Text copied!
CopyCompare
Sveta Biblija - Brojevi

Brojevi 31

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Opet reèe Gospod Mojsiju govoreæi:
2Osveti sinove Izrailjeve na Madijancima, pak æeš se onda pribrati k rodu svojemu.
3I Mojsije reèe narodu govoreæi: opremite izmeðu sebe ljude na vojsku da idu na Madijance da uèine osvetu Gospodnju na Madijancima,
4Po tisuæu od plemena, od svakoga plemena Izrailjeva opremite na vojsku.
5I dadoše od tisuæa Izrailjevijeh po tisuæu od svakoga plemena, dvanaest tisuæa opremiše na vojsku.
6I posla Mojsije po tisuæu od svakoga plemena na vojsku, i s njima Finesa sina Eleazara sveštenika, i u njega bjehu sudi sveti i trube.
7I zavojštiše na Madijance, kako zapovjedi Gospod Mojsiju, i pobiše sve muškinje.
8Pobiše i careve Madijanske, s drugima koje im pobiše, Evina i Rokoma i Sura i Ura i Rovoka, pet careva Madijanskih, i Valama sina Veorova ubiše maèem.
9I zarobiše sinovi Izrailjevi žene Madijanke i djecu njihovu, i zaplijeniše svu stoku njihovu, krupnu i sitnu, i sve blago njihovo.
10A mjesta njihova u kojima življahu i gradove njihove sve popališe ognjem.
11I sve roblje i sav plijen, ljude i stoku, uzeše;
12I povedoše k Mojsiju i Eleazaru svešteniku i ka zboru sinova Izrailjevijeh, i roblje i ostali plijen i dobit u oko na polju Moavskom, koje je na Jordanu prema Jerihonu.
13A Mojsije i Eleazar sveštenik i svi knezovi od zbora izidoše im na susret iz okola.
14I Mojsije se razgnjevi na vojvode, na tisuænike i stotinare, koji se vraæahu s vojske;
15I reèe im Mojsije: a što ostaviste u životu sve žene?
16Ta one po rijeèi Valamovoj navratiše sinove Izrailjeve da zgriješe Gospodu s Fegora, te doðe ona pogibija na narod Gospodnji.
17Zato sada pobijte svu djecu mušku, i sve žene pobijte, koje su poznale èovjeka.
18A djevojke, koje ne poznaše èovjeka, ostavite u životu.
19A vi ostanite izvan okola sedam dana; svaki koji je ubio koga i koji se dotakao ubijenoga, oèistite se treæi dan i sedmi dan, sebe i roblje svoje.
20I sve haljine i sve stvari kožne i sve što je od kostrijeti i sve sudove drvene oèistite.
21I reèe Eleazar sveštenik vojnicima, koji bijahu išli na vojsku: ovo je naredba i zakon što je Gospod zapovjedio Mojsiju:
22Zlato, srebro, mjed, gvožðe, kositer i olovo,
23Što god podnosi vatru, propustite kroz vatru, i oèistiæe se, ali pošto se oèisti vodom oèišæenja; a što god ne podnosi vatre, propustite kroz vodu.
24I operite haljine svoje sedmi dan, i biæete èisti; i onda æete uæi u oko.
25Još reèe Gospod Mojsiju govoreæi:
26Izbroj sve što je zaplijenjeno, ljude i stoku, ti i Eleazar sveštenik i poglavari od plemena narodnijeh.
27I razdijeli sve zaplijenjeno na dvoje: na vojnike koji su išli na vojsku i na sav zbor.
28I uzmi dio za Gospoda od vojnika koji su išli na vojsku, po jednu dušu od pedeset, i od ljudi i od goveda i od magaraca i od ovaca.
29Od njihove polovine to uzmite, i podajte Eleazaru svešteniku za prinos Gospodu.
30I od polovine koja dopade sinovima Izrailjevijem uzmi po jedno od pedeset, i od ljudi i od goveda i od magaraca i od ovaca i od svake stoke, i to podaj Levitima koji rade što treba za šator Gospodnji.
31I uèini Mojsije i Eleazar sveštenik kako zapovjedi Gospod Mojsiju.
32I bješe plijena, što osta od plijena koji zaplijeni vojska: šest stotina i sedamdeset i pet tisuæa ovaca,
33I sedamdeset i dvije tisuæe goveda,
34I šezdeset i jedna tisuæa magaraca,
35I ženskinja što ne bješe poznalo èovjeka, svega trideset i dvije tisuæe duša.
36A u polovini, u dijelu onijeh koji bijahu išli na vojsku, bješe na broj tri stotine i trideset i sedam tisuæa i pet stotina ovaca,
37A od toga dio Gospodu bješe šest stotina i sedamdeset i pet ovaca;
38I trideset i šest tisuæa goveda, a od toga dio Gospodu sedamdeset i dva;
39I trideset tisuæa i pet stotina magaraca, a od toga dio Gospodu šezdeset i jedan;
40I šesnaest tisuæa duša ljudskih, a od toga dio Gospodu trideset i dvije duše.
41I dade Mojsije Eleazaru svešteniku dio za prinos Gospodu, kao što mu zapovjedi Gospod.
42A od druge polovine, koja dopade sinovima Izrailjevijem, koju uze Mojsije od ljudi koji bjehu išli na vojsku,
43A i u toj polovini, koja dopade zboru, bješe tri stotine i trideset i sedam tisuæa i pet stotina ovaca,
44Trideset i šest tisuæa goveda,
45Trideset tisuæa i pet stotina magaraca,
46I šesnaest tisuæa duša ljudskih)
47Od te polovine, koja dopade sinovima Izrailjevijem, uze Mojsije po jedno od pedeset, i od ljudi i od stoke, i dade Levitima koji rade što treba za šator Gospodnji, kao što mu Gospod zapovjedi.
48I pristupiše k Mojsiju vojvode, tisuænici i stotinari,
49I rekoše mu: sluge tvoje prebrojiše vojnike koji bijahu pod našom rukom, i nijednoga nije manje.
50Zato prinosimo Gospodu prinos, svaki što je ko zadobio, zlatnijeh zaklada, kopaèa, narukvica, prstena, obodaca i lanèiæa, da bi se oèistile duše naše pred Gospodom.
51I uze Mojsije i Eleazar sveštenik od njih zlato, svakojake zaklade.
52A bješe svega zlata prinesenoga, što prinesoše Mojsiju tisuænici i stotinari, šesnaest tisuæa i sedam stotina i pedeset sikala.
53A vojnici zadržaše sebi što koji bješe zaplijenio.
54I uzevši Mojsije i Eleazar zlato od tisuænika i stotinara, unesoše ga u šator od sastanka za spomen sinovima Izrailjevijem pred Gospodom.