Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Namba

Namba 31

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bikpela i tokim Moses olsem,
2“Yupela go na mekim save long ol Midian bilong bekim pasin nogut ol i bin mekim long yupela Israel. Taim yupela i mekim dispela pinis, orait bihain bai yu i dai.”
3Orait Moses i tokim ol Israel olsem, “Yupela i mas kisim ol samting bilong pait na go pait long ol Midian. Long wanem, Bikpela i laik mekim save long ol bilong bekim pasin nogut ol i bin mekim long yupela.
4Yupela i mas makim 1,000 man bilong olgeta wan wan lain bilong yupela Israel na salim ol i go long pait.”
5Olsem na ol i makim 1,000 man long olgeta wan wan lain bilong Israel na ol i kisim inap 12,000 man olgeta, ol i redi long pait.
6Na Moses i salim ol i go long pait na Finias, pikinini man bilong pris Eleasar, i go wantaim ol na i bosim ol. Na Finias i kisim ol samting bilong haus sel na lukautim, na ol biugel bilong singautim ol man i go long pait na bilong singautim ol i kam bek.
7Orait ol i go pait long ol Midian olsem Bikpela i bin tokim Moses, na ol i kilim i dai olgeta Midian.
8Na ol i kilim ol 5-pela king bilong Midian, em Evi na Rekem na Sur na Hur na Reba. Na tu ol i kilim i dai Balam, pikinini man bilong Beor.
9Ol Israel i kisim ol meri na pikinini bilong ol Midian na olgeta bulmakau na sipsip na olgeta gutpela samting bilong ol na bringim i go.
10Na bihain ol i kukim ol taun na kem bilong ol Midian.
11Bihain ol i kisim ol meri na pikinini na ol bulmakau na sipsip na olgeta samting
12na bringim olgeta i kam long Moses na Eleasar na long ol arapela Israel long ples stret bilong Moap klostu long wara Jordan long hapsait bilong Jeriko.
13Moses na Eleasar wantaim olgeta lida bilong ol Israel i lusim kem na i go long bungim ol soldia.
14Ol i bungim ol soldia pinis, orait Moses i krosim ol ofisa i save bosim 1,000 soldia na 100 soldia, nau ol i kam bek pinis long pait.
15Na em i askim ol olsem, “Bilong wanem yupela i no kilim ol meri?
16Yupela i save pinis, ol meri tasol i bin bihainim tok bilong Balam na mekim ol manmeri bilong yumi i givim baksait long Bikpela long taim yumi stap long Peor. Olsem na wanpela sik nogut i kamap long ol manmeri bilong Bikpela.
17Orait nau yupela i mas kilim olgeta mangi na olgeta meri i bin slip wantaim man.
18Tasol larim olgeta meri i no bin slip wantaim wanpela man, na kisim ol bilong yupela yet.

19Na yupela man i bin kilim i dai sampela man o i bin holim bodi bilong man i dai pinis, yupela i mas i stap ausait long kem inap 7-pela de. Na long de namba 3 na de namba 7 yupela wantaim ol meri yupela i bin kisim long pait i mas bihainim pasin bilong kamap klin, na bai yupela i kamap klin long ai bilong God.
20Na yupela i mas bihainim pasin bilong mekim ol samting bilong yupela tu i kamap klin long ai bilong God, em olgeta klos bilong yupela na ol samting ol i bin wokim long skin bulmakau na long gras bilong meme na long hap plang.”
21Orait pris Eleasar i tokim ol man i kam bek long pait olsem, “Harim ol dispela lo Bikpela i bin givim long Moses.
22Olgeta samting paia i no inap bagarapim, olsem gol na silva na ain na kapa na bras, em yupela i mas putim long paia na bai i kamap klin. Na olgeta arapela samting paia bai i kukim na i bagarap, em yupela i mas wasim long wara tasol bilong mekim ol i kamap klin.
24Long de namba 7 yupela i mas wasim ol klos bilong yupela yet na bai yupela i kamap klin long ai bilong God, na yupela i ken i go insait long kem.”
25Na Bikpela i tokim Moses olsem,
26“Yu wantaim Eleasar na ol lida bilong ol manmeri i mas kaunim olgeta meri na pikinini na animal, na olgeta samting ol soldia i bin kisim long taim bilong pait.
27Na tilim olgeta dispela samting long tupela lain na givim wanpela lain long ol soldia i bin i go long pait na givim wanpela lain long ol manmeri i bin i stap long kem.
28Yu mas kisim takis bilong mi, Bikpela, long dispela lain yu laik givim long ol soldia. Kisim wanpela long olgeta 500 kalabus na kisim wanpela long olgeta 500 bulmakau na donki na sipsip na meme.
29Orait na givim dispela takis long pris Eleasar olsem hap ol i givim long mi, Bikpela.
30Na yupela i mas kisim takis tu long dispela lain yu laik givim long ol manmeri i bin i stap long kem. Kisim wanpela long olgeta 50 kalabus na wanpela bulmakau na donki na sipsip na meme long olgeta 50 50 na givim dispela takis long ol Livai, em ol lain i save was long haus sel bilong mi.”
31Orait Moses wantaim Eleasar i mekim ol samting olsem Bikpela i bin tokim Moses.
32Namba bilong olgeta samting ol soldia i bin kisim long pait i olsem, 675,000 sipsip na 72,000 bulmakau na 61,000 donki na 32,000 yangpela meri i no bin slip wantaim man. Tasol ol i kisim tu olkain bilas long bodi bilong ol birua i bin i dai long dispela pait.
36Ol soldia i kisim 337,500 sipsip, na ol i givim 675 long Bikpela olsem takis. Na ol i kisim 36,000 bulmakau, na ol i givim 72 long Bikpela olsem takis. Na ol i kisim 30,500 donki, na ol i givim 61 long Bikpela olsem takis. Na ol i kisim 16,000 yangpela meri, na ol i givim 32 long Bikpela olsem takis.
41Na Moses i givim Eleasar ol dispela takis ol i givim long Bikpela, olsem Bikpela yet i bin tok.
42Orait Moses i tilim wankain hap long ol manmeri olsem em i bin tilim long ol soldia. Ol manmeri i kisim 337,500 sipsip na 36,000 bulmakau na 30,500 donki na 16,000 yangpela meri.
47Na Moses i skelim ol dispela na em i kisim wanpela bilong olgeta 50 kalabus na bulmakau na donki na sipsip na meme na i givim long ol Livai i save bosim haus sel bilong Bikpela. Em i mekim olsem Bikpela i bin tok.
48Bihain ol ofisa i bin bosim 1,000 soldia na 100 soldia i go long Moses

49na tokim em olsem, “Bikman, mipela i kaunim olgeta soldia mipela i save bosim na i no gat wanpela i bin dai long pait.
50Olsem na mipela i bringim ol dispela bilas gol bilong han na nek na yau na ol ring samting mipela wan wan i bin kisim. Mipela i laik givim long Bikpela, olsem pe bilong baim bek mipela, long wanem, Bikpela i no bin larim ol birua i bagarapim mipela.”
51Orait Moses na Eleasar i kisim ol dispela bilas gol.
52Hevi bilong ol dispela bilas gol em i klostu olsem 200 kilogram.
53Tasol ol soldia nating i no bringim ol samting ol i bin kisim.
54Na Moses wantaim Eleasar i kisim dispela ol gol long ol ofisa na i go putim insait long haus sel bilong God. Tupela i mekim olsem bai Bikpela i ken tingting long ol Israel na lukautim ol.