Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Nɛɛmii

Nɛɛmii 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sa'onaↄ ń Levii bui pↄ́ aa sù ń Salatiɛli nɛ́ Zolobabɛlio ń Yesuaoↄn kɛ: Selaia, Zelemii, Ɛzala,
2Amalia, Maluku, Atusu,
3Sekania, Leuũ, Mɛlemↄ,
4Ido, Ginɛtↄ̃, Abia,
5Miamɛ, Maadia, Bilega,
6Semaia, Yoialibu, Yedaia,
7Salu, Amↄku, Ilikia, Yedaia. Gbɛ̃́piↄ mɛ́ sa'ona ń ń gbɛ̃́ Levii buiↄ dↄaanaↄ ũ sa'onkia Yesua gↄↄ.
8Levii buiↄ dↄaanaↄn kɛ: Yesua, Binui, Kamiɛli, Selebia, Yuda, Matania. Matania ń a gbɛ̃́ↄ mɛ́ aaì dↄaa ń táasilɛao,
9mɛ́ Babukia ń Unio ń ń gbɛ̃́ↄ mɛ́ lɛ̀sinaↄ gãli plaade ũ.
10Yesua Yoakiũ ì, Yoakiũ Ɛliasibu ì, Ɛliasibu Yoiada ì,
11Yoiada Yonatãa ì, ↄ̃ Yonatãa Yadua ì.
12Sa'ona pↄ́ aa dɛ uabeleↄ ũ Yoakiũ gↄↄↄn kɛ: Selaia bui Mɛlaia, Zelemii bui Anania,
13Ɛzala bui Mɛsulaũ, Amalia bui Yohanani,
14Maluku bui Yonatãa, Sebania bui Yosɛfu,
15Aliũ bui Adena, Mɛlaio bui Ɛlekai,
16Ido bui Zakali, Ginɛtↄ̃ bui Mɛsulaũ,
17Abia bui Zikeli, Miyãmɛ bui, Maadia bui Piletai,
18Bilega bui Samua, Semaia bui Yonatãa,

19Yoialibu bui Matenai, Yedaia bui Uzi,
20Salu bui Kalai, Amↄku bui Ɛbɛɛ,
21Ilikia bui Asabia ń Yedaia bui Nɛtanɛlio.
22Wà sa'ona uabeleↄ tↄ́ dàlau za gↄↄ pↄ́ Ɛliasibu ń Yoiadao ń Yohananio ń Yaduao dɛ sa'onkiaↄ ũ e Pɛɛsiↄ kí Daliusi kpalablegↄↄɛ.
23Wà Levii bui uabeleↄ tↄ́ dà ladau e Ɛliasibu tↄũna Yohanani gↄↄ.
24Levii bui dↄaanaↄ tↄ́n kɛ: Asabia, Selebia, Binui, Kamiɛli ń Yesuao. An gbɛ̃́ↄ ì yãwemá táasilɛa ń sáaukpaao guu gã ń gãoɛ, lá Lua gbɛ̃́ Davidi dìlɛwa.
25Gbɛ̃́ɛ beeↄ mɛ́ bĩ́ibↄlɛdↄ̃ana pↄ́ aaì Lua ua làasiↄ ń a bↄlɛↄ dↄ̃́aↄ ũ: Matania, Babukia, Obadia, Mɛsulaũ, Talemↄ ń Akubuo.
26Gbɛ̃́piↄ ku gↄↄ pↄ́ Yesua nɛ́ Yoakiũ, Yozada tↄũna dɛ sa'onkia ũɛ. Nɛɛmii mɛ́ bùsu dↄaana ũ, sa'ona Ɛzala mɛ́ yãdanɛde ũ.
27Yelusalɛũ bĩ́i sakɛ̃gↄↄ wà Levii buiↄ wɛ̀ɛlɛwɛɛlɛ gu pↄ́ aa kuu, wà gɛ̀ńnↄ Yelusalɛũ aa bĩ́i sakɛ̃ ń pↄnao ń sáaukpaao ń lɛsiao ń sɛ̃́sɛ̃naↄ ń mↄↄnaↄ ń kúuↄ.
28Lɛ̀sina pↄ́ kãi ń Yelusalɛũↄ kↄ̃ kã̀aa we, Nɛtofa bualoũdeↄ
29ń Bɛgiligalideↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ kú Gɛba ń Azemavɛo saɛↄ, asa lɛ̀sinaↄ ńzĩa bualoũↄ kpà Yelusalɛũ saɛ weɛ.
30Sa'onaↄ ń Levii buiↄ gbãbↄ̀ ńzĩaɛ, ↄ̃ aa gbãbↄ̀ gbɛ̃́ kĩniↄnɛ, ↄ̃ aa gbãbↄ̀ bĩ́iɛ ń a bↄlɛↄ.
31Má tò Yuda dↄaanaↄ dɛ̀dɛ bĩ́iwa, ↄ̃ ma lɛ̀sinaↄ kã̀aa gãli zↄ̃ↄ lɛɛ pla, aa dↄaanɛ́ bĩ́i musu. An gãli do bɛ ↄplaa oi, aa bɛ bĩ́i musu Tufua Bↄlɛ oi.
32Osaia ń Yuda dↄaana lɛɛ doↄ tɛ́ ń kpɛ
33ń Azaliao ń Ɛzalao ń Mɛsulaũo
34ń Yudao ń Bɛ̃yãmɛɛo ń Semaiao ń Zelemiio.
35Sa'onaeↄ kúńnↄ lↄ, aa kùuↄ kṹkũa. Bee gbɛa Yonatãa nɛ́ Zakali. Asafa mɛ́ Zakuu ì, Zakuu Mise ì, Mise Matania ì, Matania Semaia ì, Semaia Yonatãapi ì.
36Aà gbɛ̃́ beeↄ kuaànↄ: Semaia, Azalɛli, Milalai, Gilalai, Maai, Nɛtanɛli, Yuda ń Ananio. Aa Lua gbɛ̃́ Davidi pↄ́'ↄbↄnaↄ kũa. Yãdanɛde Ɛzala mɛ́ dↄaaanɛ́.

37Kɛ́ aa kà Nibↄna Bↄlɛ musu, aa dɛ̀dɛ Davidi wɛ̃́lɛ dɛdɛkĩi pↄ́ kú ń aɛↄwa, gu pↄ́ bĩ́i sĩ̀sĩ kũ̀u. Aa dↄ̀ Davidi bɛi, ↄ̃ aa kà Í Bↄlɛ musu gukpɛ oi.
38Lɛ̀sinaↄ gãli plaadeↄ gɛ̀ ↄzɛɛ oi. Má tɛ́ńzi bĩ́i musu ń gbɛ̃́ kĩniↄ. Wa dↄ Kĩna kalangai, wa gɛ e bĩ́i yàasa kĩ́i.
39Ɔ̃ wa gɛ̃ Ɛflaiũ Bↄlɛa ń Bↄlɛ Zio ń Kpↄ̀ Bↄlɛo. Wa dↄ Ananɛli kalangai ń Basↄo kalangao e Sã Bↄlɛ musu, ↄ̃ aa zɛ̀ Dakpɛunaↄ Bↄlɛ musu.
40Ɔ̃ lɛ̀sinaↄ gãli plapiↄ kↄ̃ kã̀aa Lua ua. Má kú we lↄ ń gbãade lɛɛ doↄ
41ń sa'onaɛ beeↄ: Ɛliakiũ, Maasea, Miyãmɛ, Mise, Ɛlioenai, Zakali ń Ananiao. Aa ń kùuↄ kṹkũa.
42Maasea ku we lↄ ń Semaiao ń Ɛleazaao ń Uzio ń Yohananio ń Malakiao ń Elaũo ń Ezɛɛo. Lɛ̀sinaↄ lɛ́ lɛsi, Yezahia mɛ́ ń dↄaana ũ.
43Gↄↄ bee aa sa'ò maamaa, ↄ̃ aa pↄnakɛ̀, asa Lua tò an pↄ kɛ̀na à kɛ̀ zàiɛ. Nↄɛↄ ń nɛ́ↄ lɛ́ pↄnakɛ lↄ. Wà Yelusalɛũdeↄ pↄnakɛapi súu mà zã̀.
44Zĩbeezĩ aa gↄ̃ɛeↄ dìlɛ làasi gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ũ, gu pↄ́ gbaↄ ń buapↄ káauↄ ń pↄ́ kwideↄ kálɛu. Gbɛ̃́piↄ lí buapↄ́ pↄ́ Mↄizi ikoyã dìlɛ a dɛ sa'onaↄ ń Levii buiↄ baa ũ sɛ́lɛ zↄ̃ɛwia ń zↄ̃ɛwiao aa kãaa we, asa sa'onaↄ ń Levii bui pↄ́ aaì zĩkɛ weↄ yã́ kà Yudaↄguɛ.
45Lua ua zĩ ń gbãbↄanɛ́o dɛ ń yã́ ũɛ. Lɛ̀sinaↄ ń bĩ́ibↄlɛdↄ̃anaↄ líↄ ń zĩ kɛ lá Davidi ń a nɛ́ Salomↄↄo dìlɛwa.
46Asa za Davidi ń Asafao gↄↄ lɛ̀sin dↄaanaↄ kuɛ, aaì dↄaa ń Lua táasilɛao ń aà sáaukpaao.
47Zolobabɛli ń Nɛɛmiio gↄↄ Isailiↄ píi ìↄ lɛ̀sinaↄ ń bĩ́ibↄlɛdↄ̃anaↄ kámasa ká lá gu lɛ́ dↄɛ. Aaì Levii buiↄ asea kpámá, mɛ́ Levii buiↄ ì Aalona buiↄ asea kpámá sↄ̃.