Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Nahimiyaa Maxaafaa

Nahimiyaa Maxaafaa 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hagaappe kaalliya asati he maatafai wodhdhido woraqataa bollan paramidosona. Hegeetikka Hakaaliyaa na7aa biittaa haariya Nahimiyaa; qeesetuppe: Sedeqiyaasa,
2Saraaya, Azaariyaa, Ermmaasa,
3Paashihuura, Amaariyaa, Malkkiyaa,
4Haxxuusha, SHabaaniyaa, Malluuka,
5Hariima, Maremoota, Obaadiyaa,
6Daaneela, Ginnetoona, Baaruka,
7Mashulaama, Abiiya, Miyamiina,
8Ma7aaziyaa, Bilggaayanne SHamaa7iyaa.
9Leewatuppe: Azaaniyaa na7aa Yaasa, Henadaada yara gidiya Biinuya, Qaadimi7eelanne
10eta ishantta SHabaaniyaa, Hodiyaa, Qaliixa, Palaaya, Hanaana,
11Miika, Rahooba, Hashaabiyaa,
12Zakkuura, SHerebiyaa, SHabaaniyaa,
13Hodiyaa, Baananne Baniina.
14Qassi asaa kaalettiyaageetuppe: Par77oosha, Paahati-Moo7aaba, Elaama, Zatta, Baana,
15Buuna, Azggaada, Bebaaya,
16Adooniyaa, Bigiwaaya, Adiina,
17Axeera, Hizqqiyaasa, Azuura,
18Hodiyaa, Hashuuma, Bexaaya,

19Hariifa, Anatoota, Nebaaya,
20Maagippi7aasha, Mashulaama, Heziira,
21Mashezaabeela, Xaadooqa, Yadduu7a,
22Palaaxiyaa, Hanaana, Anaaya,
23Hoshee7a, Hanaaniyaa, Hashshuuba,
24Halloheesha, Piiliha, SHobeeqa,
25Rehuuma, Hashaabina, Ma7iseeya,
26Akiiya, Hanaana, Anaana,
27Malluuka, Hariimanne Ba7aana.
28Qassi attida asaikka qeeseti, Leewati, penggiyaa naagiyaageeti, mazamuriyaa yexxiyaageeti, Beeta Maqidasiyaa ashkkaratinne Xoossaa higgiyaassi azazettanau Aihuda gidennaageetuppe banttana shaakkida ubbai, qassi eta machchoti, eta attuma naati, eta macca naatinne yohuwaa akeekanau asa gamma gakkida ubbai,
29banttana kaalettiyaageetuura ha caaquwan maayettidosona. Hegeekka ba ashkkaraa Muuse baggaara Xoossai etayyo immido higgiyaadan baanau, GODAA bantta Xoossaa azazuwaa, pirddaanne wogaa naaganaassanne oottanaassa. Hegee xayikko, Xoossai yeddiyo qanggettai bantta bolli yaanaadan maayettidosona.
30Eti hagaadan yaagidi maacidosona; “Nu macca naata Aihuda gidenna biittaa attuma naatussi immokko; qassi eta macca naatakka nu attuma naatussi machcho oottidi ekkokko.
31“Aihuda gidenna biittaa asati kattaa gidin woi harabaa aibanne Sambbata gallassi woi hara baala gallassi baizzanau ehiikko, etappe shammokko. “Laappuntta laittai gakkiyo wode wode, nu biittaa goyokko; nuuni tal77ido acuwaakka oichchokko.
32“Beeta Maqidasiyaa oosuwaassi ichchashu giraame deexxiya biraa laittan laittan aggennan immana.
33Hegee aibissee giikko, GODAA sinttan wottiyo oittaassa, hachchi hachchi yarshshiyo kattaa yarshshuwaassa, xuuggiyo yarshshuwaassi shukkiyo mehiyaassa, Sambbata gallassan, aginai xeeriyo wodenne laittan de7iya hara baalatun yarshshiyo yarshshuwaassanne hara geeshsha miishshatu ubbaassa; qassi Israa7eela asaa nagaraa atto giissanau yarshshiyo yarshshuwaassanne nu Xoossaa Beeta Maqidasiyaa oosuwaassi koshshiya ubbabaassa.
34“Nuuni qeesetuyyo, Leewatuyyoonne hara asa ubbaayyo saamaa yeggida. Aissi giikko, higgiyan xaafettidoogaadan GODAASSI, nu Xoossaassi, yarshshiyoosan yarshshuwaa xuuggiyo mittaa nu Xoossaa Beeta Maqidasiyau o yarai ehaanau bessiyaakko eranaassa.
35“Laittan laittan nu biittaa aifiyaappe koiro gakkiyaagaanne aifiyaa immiya dumma dumma mittatuppe nuuni koiro maxido aifiyaa ubbaa GODAA Beeta Maqidasiyaa aggennan ehiidi sheedhdhana.
36“Higgiyan xaafettidoogaadan nuuni ubbaikka koiro yelettiya nu attuma naata nu Xoossaa Beeta Maqidasiyan oottiya qeesetukko ehiidi, Xoossaassi dummayana; qassi nu miizzati, nu dorssatinne nu deeshshati yeliyo koiro maraa ubbaakka yaa ehiidi, qeesetussi sheedhdhana.

37“Nuuni nu biittan mokkida kattaa aifiyaappe koiruwaa, qassi nu mitta ubbaa aifiyaa, woiniyaanne zaitiyaa imota oottidi, nu Xoossaa Beeta Maqidasiyaa haa qeesetukko ehaana. Qassi Leewati nu katamatun de7iya biitta ubbaa aifiyaappe asirataa ekkiyaageeta gidiyo gishshau, nu biittai aifidobaappe ubbaappe asirataa etayyo immana.
38Leewati asirataa shiishshiyo wode, Aaroona yara gidiya qeeseti etaara issippe de7anau bessees. Leewatikka asirataa shiishshoogaappe guyyiyan, asirataappe kessido asirataa nu Xoossaa Beeta Maqidasiyaa ehiidi, miishshaa wottiyo kifiliyan wottoosona.
39Israa7eela asainne Leewati kattaa, woiniyaanne wogaraa zaitiyaa imotaa, Beeta Maqidasiyaa miishshatinne Beeta Maqidasiyan oottiya qeeseti, penggiyaa naagiyaageetinne mazamuriyaa yexxiyaageeti de7iyo kifileta ehoosona. “Nuuni nu Xoossaa Beeta Maqidasiyaa oosuwaa mulekka shenehoo gookko” yaagidi caaqqidosona.