Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Neyemi

Neyemi 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Saraxaralini itoe nun Lewi bɔnsɔnna muxuni itoe nun Selatili a diin Sorobabeli nun Yosuwe nan xɛtɛ sa keli konyiyani yamana gbɛtɛ yi: Seraya nun Yeremi nun Esirasi nun
2Amari nun Maluku nun Xatusi
3nun Sɛkani nun Rexun nun Meremoti
4nun Yido nun Gineton nun Abiya
5nun Miyamin nun Maadiya nun Biliga
6nun Semaya nun Yoyaribi nun Yɛdaya
7nun Salu nun Amoki nun Xiliki nun Yɛdaya. Xɛmɛni itoe nun e ngaxakedenne nan findi saraxarali kuntigine ra Yosuwe waxatini.
8Lewi bɔnsɔnna muxune nan yi itoe ra: Yosuwe nun Binuwi nun Kadamile nun Serebi nun Yuda nun Matani. Matani nun a muxune nan yi barika bira bɛtine bama.
9E ngaxakedenne Bakabukiya nun Yunni yi tixi e yɛtagi Ala batu waxatini.
10Yosuwe yi Yoyakin sɔtɔ, Yoyakin yi Eliyasibi sɔtɔ, Eliyasibi yi Yoyada sɔtɔ.
11Yoyada yi Yonatan sɔtɔ, Yonatan yi Yaduwa sɔtɔ.
12Yoyakin yi saraxarali kuntigiyani waxatin naxan yi, muxuni itoe nan yi saraxaraline denbayane xunne ra: Meraya, Serayaa denbaya xunna e nun Xananiya, Yeremi a denbaya xunna
13Esirasi, Mesulan ma denbaya xunna e nun Yehoxanan, Amari a denbaya xunna
14e nun Yonatan, Maluku a denbaya xunna e nun Yusufu, Sɛbanihaa denbaya xunna
15e nun Xarimi, Adanaa denbaya xunna e nun Xelekayi, Merayoti a denbaya xunna
16e nun Sakari, Yido a denbaya xunna e nun Mesulan, Gineton ma denbaya xunna
17e nun Sikiri, Abiyaa denbaya xunna e nun Mowadi, Miniyamin ma denbaya xunna
18e nun Samuwa, Biligaa denbaya xunna e nun Yɛhonatan, Semayaa denbaya xunna

19e nun Matenayi, Yoyaribi a denbaya xunna e nun Yusi, Yɛdayaa denbaya xunna
20e nun Kalayi, Salayi a denbaya xunna e nun Eberi, Amoki a denbaya xunna
21e nun Hasabi, Xiliki a denbaya xunna e nun Natanɛli, Yɛdayaa denbaya xunna.
22Eliyasibi nun Yoyada nun Yoxanan nun Yaduwa waxatini, Lewi bɔnsɔnna muxune denbaya xunne nun saraxaraline xinle sɛbɛ nɛn Perise kaan Dariyusi a mangayaan waxatini.
23Lewi bɔnsɔnna muxune denbaya xunne fan xinle sɛbɛ nɛn taruxu kɛdine kui han Eliyasibi a diin Yoxanan waxatina.
24Hasabi nun Serebi nun Kadamile a diin Yosuwe nan yi Lewi bɔnsɔn xunne ra. Ala batu waxatini, e yi tima nɛn e ngaxakedenne yɛtagi, e Ala tantunma, e barikan bira Ala xa e ti yɛɛn ma alo Dawuda, Alaa muxuna a yamarixi kii naxan yi.
25Matani nun Bakabukiya nun Abadi nun Mesulan nun Talamɔn nun Akubu nan yi Ala Batu Banxin se ramaraden dɛ kantanne ra.
26E yi walima Yosuwe a dii xɛmɛn Yoyakin waxatin nin, Yosadaki mamandenna, e nun yamana kanna Neyemi waxatin nun saraxaraliin nun sɛbɛli tiina Esirasi waxatini.
27Yerusalɛn yinna to yelin nafalɛ, e yi sa Lewine tongo alogo e mɔn xa fa dɔxɔ Yerusalɛn yi e lan ɲaxaɲaxani bayo Yerusalɛn yinna bata yelin tiyɛ, e yi Ala tantun bɛti ba kariɲanne nun kondenne nun bɔlɔnne ra.
28Bɛti baane yi e malan keli Netofa banxidɛne ra Yerusalɛn rabilinna nun
29Beti-Giligali taan nun Geba nun Asamawɛti yamanane yi. Bɛti baane bata yi taane ti Yerusalɛn rabilinni.
30Saraxaraline nun Lewine yi e yɛtɛ rasariɲan, e yamaan fan nasariɲan, e nun taan dɛɛne nun a yinna.
31N yi yamarin fi a Yuda kuntigine xa te yinna xuntagi. N yi bɛti baane yitaxun firinna ra. A singen yi siga yiifanna ma yinna xuntagi Xuruse Ɲɛɲɛ Dɛɛn binni.
32Hosaya nun Yuda kuntigine fɔxɔ kedenna biraxi e fɔxɔ ra,
33e nun Asari nun Esirasi nun Mesulan nun
34Yuda nun Bunyamin nun Semaya nun Yeremi
35e nun saraxaraline diine, xɔtaan yi naxanye yii e nun Yonatan ma diin Sakari. Semaya nan Yonatan sɔtɔ. Matani nan Semaya sɔtɔ. Mikahu nan Matani sɔtɔ. Sakuru nan Mikahu sɔtɔ. Asafi nan Sakuru sɔtɔ.
36A ngaxakedenne fan yi a fɔxɔ ra: Semaya nun Asarɛli nun Milalayi nun Gilalayi nun Maayi nun Natanɛli nun Yuda nun Xanani. Dawuda, Alaa muxuna bɛti ba seene yi e yii. Sɛbɛli tiina Esirasi nan yi tixi e yɛɛ ra.

37E to Tigi Dɛɛn li, e yi te Dawudaa Taan kiraan xɔn, te yinna xuntagi, Dawudaa banxin xun ma, siga han Ige Dɛna sogeteden binni.
38Bɛti baane dɔxɔden firinden yi siga kɔmɛnna ma. Nxu nun yama dɔnxɛn yi bira e fɔxɔ ra yinna xuntagi. Nxu yi dangu Buru Ganden Sangansoon na siga han yinna yigbo yirena,
39han Efirami Dɛɛn xanbi ra, siga han Dɛ Fonna, dangu Yɛxɛ Dɛɛn na, han Xananɛli Sangansona e nun sangansoon naxan xili Kɛmɛ han Yɛxɛɛne So Dɛna. E yi ti Kantan Ti Dɛɛn na.
40Na xanbi ra, bɛti ba dɔxɔ firinne yi ti Ala Batu Banxini. Nxu nun kuntigine yi ti naxanye yi n fɔxɔ ra, e nun
41saraxaraline: Eliyakimi nun Maaseya nun Miniyamin nun Mikahu nun Eliyowenayi nun Sakari nun Xananiya. E xɔtane suxi e yii.
42Maaseya nun Semaya nun Eleyasari nun Yusi nun Yehoxanan nun Malakiya nun Elan nun Eseri fan yi na. Yesiraxiya nan yi bɛti baane yɛɛratiin na.
43Muxune yi saraxa wuyaxi ba na lɔxɔni, e sɛwa, bayo Ala bata yi sɛwa fe gbeen nagidi e ma. Ɲaxanle nun diidine fan yi sɛwa, Yerusalɛn sɛwa xuiin yi mɛma yire makuyeni.
44Na lɔxɔni, e yi muxune dɔxɔ se ramaradene xunna bogise singene nun yaganne yi ramarama dɛnaxanye yi. E yi e ti ne malanna ra, yamanan taane birin yi, naxan lanma a so saraxaraline nun Lewine yii Ala kiseen na. Yuda kaane yi sɛwaxi bayo saraxaraline nun Lewine birin yi e wanla ra.
45E lu Alaa wanla kɛ, e nun marasariɲan wanla, e nun bɛti baane nun kantan tiine alo Dawuda nun a dii xɛmɛn Sulemani a yamari kii naxan yi.
46Bayo waxati danguxini, Dawuda nun Asafi waxatini, bɛti ba kuntigine yi na e nun bɛtine Ala tantun xinla ma.
47Sorobabeli nun Neyemi waxatini, Isirayila kaane birin yi seene soma nɛn bɛti baane nun kantan tiine yii alo a yi lan kii naxan yi lɔxɔ yo lɔxɔ. E yi e yagan sariɲanxine soma nɛn Lewine yii, Lewine fan yi nde so Haruna yixɛtɛne yii.