Text copied!
CopyCompare
Hellig Bibel - NEHEMIAS

NEHEMIAS 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Følgende er Præsterne og Levitter, der drog op med Zerubbabel, Sjealtiels Søn, og Jesua: Seraja, Jirmeja, Ezra,
2Amarja, Malluk, Hattusj.
3Sjekanja, Harim, Meremot,
4Iddo, Ginnetoj, Abija,
5Mijjamin, Ma'adja, Bilga,
6Sjemaja, Jojarib, Jedaja,
7Sallu, Amok, Hilkija og Jedaja. Det var Overhovederne for Præsterne og deres Brødre på Jesuas Tid.
8Levitterne: Jesua, Binnuj, Kadmiel, Sjerebja, Juda, Mattanja, der sammen med sine Brødre forestod Lovsangen,
9medens Bakbukja og Unni sammen med deres Brødre stod over for dem efter deres Afdelinger.
10Jesua* avlede Jojakim, Jojakim avlede Eljasjib, Eljasjib avlede Jojada, { *se V. 1. }
11Jojada avlede Johanan, og Johanan avlede Jaddua*. { *Vers 10-11: Ypperstepræsterne i Persertiden. }
12På Jojakims Tid var Overhovederne for Præsternes Fædrenehuse følgende: Meraja for Seraja*, Hananja for Jirmeja, { *dvs. hans Fædrenehus. }
13Mesjullam for Ezra, Johanan for Amarja,
14Jonatan for Malluk, Josef for Sjebanja,
15Adna for Harim, Helkaj for Merajot,
16Zekarja for Iddo, Mesjullam for Ginneton,
17Zikri for Abija, ....* for Minjamin, Piltaj for Ma'adja, { *et Navn mangler. }
18Sjammua for Bilga, Jonatan for Sjemaja,

19Mattenaj for Jojarib, Uzzi for Jedaja,
20Kallaj for Sallu, Eber for Amok,
21Hasjabja for Hilkija og Netan'el for Jedaja.
22Levitterne: ...*I Eljasjibs, Jojadas, Johanans og Jadduas Dage optegnedes Overhovederne for Fædrenehusene og Præsterne indtil Perseren Darius'** Regering. { *Navnene mangler. / **sandsynligvis Darius II. }
23Af Levis Efterkommere optegnedes Overhovederne for Fædrenehusene i Krønikebogen ned til Johanans, Eljasjibs Søns, Dage.
24Og Levitternes Overhoveder var: Hasjabja, Sjerebja, Jesua, Binnuj, Kadmiel og deres Brødre, der stod over for dem for at synge Lovsangen og Takkesangen efter den Guds Mand Davids Bud, den ene Afdeling efter den anden;
25og Mattanja, Bakbukja og Obadja, Mesjullam, Talmon og Akkub var Dørvogtere og holdt Vagt ved Portenes Forrådskamre.
26Disse var Overhoveder på Jojakims Tid, en Søn af Jesua, en Søn af Jozadak, og på Statholderen Nehemias' og Præsten Ezra den Skriftlærdes Tid.
27Da Jerusalems Mur skulde indvies, opsøgte man Levitterne alle Vegne, hvor de boede, og bragte dem til Jerusalem, for at de skulde fejre Indvielsen med Fryd og Takkesang, med Sang, Cymbler, Harper og Citre.
28Da samledes Sangerne fra Egnen om Jerusalem og fra Netofatitternes Landsbyer,
29fra Bet-Gilgal, fra Gebas og Azmavets Marker; thi Sangerne havde bygget sig Landsbyer rundt om Jerusalem.
30Da Præsterne og Levitterne havde renset sig, rensede de Folket, Portene og Muren.
31Så lod jeg* Judas Øverster stige op på Muren og opstillede to store Lovprisningstog. Det ene drog til højre oven på Muren ad Møgporten til, { *dvs. Nehemias. Neh. 2, 13. }
32og med det fulgte Hosjaja og den ene Halvdel af Judas Øverster;
33dernæst nogle af Præsterne med Trompeter, Azarja, Ezra, Mesjullam,
34Juda, Benjamin, Sjemaja og Jirmeja;
35endvidere Zekarja, en Søn af Jonatan, en Søn af Sjemaja, en Søn af Mattanja, en Søn af Mika, en Søn af Zakkur, en Søn af Asaf,
36og hans Brødre Sjemaja, Azar'el, Milalaj, Gilalaj, Ma'aj, Netan'el, Juda, Hanani med den Guds Mand Davids Musikinstrumenter, med Ezra den Skriftlærde i Spidsen;

37og de gik over Kildeporten; derpå gik de lige ud op ad Trinene til Davidsbyen, ad Opgangen på Muren oven for Davids Palads hen til Vandporten mod Øst.
38Det andet Lovprisningstog, hvor jeg og den anden Halvdel af Folkets Øverster var med, drog til venstre oven på Muren, over Ovntårnet til den brede Mur
39og videre over Efraimsporten, den gamle Port, Fiskeporten, Hanan'eltårnet og Meatårnet til Fåreporten og stillede sig op i Fængselsporten.
40Derpå stillede de to Lovprisningstog sig op i Guds Hus, jeg sammen med Halvdelen af Øversterne
41og Præsterne Eljakim, Ma'aseja, Minjamin, Mika, Eljoenaj, Zekarja, Hananja med Trompeter,
42endvidere Ma'aseja, Sjemaja, El'azar, Uzzi, Johanan, Malkija, Elam og Ezer. Og Sangerne stemte i, ledede af Jizraja.
43På den Dag ofrede de store Slagtofre og var glade, thi Gud havde bragt dem stor Glæde; også Kvinderne og Børnene var glade; og Glæden i Jerusalem hørtes langt bort.
44På den Dag indsattes der Mænd til at have Tilsyn med de Kamre, der brugtes til Forrådene, Offerydelserne, Førstegrøden og Tienden, for i dem at opsamle de i Loven foreskrevne Afgifter til Præsterne og Levitterne fra de forskellige Bymarker, thi Juda glædede sig over Præsterne og Levitterne, der gjorde tjeneste;
45og disse tog Vare på, hvad der var at varetage for deres Gud og ved Renselsen, ligesom også Sangerne og Dørvogterne gjorde deres Gerning efter Davids og hans Søn Salomos Bud.
46Thi allerede på Davids Tid var Asaf Leder for Sangerne og for Lov- og Takkesangene til Gud.
47Hele Israel gav på Zerubbabels og Nehemias' Tid Afgifter til Sangerne og Dørvogterne, efter som det krævedes Dag for Dag; og de gav Levitterne Helliggaver, og Levitterne gav Arons Sønner* Helliggaver. { *dvs. Præsterne. }