Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Naokɛa

Naokɛa 31

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dii yã'ò Mↄiziɛ à mɛ̀:
2Tↄ si Madiãↄwa Isailiↄnɛ, ní tá n deziↄ kĩ́i.
3Ɔ̃ Mↄizi ò gbɛ̃́ↄnɛ: Á gbɛ̃eↄ ń gↄ̃kɛbↄↄ sɛ́lɛ aa gɛ́ Madiãↄwa ń zĩo, aai tↄsimá Diiɛ.
4À gbɛ̃́ↄ sɛ́ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo bui ń buio, í ń gbaɛ zĩkai.
5Ɔ̃ Isaili bui píi gbɛ̃́ↄ kpà ↄ̀aasↄsↄo, ↄ̃ zĩgↄ̃ↄ kɛ̀ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ kuɛpla (12.000).
6Mↄizi ń gbáɛ zĩkai bui ń buio gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo. Sa'ona Ɛleazaa nɛ́ Finɛasi gɛ̀ńnↄ, a zwã̀akpɛ pↄ́ↄ kũa ń kuu pↄ́ wì yã'oòↄ.
7Aa zĩkà ń Madiãↄ lá Dii dà Mↄiziɛwa, aa ń gↄ̃ɛↄ dɛ̀dɛ píi.
8Madiã kíaↄ ku gbɛ̃́ pↄ́ aa ń dɛdɛↄ guu gbɛ̃ↄn sↄo, Ɛvi ń Lɛkɛũo ń Zuuo ń Huluo ń Lɛbao. Aa Bɛↄↄ nɛ́ Balaaũ dɛ̀ lↄ.
9Aa Madiã nↄɛↄ ń ń nɛ́ↄ kũ̀kũ, mɛ́ aa ń pↄtuoↄ ń ń pↄ́ↄ sɛ̀lɛ píi.
10Ɔ̃ aa tɛsↄ̃̀ an wɛ̃́lɛↄwa ń ń bualoũↄ ń ń kpàsaↄ píi.
11Aa ń pↄ́ↄ sɛ̀lɛ píi ń zĩ̀zↄↄ ń pↄtuoↄ,
12aa gɛ̀ò Mↄizi ń sa'ona Ɛleazaao kĩ́i ń Isailiↄ píi an bòou Mↄabu bùsu sɛ̃u Yuudɛ̃ baale bↄaa ń Yelikoo.
13Mↄizi ń sa'ona Ɛleazaao ń Isaili dↄaanaↄ píi gɛ̀ daińlɛ bòo kpɛ.
14Ɔ̃ Mↄizi pↄ pà zĩgↄ̃ dↄaana pↄ́ lɛ́ su ń zĩoↄzi, gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄoↄ dↄaanaↄ ń gbɛ̃ↄn basↄobasↄoↄ dↄaanaↄ.
15À ń lá à mɛ̀: Bↄ́yãi a nↄɛↄ tòi bɛ̃́ɛi?
16Ampiↄ mɛ́ Balaaũ yãmà aa tò Isailiↄ bↄ̀ Dii kpɛ Peoo yã́ musu, ↄ̃ Dii gagyãkà gbɛ̃́ↄgu.
17À nɛgↄ̃ɛↄ dɛdɛ píi ń nↄɛ pↄ́ gↄ̃ɛ dↄ̃ↄ píi.
18Nɛnↄɛ pↄ́ i gↄ̃ɛ dↄ̃ yãaoↄ sↄ̃, à tó á pↄ́ ũ bɛ̃́ɛ.
19Á gbɛ̃́ pↄ́ a gbɛ̃dɛ̀ↄ ń á gbɛ̃́ pↄ́ a ↄkã̀ gɛwaↄ, à gↄ̃ bòo kpɛ gↄↄ sopla. A gↄↄ àaↄ̃de ń a gↄↄ soplade zĩ́o, à gbãbↄ ázĩaɛ ń á zĩ̀zↄↄ.
20À gbãbↄ á pↄkasaɛ píi ń pↄ́ pↄ́ wa kɛ̀ ń báaoↄ ń blekãↄ ń líↄ píi.
21Ɔ̃ sa'ona Ɛleazaa ò zĩgↄ̃ pↄ́ gɛ̀ zĩlauↄnɛ: Ikoyã pↄ́ Dii dà Mↄiziɛn kɛ:
22Vua ń ã́nusuo ń mↄgotɛ̃o ń mↄsio ń mↄpuo ń bɛↄmao
23ń pↄ́ pↄ́ a tɛ́ fↄ̃́ↄ píi, à dↄdↄ tɛ́a, i gↄ̃ gbãlɛsai. Pↄ́ pↄ́ a tɛ́ fↄ̃́oↄ sↄ̃, à málɛ íu.
24À á pↄkasaↄpi a gↄↄ àaↄ̃de ń a gↄↄ soplade zĩ́o, í gↄ̃ gbãlɛsai, í gbasa gɛ̃ bòou.
25Dii ò Mↄiziɛ à mɛ̀:
26Mpi ń sa'onkia Ɛleazaao ń Isaili uabeleↄ, à gbɛ̃́ pↄ́ aa kũ̀ zĩlauↄ nao ń pↄtuoↄ,
27í kpaalɛ sáasaa lɛɛ pla, gbɛ̃́ pↄ́ gɛ̀ zĩlauↄ lɛɛ do, gbɛ̃́ kĩni pↄ́ kú bɛↄ lɛɛ do.
28Falu bↄmɛɛ gbɛ̃́ pↄ́ gɛ̀ zĩlauↄ pↄ́ guu. Pↄ́ mɛ̀ndo bↄ ma pↄ́ ũ pↄ mɛ̀n ↄ̀aa pla ń basↄoo guu, gbɛ̃nazĩna ge zu ge zàa'ĩna ge sã ge blen nò.
29Sɛ an pↄ́ↄ guu màa, ní kpá sa'onkia Ɛleazaawa ma baa ũ.
30Isaili kĩniↄ pↄ́ↄ sↄ̃, pↄ́ mɛ̀n blakwi guu pↄ́ mɛ̀ndo, gbɛ̃nazĩna ge zu ge zàa'ĩna ge sã ge ble ge pↄtuo pãlen nò, ní kpá Levii pↄ́ aaì laaidↄ ma zwã̀akpɛwaↄwa.
31Ɔ̃ Mↄizi ń sa'onkia Ɛleazaao kɛ̀ lá Dii ònɛ́wa.
32Pↄ́ pↄ́ zĩ̀kanaↄ sìmá aa sùòↄn kɛ: Sã ń bleo ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ ↄ̀aa àaↄ̃ ń bàaↄ̃kwi ń sↄoo (675.000).
33Zuↄ ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bàaↄ̃kwi ń plao (72.000).
34Zàa'ĩnaↄ ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bàaↄ̃ ń mɛ̀ndoo (61.000).
35Nↄɛ pↄ́ aai gↄ̃ɛ dↄ̃ yãaoↄ ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ baakwi ń plao (32.000).
36A guo mɛ́ zĩ̀kanaↄ baa ũ, sãↄ ń bleↄ ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ ↄ̀aa do ń basoolokwi ń soplao ń ↄ̀aa pla ń basↄoo (337.500).
37A guu wà falubↄ̀u Diiɛ ↄ̀aa àaↄ̃ ń bàaↄ̃kwi ń sↄoo (675).
38Zuↄ ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ baakwi ń soolooɛ (36.000). A guu wà falubↄ̀u Diiɛ bàaↄ̃kwi ń plao (72).
39Zàa'ĩnaↄ ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ baakwi ń ↄ̀aa pla ń basↄooɛ (30.500). A guu wà falubↄ̀u Diiɛ bàaↄ̃ ń mɛ̀ndoo (61).
40Gbɛ̃nazĩnaↄ ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ gɛ̃o ń mɛ̀ndooɛ (16.000). An guu wà falubↄ̀u Diiɛ baakwi ń plao.
41Mↄizi falupi kpà sa'onkia Ɛleazaawa Dii baa ũ lá Dii òɛwa.
42Ɔ̃ à a lɛɛ do dìlɛ adoa Isaili kĩniↄ pↄ́ ũ.
43Sãↄ ń bleↄ ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ ↄ̀aa do ń basoolo ń soplaoɛ ń ↄ̀aa pla ń basↄoo (337.500).
44Zuↄ ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ baakwi ń sooloo (36.000).
45Zàa'ĩnaↄ ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ baakwi ń ↄ̀aa pla ń basↄoo (30.500).
46Gbɛ̃nazĩnaↄ ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ gɛ̃o ń mɛ̀ndoo (16.000).
47Isaili kĩniↄ baa guu, Mↄizi kɛ̀ lá Dii òɛwa. À gbɛ̃́ mɛ̀ndo bↄ̀ gbɛ̃ↄn blakwiↄ guu, à pↄtuo mɛ̀ndo bↄ̀ pↄtuo blakwiↄ guu, ↄ̃ a kpà Levii pↄ́ aaì laaidↄ Dii zwã̀akpɛwaↄwa.
48Ɔ̃ gbɛ̃́ pↄ́ dɛ zĩgↄ̃ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄoↄ dↄaanaↄ ge zĩgↄ̃ gbɛ̃ↄn basↄobasↄoↄ dↄaanaↄ ũ sↄ̃̀ Mↄizizi
49aa òɛ̀: Wápiↄ n zↄ̀blenaↄ, wa zĩgↄ̃ pↄ́ wálɛ wɛ́tɛńziↄ nào, gbɛ̃e i kɛ̃́sã ń guuo.
50Bee yã́i wa mↄ ń gbaↄ Diiɛ lákaa wá duunaa aà aɛ yã́i. Baade mↄ̀ ń vua zãblebↄ pↄ́ á sɛ̀lɛↄ ń gã̀sĩgbɛↄ ń zãↄ ń tãanaↄ ń swã́liↄ ń ↄ̃nɛɛↄ.
51Ɔ̃ Mↄizi ń sa'onkia Ɛleazaao pↄ́ pↄ́ wa pì ń vuaopiↄ sì.
52Vua pↄ́ zĩgↄ̃ dↄaanapiↄ mↄ̀ò Diiɛ kà kiloo ↄ̀aa do kwisai (190).
53Kɛ́ zĩgↄ̃piↄ pↄ́piↄ sɛ̀lɛ yãa, aa dìlɛ ńzĩa pↄ́ ũɛ.
54Kɛ́ Mↄizi ń sa'onkia Ɛleazaao vua pↄ́piↄ sì zĩgↄ̃ dↄaanapiↄwa, aa gɛ̃̀ò kpaaũkpɛu, kɛ́ Isailiↄ yã́ líↄ dↄ Diigu yã́i.