Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Nehemias

Nehemias 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mao kini ang mga pari ug mga Levita nga mitungas uban kang Zerubabel nga anak nga lalaki ni Shealtiel ug uban kang Jeshua: Seraya, Jeremias, Ezra,
2Amaria, Maluk, Hatus,
3Shecania, Rehum, ug si Meremot.
4Anaa sila Ido, Gineton, Abija,
5Miamin, Moadia, Bilga,
6Shemaya, ug Joyarib, Jedaya,
7Salu, Amok, Hilkia, ug si Jedaya. Mao kini ang mga pangulo sa mga pari ug ang ilang mga kaubanan sa panahon ni Jeshua.
8Ang mga Levita mao sila si Jeshua, Binui, Kadmiel, Sherebia, Juda, ug si Matania, nga maoy gitahasan sa mga kanta sa pagpasalamat, uban sa iyang mga kaubanan.
9Nagtindog sa atbang si Bakbukia ug si Uni, ug ang ilang mga kaubanan samtang nag-alagad.
10Si Jeshua ang amahan ni Joyakim, si Joyakim ang amahan ni Eliashib, si Eliashib ang amahan ni Joyada,
11si Jehoyada ang amahan ni Jonatan, ug si Jonatan ang amahan ni Jadua.
12Mao kini ang mga pari sa panahon ni Joyakim, ang mga pangulo sa pamilya: si Meraya ang pangulo ni Seraya, si Hanania ang pangulo ni Jeremias,
13si Meshulam ang pangulo ni Ezra, si Jehohanan ang pangulo ni Amaria,
14si Jonatan ang pangulo ni Maluc, ug si Jose ang pangulo ni Shebania.
15Si Adna ang pangulo ni Harim, si Helkai ang pangulo ni Merayot,
16si Zacarias ang pangulo ni Ido, si Meshulam ang pangulo ni Gineton, ug
17si Zicri ang pangulo ni Abija, si Abija ang pangulo ni Miniamin. Si Piltai ang pangulo ni Moadia.
18Si Shamua ang pangulo ni Bilga, si Jehonatan ang pangulo ni Shemaya,

19si Matenai ang pangulo ni Joyarib, si Uzi ang pangulo ni Jedaya,
20si Kalai ang pangulo ni Salai, si Eber ang pangulo ni Amok,
21si Hashabia ang pangulo ni Hilkia, ug si Netanel ang pangulo ni Jedaya.
22Sa kapanahonan ni Eliashib, ang Levita nga si Eliashib, Joyada, Johanan, ug si Jadua mao ang nalista nga mga pangulo sa mga pamilya, ug ang mga pari nalista panahon sa paghari ni Darius nga taga-Persia.
23Nalista sa basahon sa kasaysayan ang kaliwatan ni Levi ug ang ilang mga pangulo sa pamilya hangtod sa kapanahonan ni Johanan nga anak nga lalaki ni Eliashib.
24Ang mga pangulo sa mga Levita mao sila si Hashabia, Sherebia, ug si Jeshua nga anak nga lalaki ni Kadmiel, uban ang ilang mga kaubanan, nga nagtindog atbang kanila aron magdayeg ug maghatag ug pagpasalamat, nga magtubag-tubag sa pag-awit kada pundok, agig pagtuman sa sugo ni David, nga tawo sa Dios.
25Si Matania, Bakbukia, Obadia, Meshulam, Talmon, ug si Akub mao ang mga magbalantay sa ganghaan nga nagtindog sa lawak nga tipiganan tapad sa mga ganghaan.
26Nag-alagad sila sa kapanahonan ni Joyakim nga anak nga lalaki ni Jozadak, ug sa kapanahonan ni Nehemias nga gobernador ug ni Ezra nga pari ug escriba.
27Sa pagpahinungod sa pader sa Jerusalem, gipangita sa katawhan ang mga Levita sa bisan asang dapit nga ilang gipuy-an, aron sa pagdala kanila sa Jerusalem alang sa pagsaulog sa pagpahinungod uban ang kalipay, uban ang mga pagpasalamat ug pag-awit gamit ang mga piyangpiyang, mga alpa, ug uban ang mga lira.
28Nanagtigom ang pundok sa mga mag-aawit gikan sa distrito libot sa Jerusalem ug gikan sa mga baryo sa Netofatihanon.
29Gikan usab sila sa Bet Gilgal ug gikan sa kaumahan sa Geba ug Azmavet, tungod kay nagtukod man ug mga baryo libot sa Jerusalem ang mga mag-aawit alang sa ilang kaugalingon.
30Giputli sa mga pari ug sa mga Levita ang ilang mga kaugalingon, ug unya ilang giputli ang mga katawhan, ang mga ganghaan, ug ang pader.
31Unya akong gipaadto sa ibabaw sa pader ang mga pangulo sa Juda, ug nagpili akog duha ka dagkong pundok sa mga mag-aawit nga nanagpasalamat. Ang usa miadto sa tuong bahin sa pader padulong sa Ganghaan sa Hugaw sa Hayop.
32Nagsunod kanila si Hoshaya ug ang katunga sa mga pangulo sa Juda,
33ug sunod kanila si Azaria, Ezra, Meshulam,
34Juda, Benjamin, Shemaya, Jeremias,
35ug ang pipila sa mga anak sa pari uban ang mga trumpeta, ug si Zacarias nga anak nga lalaki ni Jonatan nga anak nga lalaki ni Shemaya nga anak nga lalaki ni Matania nga anak nga lalaki ni Micaya nga anak nga lalaki ni Zacur nga anak nga lalaki ni Asaf.
36Anaa usab ang mga paryente ni Zacarias, nga sila si Shemaya, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Juda, Hanani, uban ang mga instrumento sa musika ni David nga tawo sa Dios. Anaa sa ilang atubangan ang escriba nga si Ezra.

37Gikan sa Ganghaan sa Tuboran sa Tubig miadto sila sa hagdanan sa siyudad ni David, gikan sa hagdanan sa pader ibabaw sa palasyo ni David, hangtod sa Ganghaan sa Tubig sa sidlakan.
38Misubay sa laing agianan ang laing mga mag-aawit nga tigpasalamat. Gisundan ko sila sa pader uban ang katunga sa katawhan, ibabaw sa Tore sa mga Hudno, hangtod sa Lapad nga Pader,
39ug ibabaw sa Ganghaan sa Efraim, ug gikan sa Ganghaan nga Karaan, ug padulong sa Ganghaan sa Isda ug sa Tore ni Hananel ug sa Tore sa Usa ka Gatos, hangtod sa Ganghaan sa Karnero, ug nihunong sila sa Ganghaan sa Guwardiya.
40Busa gipahimutang sa balay sa Dios ang duha ka pundok sa mga mag-aawit nga tigpasalamat, ug gipahimutang ko usab ang akong kaugalingon uban ang katunga sa mga opisyal.
41Unya gipahimutang usab sa mga pari ang ilang kaugalingon: Eliakim, Maasea, Miniamin, Micaya, Elyoenai, Zacarias, ug Hanania, uban ang mga trumpeta,
42ug usab si Maasea, Shemaya, Eleazar, Uzi, Jehohanan, Malkia, Elam, ug Ezer, unya nanganta ang mga mag-aawit nga gipangulohan ni Jezrahia.
43Naghalad sila ug dakong mga halad nianang adlawa, ug naglipay, tungod kay gilipay sila sa Dios uban ang dakong pagsadya. Naglipay usab ang mga kababayen-an ug ang mga kabataan. Busa madungog ang pagsadya sa Jerusalem hangtod sa layong dapit.
44Nianang adlawa, nagpili sila ug mga kalalakin-an nga magdumala sa mga lawak nga tipiganan alang sa mga amot, sa mga unang bunga, ug sa mga ikanapulo, aron tigomon didto kanila ang mga bahin nga gikinahanglan sa balaod alang sa mga pari ug sa mga Levita. Gipili ang matag usa sa pagtrabaho sa mga kaumahan nga duol sa mga lungsod. Tungod kay nagsadya ang Juda diha sa mga pari ug sa mga Levita nga nagtindog sa ilang atubangan.
45Nag-alagad sila sa ilang Dios, ug ang seremonya sa pagputli, ug lakip na usab ang mga mag-aawit ug ang mga magbalantay sa ganghaan, aron sa pagtuman sa sugo ni David ug ni Solomon nga iyang anak nga lalaki.
46Tungod kay kaniadto, sa kapanahonan ni David ug ni Asaf, adunay pangulo sa mga mag-aawit, ug adunay kanta sa pagdayeg ug sa pagpasalamat sa Dios.
47Sa kapanahonan ni Zerubabel ug sa kapanahonan ni Nehemias, nagahatag ang tibuok Israel ug matag adlaw nga bahin alang sa mag-aawit ug sa mga magbalantay sa ganghaan. Gigahin nila ang bahin nga alang sa mga Levita, ug gigahin sa mga Levita ang bahin nga alang sa mga kaliwat ni Aaron.