Text copied!
CopyCompare
KO E TOHI TAPU KĀTOA - Nehemaia

Nehemaia 10

Play LogoGoogle Play  APK Logo APK
Click on verse(s) to share them!
1Pea ko kinautolu naʻe fakaʻilongaʻi ia, ko Nehemaia ko e ʻeiki pule, ko e foha ʻo Hakalia, mo Sitikisa.
2Mo Selaia, mo ʻAsalia, mo Selemaia,
3Mo Pasuli, mo ʻAmalia, mo Malikisa,
4Mo Katusi, mo Sepania, mo Maluki,
5Mo Halimi, mo Melemoti, mo ʻOpataia,
6Mo Taniela, mo Kinitoni, mo Paluki,
7Mo Mesulami, mo ʻApisa, mo Misamini,
8Mo Maaseia, mo Pilikai, mo Simaia; ko kinautolu ni ko e kau taulaʻeiki.
9Mo e kau Livai: ko Sesua ko e foha ʻo ʻAsania, mo Pinui ʻoe ngaahi foha ʻo Henatati, mo Katimieli,
10Mo honau ngaahi kāinga, ko Sepania, mo Hotisa, mo Kilita, mo Pelaia, mo Hanani,
11Mo Maika, mo Lihope, mo Hasapea,
12Mo Saka, mo Selepea, mo Sepania,
13Mo Hotisa, mo Pani, mo Pininu.
14Ko e kau tuʻukimuʻa ʻoe kakai; ko Palosi, mo Pehati-Moape, mo ʻIlami, mo Satu, mo Pani,
15Mo Puni, mo ʻAsikati, mo Pepai,
16Mo ʻAtonisa, mo Pikivai, mo ʻAtini,
17Mo ʻAteli, mo Hesikisa, mo ʻAsuli,
18Mo Hotisa, mo Hasumi, mo Pesai,

19Mo Halifi, mo ʻAnatoti, mo Nepei,
20Mo Makipeasi, mo Mesulami, mo Heseli,
21Mo Mesesapeli, mo Satoki, mo Satua,
22Mo Pelatia, mo Hanani, mo ʻAnaia,
23Mo Hosea, mo Hanania, mo Hasupi,
24Mo Haloesi, mo Pileha, mo Sopeki,
25Mo Lihumi, mo Hasapina, mo Maaseia,
26Mo ʻAhisa, mo Hanani, mo ʻAnani,
27Mo Maluki, mo Halimi, mo Paʻana.

28Pea ko hono toe ʻoe kakai, ko e kau taulaʻeiki, mo e kau Livai, mo e kau leʻo matapā, mo e kau hiva, mo e kau Netenimi, mo kinautolu kotoa pē naʻa nau fakamavae ʻakinautolu mei he kakai ʻoe ngaahi fonua ki he fono ʻae ʻOtua, mo honau ngaahi uaifi, mo honau ngaahi foha, mo honau ngaahi ʻofefine, ʻakinautolu kotoa pē naʻe maʻu ʻae ʻilo, mo e loto poto;
29Naʻa nau kau mo honau ngaahi kāinga, ko honau houʻeiki, ʻonau fai ʻae tuki moʻoni, pea mo e fuakava, ke ʻalu ʻi he fono ʻae ʻOtua, ʻaia naʻe foaki ʻia Mōsese ko e tamaioʻeiki ʻae ʻOtua, ke tokanga mo fai ʻae ngaahi fekau kotoa pē ʻa Sihova ko hotau ʻEiki, mo ʻene ngaahi fakamaau mo ʻene ngaahi tuʻutuʻuni;
30Pea ke ʻoua naʻa tau foaki hotau ngaahi ʻofefine ki he kakai ʻoe fonua; pea ʻoua naʻa tau ʻomi honau ngaahi ʻofefine moʻo hotau ngaahi foha:
31Pea kapau ʻe ʻomi ʻe he kakai ʻoe fonua ha meʻa fakatau pē ha meʻakai ʻi he ʻaho tapu ke fakatau, pea ʻoua naʻa tau fakatau ia ʻi he ʻaho tapu, he ko e ʻaho māʻoniʻoni: pea ke tau tuku hono fitu ʻoe taʻu, mo e ʻeke totongi kotoa pē ʻi ai.
32Pea naʻa tau fai haʻamau fono, ke fakamoʻua ʻakimautolu ʻi he taʻu kotoa pē ʻaki hono tolu ʻoe vahe ʻoe sikeli maʻae tauhi ʻoe fale ʻo homau ʻOtua;
33Koeʻuhi ko e mā ʻoe ʻao, pea ki he feilaulau meʻakai fai maʻu pe, pea mo e feilaulau tutu fai maʻu pe, ʻi he ngaahi ʻaho tapu, ʻi he ngaahi tuʻu efiafi, pea ki he ngaahi kātoanga kuo kotofa pea mo e ngaahi meʻa māʻoniʻoni, pea maʻae ngaahi feilaulau koeʻuhi ko e ngaahi angahala ke fai ʻaki ʻae fakalelei maʻa ʻIsileli, pea ki he ngāue kotoa pē ʻoe fale ʻoe ʻOtua.
34Pea naʻa tau fai ʻae talotalo ki he kau taulaʻeiki, mo e kau Livai, mo e kakai, ki he feilaulau ʻoe fefie, ke fetuku ia ki he fale ʻo hotau ʻOtua, ʻo fakatatau ki he ngaahi fale ʻo ʻemau ngaahi tamai, ʻi he ngaahi kuonga kuo kotofa ʻi he taʻu tukufakaholo, ke tutu ʻi he funga ʻoe feilaulauʻanga ʻo Sihova ko hotau ʻOtua, ʻo hangē ko ia kuo tohi ʻi he fono:
35Pea ke ʻomi ʻae ngaahi ʻuluaki fua ʻoe ngoue, mo e ʻuluaki fua ʻoe ngaahi ʻakau kotoa pē, ʻi he taʻu hokohoko pe, ki he fale ʻo Sihova:
36Pea mo e ʻuluaki tupu ʻo hotau ngaahi foha, pea mo ʻetau fanga manu lalahi, ʻo hangē ko ia kuo tohi ʻi he fono, mo e ʻuluaki tupu ʻo ʻetau ngaahi fanga manu siʻi mo e fanga sipi, ke ʻomi ki he fale ʻo hotau ʻOtua, ki he kau taulaʻeiki ʻaia ʻoku tauhi ʻi he fale ʻo hotau ʻOtua:

37Pea ke tau ʻomi hono ʻuluaki fua ʻo ʻetau mā kuo natu, mo ʻetau ngaahi meʻa ʻatu, mo e fua ʻoe ngaahi ʻakau kehekehe kotoa pē, ʻoe uaine mo e lolo, ki he kau taulaʻeiki, ki he ngaahi potuʻi fale ʻi he fale ʻo hotau ʻOtua: mo e ngaahi tāuvao ʻo ʻetau ngoue ki he kau Livai, ke maʻu ai ʻe he kau Livai ko ia ʻae ngaahi tāuvao ʻi he ngaahi kolo ʻo hotau potu kakai.
38Pea ko e taulaʻeiki ko e foha ʻo ʻElone ʻe kau ia mo e kau Livai ʻi he maʻu ʻe he kau Livai ʻae ngaahi tāuvao: pea ʻe fetuku hake ʻe he kau Livai hono hongofulu ʻoe vahe ʻoe tāuvao ki he fale ʻo hotau ʻOtua, ki he ngaahi potu fale ki loto ʻi he fale koloa.
39He ko e fānau ʻa ʻIsileli mo e fānau ʻa Livai te nau ʻomi ʻae feilaulau ʻoe uite, mo e uaine foʻou, mo e lolo, ki he ngaahi fale ʻaia ʻoku ʻi ai ʻae ngaahi ipu ʻoe faletapu, mo e kau taulaʻeiki ʻoku tauhi, mo e kau leʻo matapā, mo e kau hiva: pea ʻe ʻikai te tau liʻaki ʻae fale ʻo hotau ʻOtua.