Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Yatɛne

Yatɛne 31

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Alatala yi a fala Musa xa, a naxa,
2“Midiyan kaane fe ɲaxin saran e ra, e naxan ligaxi Isirayila kaane ra. Na xanbi ra, i laxirayama nɛn.”
3Nayi, Musa yi a fala yamaan xa, a naxa, “Muxuna ndee xa e yitɔn yɛngɛ so xinla ma ɛ yɛ. E sigama Midiyan kaane nan yɛngɛdeyi, alogo Alatala xa e fe ɲaxine saran e ra.
4Nayi, ɛ xa yɛngɛ soon muxu wuli keden keden tongo Isirayila bɔnsɔnne birin yi.”
5E yi muxu wuli fu nun firin tongo Isirayila ganle yɛ yɛngɛ so xinla ma. Bɔnsɔn keden, wuli keden.
6Musa yi e rasiga yɛngɛni, bɔnsɔn yo bɔnsɔn muxu wuli keden, e nun Finexasi, saraxarali Eleyasari a dii xɛmɛna, naxan se rasariɲanxina ndee xali e nun xɔtaan naxanye fema yɛngɛni.
7E yi siga Midiyan yamanan yɛngɛdeni alo Alatala a yamari Musa ma kii naxan yi. E yi xɛmɛne birin faxa.
8E Midiyan manga suulun fan faxa, Efi nun Rekemi nun Suru nun Xuru nun Reba. E Beyori a dii Balami fan faxa silanfanna ra.
9E yi Midiyan ɲaxanle nun e diine tongo, e nun e xuruseene nun e yii seene birin.
10E yi e taane nun e dɔxɔdene birin gan.
11E yi se tongoxine birin xali e nun muxune nun xuruseene.
12E yi fa suxu muxune nun se tongoxine ra Musa nun saraxarali Eleyasari nun Isirayila yamaan fɛma daaxadeni Moyaba mɛrɛmɛrɛni Yurudɛn baan dɛxɔn Yeriko yɛtagi.
13Musa nun saraxarali Eleyasari nun yamaan mangane yi siga e ralandeni daaxaden fari ma.
14Musa yi xɔlɔ gali kuntigine ma naxanye muxu wuli xun na e nun naxanye muxu kɛmɛ xun na naxanye yi kelima na yɛngɛni.
15Musa yi e maxɔdin, a naxa, “Nanfera ɛ ɲaxanle luxi e nii ra?
16E tan nan Balami a kawandin namɛ, e Isirayila kaane bira tinxintareyani Alatala ra Peyori yi, fitina furen yi so Alatala yamani.
17Iki ɛ dii xɛmɛne birin faxa, e nun ɲaxanla naxanye xɛmɛ feen kolon.
18Koni ɛ nɔɛ sungutun nasɔlɔnxine ramarɛ nɛn ɛ yɛtɛ xa.
19Naxanye birin faxan tixi ɛ yɛ hanma e yiin din muxu faxaxin na, ne xa lu daaxaden fari ma xii solofere. Ɛ lan ɛ yi ɛ rasariɲan xii saxanden nun xii soloferede lɔxɔni e nun ɛ suxu muxune.
20Ɛ mɔn xa dugine rasariɲan, e nun seen naxanye rafalaxi kidin na hanma sii xaben na hanma wudin na.”
21Sofaan naxanye keli yɛngɛni, saraxarali Eleyasari yi a fala ne xa, a naxa, “Alatala ito nan yamarixi Musa ma a sariyani:
22Xɛmaan nun gbetin nun sulan nun wuren nun yɔxɔna,
23e nun tɛɛn mi naxanye birin ganma, ɛ xa ne rasariɲan tɛɛn nan na. Na xanbi ra, ɛ yi e rasin marasariɲan igeni. Naxanye ganma, ɛ ne rasin marasariɲan igeni gbansan.
24Ɛ na ɛ dugine xa xii soloferede lɔxɔni, ɛ sariɲanma nɛn. Nayi, ɛ nɔɛ soɛ nɛn daaxadeni.”
25Alatala yi a fala Musa xa, a naxa,
26“I tan nun saraxarali Eleyasari nun yamaan xabila mangane, ɛ muxune nun xuruseene birin tɛngɛ naxanye tongoxi yɛngɛni.
27Na xanbi ra, i xa e yitaxun firinna ra, fɔxɔ kedenna sofane nan gbeen na ra naxanye siga yɛngɛni, fɔxɔ kedenna yamaan dɔnxɛn nan gbeen na ra.
28I xa ndedi ba sofane gbeen na mudun na Alatala xa: i muxu keden ba muxu kɛmɛ suulunna ra hanma xuruse kɛmɛ suulun e nun ɲingene nun sofanle nun yɛxɛɛne nun siine birin.
29I xa muduni ito ba e gbeen na, i yi a so saraxarali Eleyasari yii Alatala gbeen na.
30Isirayila yamaan dɔnxɛn gbeen tan, i xa muxu keden ba muxu tonge suulunna ra, hanma xuruse tonge suulun e nun ɲingene nun sofanle nun yɛxɛɛne nun siine birin. I yi e so Lewi bɔnsɔnna muxune yii, Alatala Batu Bubun taxuxi naxanye ra.”
31Musa nun saraxarali Eleyasari yi a liga alo Alatala a yamari Musa ma kii naxan yi.
32Sofane seen naxanye tongo yɛngɛni, itoe nan lu yɛngɛn xanbini: xuruse xunxuri wuli kɛmɛ sennin wuli tonge solofere wuli suulun,
33ɲinge wuli tonge solofere wuli firin,
34sofali wuli tonge sennin wuli keden,
35e nun sungutun nasɔlɔnxi wuli tonge saxan wuli firin.
36Naxan yitaxun yɛngɛsone ra na ni i ra: xuruse xunxuri wuli kɛmɛ saxan wuli tonge saxan e nun solofere kɛmɛ suulun,
37xuruse xunxurin kɛmɛ sennin tonge solofere e nun suulun yi ba a ra mudun na Alatala xa,
38e nun ɲinge wuli tonge saxan wuli senninne, ɲinge tonge solofere e nun firin yi ba a ra mudun na Alatala xa,
39e nun sofali wuli tonge saxan kɛmɛ suulunna, sofali tonge sennin e nun keden yi ba a ra mudun na Alatala xa,
40e nun muxu wuli fu nun senninna, muxu tonge saxan e nun firin yi ba a ra mudun na Alatala xa.
41Musa yi na mudun so saraxarali Eleyasari yii Alatala gbeen na, alo Alatala a yamari a ma kii naxan yi.
42Isirayila yamaan gbeen ni i ra Musa naxan dɔxɔ a danna.
43Yamaan gbeena: xuruse xunxuri wuli kɛmɛ saxan wuli tonge saxan wuli solofere kɛmɛ suulun,
44e nun ɲinge wuli tonge saxan wuli sennin,
45e nun sofali wuli tonge saxan kɛmɛ suulun,
46e nun muxu wuli fu nun sennin.
47Naxan soxi Isirayila kaane yii, Musa yi muxu keden ba muxu tonge suulunna ra, a xuruse keden ba xuruse tonge suulunna ra, alo Alatala a yamari a ma kii naxan yi. A yi e so Lewi bɔnsɔnna muxune yii, Ala Batu Bubun yi taxuxi naxanye ra.
48Ganla kuntigine yi siga Musa fɛma naxanye muxu wuli xun na e nun naxanye muxu kɛmɛ xun na.
49E yi a fala a xa, e naxa, “Sofaan naxanye nxɔ yamarine bun, nxu bata ne tɛngɛ. Hali keden mi baxi nxu ra.
50Nanara, nxu xɛma seen naxanye sɔtɔxi, nxu bata fa ne ra Alatala xɔn a kiseen na nxu niin xunba saranna ra: kɔɛ birane, yii kɔɛ rasone, yii soli rasone, tunla sone, e nun ɲɛrɛne.”
51Musa nun saraxarali Eleyasari yi na xɛma muranne birin nasuxu e ra.
52Kuntigin naxanye muxu wuli xun na e nun naxanye muxu kɛmɛ xun na, ne xɛma seene binyan yi sigɛ han kilo kɛmɛ tonge solofere, e naxanye fi Alatala ma.
53Sofane tan yi e se tongoxine ramara e yii.
54Musa nun saraxarali Eleyasari yi kuntigine xɛmaan tongo, e yi a xali Naralan Bubuni, alogo Alatala xa a ɲɔxɔ lu Isirayila kaane xɔn.