Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - 1 SAMUELA

1 SAMUELA 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Saulo be Pilistia taudia ia luludia gaukara dekena amo ia giroa lou. Vadaeni tau haida ese Saulo idia hamaoroa, idia gwau, “Oi kamonai, Davida be Ene Gedi taunimanima noho lasi gabuna dekenai ia noho.”
2Vadaeni Saulo ese Israela tuari goada herea taudia ibounai 3000 ia abia hidi, bona idia ese Davida mai ena orea taudia idia tahua lao, Uda Nani edia Nadi gabuna dekenai.
3Saulo be dala dekenai mamoe edia magu ia raka hanaia. Unuseni be nadi ena matuna ta, vadaeni, Saulo be nadi matuna ia raka vareai, do ia mei totona. Unai neganai Davida mai ena tuari taudia be unai nadi matuna ena murina kahana ta dekenai idia hunia noho.
4Vadaeni Davida ena orea taudia ese Davida idia hamaoroa, idia gwau, “Inai be oiemu nega namona, hari inai dina, Lohiabada ese oi ia hamaoroa, ani, oi ia hadikaia noho tauna be oiemu siahu ena henunai ia atoa vadaeni. Oi ese ia dekenai do oi karaia, oiemu ura hegeregere.” Vadaeni Davida ia toreisi, bona mai regena lasi danu ia lao, Saulo ena dabua ena kona ta ia utua, ia abia, Saulo ia diba lasi.
5Gabeai Davida be ia laloa momo, ia ese Saulo ena dabua ena kona ta ia utua dainai.
6Vadaeni ia ese iena orea taudia ia hamaoroa, ia gwau, “King hadikaia totona Lohiabada ese maoro ia henia lasi lau dekenai, badina ia be Lohiabada ese ia abia hidi tauna. Lohiabada ese ia makaia tauna be lau hadikaia diba lasi.”
7Unai hereva dekena amo, Davida ese iena orea taudia edia lalodia ia veria, bona edia tuari dala ia koua, vadaeni idia ese Saulo idia tuari henia lasi. Vadaeni Saulo ia toreisi, nadi matuna ia rakatania, iena dala dekenai ma ia lao.
8Gabeai Davida danu ia toreisi, nadi ena matuna dekena amo ia raka, Saulo dekenai ia boiboi, ia gwau, “King e, lauegu lohia!” Saulo ese iena vairana ia giroa, vadaeni Davida be ia tui diho, iena vairana be tano dekenai ia atoa diho, ia tomadiho.
9Bona Davida ese Saulo dekenai ia hereva, ia gwau, “Taunimanima haida idia hereva koikoi, idia gwau lau ese oi do lau hadikaia. Badina dahaka idia edia hereva oi hamomokania noho?
10Hari dina oi sibona oi itaia diba, unai nadi matuna dekenai Lohiabada ese lauegu siahu henunai oi ia atoa. Lauegu orea taudia haida ese lau idia hamaoroa, oi do lau alaia, to oi dekenai lau bogahisihisi, oi lau hadikaia lasi, lasi momokani. Badina be lau gwau, oi be Lohiabada ese ia abia hidi, king dagi oi abia.
11Tamagu e, oiemu dabua ena kona ta mani oi itaia, lauegu imana dekenai. Inai dabua ena kona lau utua, to oi lau alaia lasi. Unai dainai oi diba bona oi itaia, lau ese oi hadikaia totona lau ura lasi, bona inai bamona kerere do lau karaia lasi momokani. Oi ese lau oi tahua noho, lau do oi alaia mase totona, to lau ese oi dekenai kerere ta lau karaia lasi.
12Lohiabada ese ita ruaosi do ia kota henia, do ia gwau daika ia kerere. Lohiabada ese oi do ia hadikaia, lau oi hadikaia kerere dainai, to lau ese oi do lau hadikaia lasi.
13Aonega herevana gunana ia gwau, ‘Kara dika tauna dekena amo kara dika do ia vara,’ to lau ese oi do lau hadikaia lasi.
14“Israela ena king be daika alaia totona ia raka loaloa? Oi tahua tauna be daika? Sisia, mase gauna, a? O sei, a?
15Lohiabada ese ita ruaosi do ia kota henia. Ia ese lauegu kara maoromaoro do ia itaia, bona oi dekena amo lau do ia hamauria.”
16Davida ese unai hereva Saulo dekenai ia gwauraia ore neganai, Saulo ese ia nanadaia, ia gwau, “Davida, lauegu natuna e, unai be oiemu gadona, a?” Vadaeni Saulo ia tai, mai boiboi danu.
17Vadaeni Saulo ese Davida dekenai ia hereva, ia gwau, “Momokani oi be kara maoromaoro tauna, to lau be lasi. Badina be oi ese lau dekenai kara namo oi karaia, to lau ese kara dika oi dekenai lau karaia.
18“Hari dina lau dekenai oi hedinaraia, kara namo lau dekenai oi karaia. Lohiabada ese oiemu siahu henunai lau ia atoa neganai, be lau oi alaia lasi.

19Tau ta ese ia dekenai ia dagedage tauna ia davaria neganai, ia do ia hamauria, a? Unai dainai Lohiabada ese kara namo oi dekenai do ia karaia, hari dina lau dekenai kara namo oi karaia dainai.
20Lau diba momokani, oi be king do oi lao, bona lau diba oi ese oi biagua neganai, Israela basileia be do ia gini goada.
21Unai dainai, Lohiabada ena ladana dainai, lau dekenai do oi gwauhamata, lauegu natuna bona lauegu tubuna do oi alaia lasi, bona lauegu ladana, be egu tamana ena famili dekena amo do oi kokia lasi.”
22Vadaeni Davida ese Saulo dekenai unai bamona ia gwauhamata. Bona Saulo be iena ruma dekenai ia lao, to Davida mai ena orea taudia danu be edia hunia gabuna dekenai idia giroa lou.