Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Nahimiyaa Maxaafaa

Nahimiyaa Maxaafaa 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Salaatiyaala na7aa Zarubaabeelaaranne qeese ubbatu halaqaa Yaasuura omooduwaappe simmida qeeseti hageeta: Saraaya, Ermmaasa, Izira,
2Amaariyaa, Malluuka, Haxxuusha,
3SHakaaniyaa, Rehuuma, Maremoota,
4Idda, Ginnetoona, Abiiya,
5Miyamiina, Ma7aadiyaa, Bilgga,
6SHamaa7iyaa, Yoyaariiba, Yadaaya,
7Saala, Amooka, Hilqqiyaanne Yadaaya. Hageeti Yaasu laittan qeesetussinne qeesetu yaratussi halaqa gididaageeta.
8Etaara issippe simmida Leewati Yaasa, Biinuya, Qaadimi7eela, SHerebiyaa, Yihudaanne Mataaniyaa. Mataanee hara banaara oottiyaageetuura issippe galataa mazamuriyaa yexxiyaageetussi halaqa.
9Etaara issippe yexxiya Baaqibuuqeenne Uunnoi etappe sinttaara haa simmi eqqidi yexxoosona.
10Yaasu Yoyaaqiima yeliis; Yoyaaqiimi Eliyaashiba yeliis; Eliyaashibi Yoyaadaa7a yeliis;
11Yoyaadaa7i Yonaataana yeliis; Yonaataani Yadduu7a yeliis.
12Yoyaaqiimi qeese ubbatu halaqa gidido laitti, hagaappe kaallidi xaafettidaageeti, qeesetu yaratu halaqa gididosona. Saraaya yaraa halaqai Maraaya. Ermmaasa yaraa halaqai Hanaaniyaa.
13Izira yaraa halaqai Mashulaama. Amaariyaa yaraa halaqai Yahohanaana.
14Malluuka yaraa halaqai Yonaataana. SHabaaniyaa yaraa halaqai Yooseefa.
15Hariima yaraa halaqai Adiina. Maraayoota yaraa halaqai Hilqqaaya.
16Iddo yaraa halaqai Zakkaariyaasa. Ginnetoona yaraa halaqai Mashulaama.
17Abiiya yaraa halaqai Ziikira. Miniyaaminanne Ma7aadiyaa yaraa halaqai Pilxxaaya.
18Bilgga yaraa halaqai SHaamu7a. SHamaa7iyaa yaraa halaqai Yonaataana.

19Yoyaariiba yaraa halaqai Matanaaya. Yadaaya yaraa halaqai Uzza.
20Sallaaya yaraa halaqai Qaallaaya. Amooka yaraa halaqai Ebeera.
21Hilqqiyaa yaraa halaqai Hashaabiyaa. Yadaaya yaraa halaqai Nataani7eela.
22Leewatu halaqati Eliyaashibi, Yoyaadaa7i, Yohanaaninne Yadduu7i qeese halaqa gidido dumma dumma laittan xaafettidosona. Qassi qeeseti Parsse biittaa asa gidiya Daariyoosi kawotido laittan xaafettidosona.
23Gido shin, Leewatu yaratu halaqati mazggafan xaafettidoi Eliyaashiba na7aa na7aa Yohanaani haiqqana gakkanaashin de7iya wodiyaa xalaalaana.
24Leewata kaalettiyaageeti Hashaabiyaa, SHerebiyaanne Qaadimi7eela na7aa Yaasa. Eti Xoossa asa gidiya Kawoi Daawiti azazidoogaadan, naa77an shaahetti eqqidi, kayan kayan Xoossaa bonchchoosonanne ayyo galataa mazamuriyaa yexxoosona.
25Beeta Maqidasiyaa gimbbiyaa penggiyaa matan keexettida dumma dumma miishshaa wottiyo keettaa naagiyaageeti Mataaniyaa, Baaqibuuqiyaa, Obaadiyaa, Mashulaama, Xalmmoonanne Aqquuba giyoogeeta.
26Hageeti Yoxedeeqa na7aa na7aa, Yaasu na7aa Yoyaaqiimi, biittaa haariyaa Nahimeenne qeesenne xaafe gidiya Iziri de7ido laittan oottidosona.
27Yerusalaame gimbbee gimbbettidi wurido baalaa bonchchiyo wode, Leewati bantta de7iyo sohuwaappe sohuwaappe koyettidi, Yerusalaame yiidosona; yiidi daalan, diittaaninne maazinqqiyan galataa mazamuriyaa ufaissan yexxiiddi, baalaa puulayidosona.
28Ha baalaa bonchchanau Leewatu zareti, mazamuriyaa yexxiyaageeti ubbai bantta keexxidi uttido Yerusalaame yuushuwaappenne Naxoofatu biittan de7iya qeeri katamatuppe,
29Beeti-Gelggalappe, Gebaa7appenne Azimaaweetappe shiiqettidi yiidosona.
30Hegaappe guyyiyan, qeesetinne Leewati bantta huuphiyau geeyidosona; qassi asai ubbai, gimbbiyaa penggetinne gimbbee Xoossaassi geeyanaadan oottiyo wogaa polidosona.
31Taani Yihudaa kaalettiyaageeta gimbbiyaa bollan shiishshaas; qassi mazamuriyaa yexxiyaageetakka naa77u citan shaakkada Xoossaa galatana mala oottaas. Issi citai gimbbiyaa huuphiyaara ushachchi simmidi, Pituwaa Oliyo Penggiyaa baggau biis.
32Hoshaayinne Yihudaa kaalettiyaageetuppe baggati etappe guyyeera kaalloosona.
33Harati qassi etaara de7iyaageeti Azaariyaa, Izira, Mashulaama,
34Yihudaa, Biniyaama, SHamaa7iyaa, Ermmaasanne
35xurumbbaa oiqqida qeeseta. Qassi etappe guyyeera yiidaagee Zakkaariyaasa; Zakkaariyaasi Yonaataana na7aa; Yonaataani SHamaa7iyaa na7aa; SHamaa7ee Mataaniyaa na7aa; Mataanee Mikaaya na7aa; Mikaayi Zakkuura na7aa; Zakkuuri Asaafa na7aa.
36Zakkaariyaasa yara gidiya SHamaa7ee, Azaari7eeli, Milalaayi, Gilalaayi, Ma7aayi, Nataani7eeli, Yihudainne Hanaani Xoossaa asa gidiya Daawiti Xoossaassi yexxiyo wode go7ettiyo yetta miishsha ubbaa ekkidi, Zakkaariyaasappe guyyeera kaallidosona. Eta citaa kaalettiyaagee xaafiyaa Izira.

37Pulttuwaa Penggiyaakko gakkoogaappe guyyiyan, Daawita Katamaakko simmidi, gimbbiyaa bollan de7iya xekkaa kiyidosona; kiyidi Daawita keettaa aadhdhidi, katamaappe arshsho baggaara de7iya Haattaa Penggiyaakko biidosona.
38Naa77antto mazamuriyaa yexxiyaageetu citai gimbbiyaa huuphiyaa oiqqidi, haddirssi simmidi biis. Taani asaappe baggaara issippe gidada etappe guyyeera kaallaas. Itoone Adussa Gimbbiyaappe aadhdhidi, Aaho Gimbbiyaa giyo sohuwaa gakkida.
39Qassi hegaappekka simmin, Efireema Penggiyaa, Gal77a Penggiyaa, Moliyaa Penggiyaa, Hanaani7eela Adussa Gimbbiyaanne Xeetu Adussa Gimbbiyaa gakkanaashinkka biida. Wurssettan Dorssaa Penggiyaa mataara biidi, Naagiyaageetu Penggiyaa gakkidi eqqida.
40Mazamuriyan Xoossaa galatiya naa77u citaikka Xoossaa Beeta Maqidasiyaakko gakkidosona; qassi taanikka tanaara issippe de7iya kaalettiyaageetuura gakkaas.
41Nuuppe harati hagaappe kaallidi xaafettida, xurumbbaa punniya qeesetikka gakkidosona. Hegeetikka Eliyaaqiima, Ma7iseeya, Miniyaamina, Mikaaya, Eliyoo7enaaya, Zakkaariyaasanne Hanaaniyaa.
42Eta kaallidi gakkidaageeti Ma7iseeya, SHamaa7iyaa, El77aazara, Uzza, Yahohanaana, Malkkiyaa, Elaamanne Exeera. Nuuni ubbai denddi eqqoogaappe guyyiyan, mazamuriyaa yexxiyaageeti Yiziraahee eta kaalettin, bantta cenggurssaa xoqqu oottidi yexxidosona.
43He gallassi daro yarshshuwaa asai Xoossaassi yarshshiis; aissi giikko, Xoossai eta gita ufaissan ufaissiis; macca asaikka naatikka ufaittidosona. Hegaa gishshau, Yerusalaame asai ufaittiyo ufaissai haahuwan siyettiis.
44He gallassi asai immiyo imotataa, asirataanne laittan ka77iyaa kattaa aifiyaappe koiruwaa shiishshidi, miishshata wottiyo keettan wottidi, naagiya halaqata dooridosona. Ha doorido asati dumma dumma katamatun de7iya shooqatuppe higgee azaziyoogaadan, qeesetussinne Leewatussi bessiya qommuwaa shiishshoosona. Aissi giikko, Yihudaa asai ubbai qeesetuuninne Leewatun keehippe ufaittidosona.
45Eti Xoossai azazidobaa oottidosona; qassi geeyiyo wogaakka polidosona. Eta xalla gidennan, mazamuriyaa yexxiyaageetinne penggiyaa naagiyaageeti Daawitinne a na7aa Solomoni azazido oosuwaa polidosona.
46Kase Daawitanne Asaafa wodiyaappe doommidikka mazamuriyaa yexxiyaageetu citaa kaalettiyaageeti Xoossaa yettan galatanaunne bonchchanau de7iyoogee erettidi de7iyaabaa.
47Zarubaabeela laittaaninne Nahimiyaa laittan Israa7eela ubbai mazamuriyaa yexxiyaageetussinne penggiyaa naagiyaageetussi bessiya qommuwaa hachchi hachchi immidosona; qassi Leewatussikka etau dummayido qommuwaa immidosona. Leewatikka qassi Aaroona yarata gidiya qeesetussi etayyo dummayido qommuwaa immidosona.