Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Neyemi

Neyemi 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Amasɔtɔ na feene birin xɔn, nxu tan Isirayila kaane bata lan feni ito ma, nxu yi a sɛbɛ, nxɔ kuntigine nun Lewi bɔnsɔnna muxun naxanye nxu yɛ, e nun nxɔ saraxaraline yi e yii fɔxɔn sa a ma.”
2Muxun naxanye e yii fɔxɔn sa a ma, ne xinle ni itoe ra: Yamana kanna Neyemi, Xakaliyaa diina e nun Sedeki nun
3Seraya nun Asari nun Yeremi nun
4Pasaxuri nun Amari nun Malakiya nun
5Xatusi nun Sɛbaniha nun Maluku nun
6Xarimi nun Meremoti nun Abadi nun
7Daniyɛli nun Gineton nun Baruku nun
8Mesulan nun Abiya nun Miyamin nun
9Maasiya nun Biligayi nun Semaya. Saraxaraline nan yi ne ra.
10Lewine yɛ: Asani a dii xɛmɛn Yosuwe nun Xenadadaa diine Binuwi nun Kadamile
11e nun e ngaxakedenne: Sɛbaniha nun Hodiya nun Kelita nun Pɛlaya nun Xanan
12nun Mika nun Rexobo nun Hasabi
13nun Sakuru nun Serebi nun Sɛbaniha
14nun Hodiya nun Bani nun Beninu.
15Yamaan kuntigine yɛ: Parosi nun Paxata-Moyaba nun Elan nun Satu nun Bani nun
16Bunni nun Asagada nun Bebayi nun
17Adoniya nun Bigiwayi nun Adin nun
18Ateri nun Xesekiya nun Asuru nun

19Hodiya nun Xasun nun Besayi nun
20Xarifi nun Anatɔti nun Nebayi nun
21Magapiyasi nun Mesulan nun Xesiri nun
22Mesesabele nun Sadɔki nun Yaduwa nun
23Pɛlati nun Xanan nun Anaya nun
24Hoseya nun Xananiya nun Xasubu nun
25Haloxesi nun Pilixa nun Sobeki nun
26Rexun nun Xasabana nun Maaseya nun
27Axiya nun Xanan nun Anan nun
28Maluku nun Xarimi nun Banaha.
29Yamaan dɔnxɛn birin yi sa e fari, saraxaraline nun Lewine nun taan dɛ kantanne nun bɛti baane nun Ala Batu Banxin walikɛne nun muxun naxanye birin xɛtɛ nxu rabilinna siyane fɔxɔ ra, e bira Alaa sariyan fɔxɔ ra, e yi e mali, e ɲaxanle nun e dii xɛmɛne nun e dii tɛmɛn naxanye birin yi nɔɛ feen famunɲɛ.
30E birin yi sa e ngaxakedenne fari, e kuntigine. E yi e kɔlɔ a e xa Alaa sariyan suxu, a walikɛɛn Musa naxan nalixi nxu ma, nxu yi nxu Marigina Alatalaa sariyane nun yamarine birin suxu.
31Nxu bata yi dɛ xuiin tongo a nxu nama nxɔ dii tɛmɛne fi siya gbɛtɛne ma naxanye dɔxi nxɔ yamanani, nxu mɔn mi e dii tɛmɛne tongoma ɲaxanle ra nxɔ dii xɛmɛne xa.
32Na muxune yulane na fa Matabu Lɔxɔni hanma lɔxɔ sariɲanxine yi, nxu nama yulaya se yo sara ne ma hanma donseene. Nxu yi bɔxɔn fan lu a yi a matabu ɲɛɛ soloferedeni, nxu mi xɛɛn bima na ɲɛɛn na, nxu donle fan nakala ayi.
33Nxu bata sariyan sa fa fala nxu xa gbeti fixɛn garamu naanin fi ɲɛɛ yo ɲɛɛ, a findi nxɔ Ala Batu Banxin nawali seen na.
34A xa findi buru rasariɲanxin saren na, e nun bogise saraxane nun saraxa gan daxine nun saraxan naxanye bama Matabu Lɔxɔne ma e nun kike nɛnɛn sanle hanma sali lɔxɔ gbɛtɛye ma. A tan nan mɔn findima saraxa gbɛtɛye saren na saraxa sariɲanxine nun yulubi xafari saraxane ra Isirayila xa, e nun wanle birin en ma Ala Batu Banxini.
35Nxu tan saraxaraline nun Lewine nun yamaan bata masɛnsɛnna ti alogo a xa kolon muxune lanma e xa fa yegen na waxatin naxan yi Ala Batu Banxini denbaya yɛɛn ma ɲɛɛ yo ɲɛɛ alogo a xa gan Alatalaa saraxa gandeni, en ma Ala, alo a sɛbɛxi kii naxan yi sariyani.
36Nxu bata dɛ xuiin tongo a nxu xa fa nxɔ bɔxɔn bogise singene nun wudi bogi singene ra Alatala Batu Banxini,

37nxu yi fa nxɔ dii singene nun nxɔ xuruseene dii singene ra Ala yɛtagi, alo sariyana a falaxi kii naxan yi. Nxu fa nxɔ ɲingene dii singene nun yɛxɛne nun siine dii singene ra Ala Batu Banxini. Nxu yi e so saraxaraline yii naxanye walima Ala Batu Banxini.
38Nxu mɔn yi siga nxɔ sansi singene ra saraxaraline xɔn Ala Batu Banxin se ramaradeni, e nun bogise saraxane nun wudi bogine nun manpa nɛnɛn nun turena. Bɔxɔn bogiseene yaganna yi findi Lewine gbeen na. E tan nan yati e rasuxuma taane birin yi nxu dɛnaxanye bima.
39Harunaa yixɛtɛna nde luma nɛn Lewine fɔxɔ ra e nɛma sigɛ yaganne tongodeni waxatin naxan yi. Lewine yi na yaganna dɔxɔde fuden xali Ala Batu Banxin gbeti ramaradeni.
40Isirayila kaane nun Lewine sigama nɛn e murutune nun manpa nɛnɛne nun turen yaganne ra Ala Batu Banxin se ramaradeni, yire sariɲanxin goronne dɛnaxan yi, Ala Batu Banxin saraxaraline nun dɛ kantanne nun bɛti baane fan luma mɛnna nin. Na kiini, en mi en ma Ala Batu Banxin nabeɲinma.