwa aneyew Israel-ew. Nthakenh atha renh arnep-arney-angenh, arrangkw.”
7Alakenharl ra angkew, rap renh-rnem iltew, Saul atwewerr. Saul tyerrelhenhew intey-they aketh-warl-anem.
8David-el renh alkwernew-tangkwel. Ranemarl tyerrelhenhew aketh-warl intey-they. Rap arlkew ikwer, “Atyetyartay!” Saul-el artepang areyelpew. David-an kwenerremel angkew,
9“Akngerr ingwer-rnem ngkweng angkeyel, atha akwel apmwa mpwareyew ngkweng. Ilekew nga awelheyel ikwer-rnemewan?
10Ngwampan INGKARTel aylenhanth pweytelew intey-itwew. Ingwerentyan angkew atyeng, ‘Ntwa atwemer ipmew renh!’ Ayenganap amperrngerrewarl ngkweng. ‘Arrangkw! Nthakenh atha atwey-angenh atyetyart atyenh. INGKARTel renh rlwanew, atyetyart aneyew Israel-ew!’
11Malyeyay, nhenh ara! Arnkwa akert akely atha antwerrkeyel, atharl ngwamp akew! Atha ngenh ipmew atwey-angenh-antey, arrangkw! Ntwa iterl-aremer, ayeng ngkweng apmwelheley-angenh! Nthakenh ayeng atyetyart aneyew arrkernelhey-angenh ngkweng-angkwarr. Nganap atyeng nthweyelarl intem, ayenh ipmew atweyew.
12Ingwer-ingweran INGKARTel court-emeleyenh aylenhanth. Ngkweng awakelheyenh apek ra, ngarl atyeng-warl-athek apmwelhelew. Athanap nthakenh ngenh atwey-angenh, arrangkw.
13Ntwa angka iterl-areyel, anantherrarl ilerrem. Anantherr alakenh ilem: ‘Akngerrel nthakenh apmwa mpwarey-angenh. Apmwelant mpwarem alakenhan.’ Nthakenh atha ngenh atwey-angenh.” ...
16David-arl angkew-penh, Saul-el ayernew, “Malyey! Nganang innga angkeyel?” Rap artnew artewentyel.
17“Arraty nga angkeyel. Ntwan mwerr atyeng mpwarew, ayengan ngkweng apmwelhelewarl.
18Aleyan nga atyeng amperrngerrew. INGKARTel aylenhanth pweytelew intey-itwew, ntwa ayenh ipmew atwey-angenharl.
19Artwa ahawarrelarl arey-alhem anyent ingwer, nthakenh ra tyarlewey-angenh renh. Alakenh-anyemarl anewantherrenh-angkwarran. Nganap alakenh-wenyarl. Ntwa mwerr atyeng mpwarew. Alakenhan INGKARTel ngkweng-anem mwerr mpwarem.
20Atha iterl-areyel, ingwer-ingweran nga atyetyart Israel-itwew aneyenh. Ikwer-penhan ngkwenh-rnem-anem atyetyart aneyenh.

21INGKARTelarl aweyel-wety, ilelha-tangkwel atyeng, ntwa atyenh-rnem atwey-angenh-antey, ngarl atyetyart anemeng-areyan. Atyetyart nga anentyel, mwerr anaynta ikwer-rnem, rernem mwerr-anem anaynteyew, ingwer-rnem iylpelerrey-angenh anewerr itna atyenhew.”
22David-el renh ilew, rarl ayernew-angkwarr. Saul alpew apmer-warl-anem. David-an alpew arrpemarl ikwerenh-rnem-akert apwert-rnem-warl, irrtyert anaynteyew.