Text copied!
CopyCompare
Holi Baibul - Niyamaiya

Niyamaiya 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wal det feswan blanga pudum im neim bin det gabman bos Niyamaiya, det san blanga Hekalaiya, en afta, Sedakaiya bin pudum im neim, en afta ola najalot lida bin pudum olabat neim.
2Dislot na detlot neim blanga ola serramonimen. Deibin Seraiya, Esaraiya, Jeramaiya, Pashura, Amaraiya, Melkija, Hetash, Shebanaiya, Melak, Herim, Meremoth, Obadaiya, Denyul, Ginathan, Baruk, Meshalam, Abaija, Mijamin, Meisaiya, Bilgai en Shemaiya.
9Dislot na detlot neim blanga ola Libaimen. Deibin Jeshuwa det san blanga Esanaiya, Binuwai brom det femili lain blanga Henaded, Kedmiyel, Shebanaiya, Hodaiya, Kelita, Pelaiya, Henan, Mika, Reiyob, Hashabaiya, Sekura, Sherebaiya, Shebanaiya, Hodaiya, Bani en Beninu.
14Dislot na ola neim blanga detlot lida blanga ola pipul. Deibin Parosh, Pahathmoweb, Elam, Satu, Bani, Bunai, Esgad, Bebai, Edanaija, Bigbai, Edin, Ete, Hesakaiya, Esura, Hodaiya, Hasham, Besai, Herif, Einathoth, Neibai, Megpiyash, Meshalam, Hesaira, Meshasebal, Seidok, Jeiduwa, Pelataiya, Henan, Anaiya, Hosheiya, Henanaiya, Hesab, Heilahesh, Pila, Shobek, Reiyam, Hashabana, Meiseiya, Eihaiya, Henan, Einan, Melak, Herim en Beina.
28Wal dijan na det pramis weya melabat bin meigim, “Melabat meigim dijan pramis na. Melabat ola Isreil pipul, ola serramonimen, ola Libaimen, en detlot hu oldei maindimbat ola geit, en ol detlot hu pleibat myusik, en ola wekinmen blanga det Serramoni Pleis, en ola najalot pipul hu duwit langa God lowa en hubin kadimat miselp brom ola pipul brom najalot kantri. Melabat na meigim dijan pramis garram melabat waif en melabat biginini olabat hu sabi wanim melabat dumbat.
29Melabat joinap garram melabat lidamob blanga meigim dijan pramis weya melabat garra duwit langa God lowa weya imbin gibit thru im wekinmen Mosis. Melabat garra dum ebrijing YAWEI wi trubala God dalim melabat. Melabat garra teiknodis langa ol im wed. Melabat meigim dijan pramis strongbalawei en God garra panishim melabat brabliwei if melabat nomo kipum det pramis.
30“Melabat kaan gibit melabat doda blanga merrit langa detlot streinja pipul langa dijan kantri en melabat kaan gajim olabat blanga merrit melabat san.
31Melabat kaan baiyim enijing brom detlot pipul brom najalot kantri langa det Sebathdei en langa najalot seikridwan dei. En langa det namba 7 yiya wi kaan wek langa det gadin en gajimbat daga. En ol detlot pipul hu owim melabat mani en enijing, wal wi garra larramgo olabat fri langa det namba 7 yiya. Melabat garra fogedabat wanim olabat owim melabat.
32“En melabat meigim dijan pramis du. Ebriyiya ebribodi garra gibit 5 grem silba blanga lukaftumbat det Serramoni Pleis blanga melabat God.
33Garram det silba dei garra gajim det seikridwan daga, det sid daga blanga gibit det sid daga ofring ebridei, detlot enimul blanga kilim en barnimap langa det sekrifais serramoni ebridei, en detlot seikridwan ofring blanga det serramoni blanga det Sebathdei, en detlot serramoni weya melabat abum ebri manth en ebriyiya. Garram det silba dei garra baiyim detlot enimul weya dei garra kilim blanga meigim melabat ola Isreil pipul fri brom melabat nogudbalawei, en enijing weya dei wandim blanga det Serramoni Pleis.
34“Ebriyiya melabat ola pipul, ola serramonimen, en ola Libaimen garra tjakambat det dubala speshalwan ston blanga faindat wujan femili garra bringimap ola faiyawud langa det Serramoni Pleis. Dei garra barnim det wud wen dei meigim det sekrifais serramoni blanga YAWEI melabat God, jis laik det lowa bin tok.
35“Ebriyiya melabat garra bringimap langa det Serramoni Pleis ola feswan kukwan daga brom melabat gadin en tri olabat.
36En ol melabat feswan boiwan beibi melabat garra bringimap langa detlot serramonimen langa det Serramoni Pleis blanga gibit olabat langa God jis laik det lowa bin tok. En wen melabat buligi en ship en gout abum feswan boiwan beibi melabat garra bringimap olabat langa detlot serramonimen, hu jidan langa det Serramoni Pleis blanga melabat God.
37“Melabat garra bringimap daga blanga detlot serramonimen langa det Serramoni Pleis. Melabat garra bringimap langa det stowahaus det flauwa brom det fes kukwan sid daga, en melabat garra bringimap frut brom ola tri, en wain en oliboil. En melabat garra gibit sambala daga melabat growimap langa ola Libaimen. Dei garra kaman langa melabat taun olabat blanga gajim detlot daga.
38En wan serramonimen brom det lain blanga Eran garra kaman garram olabat. Detlot Libaimen garra gajim det daga en dei garra bringimbek sambala daga langa det Serramoni Pleis en dei garra pudum langa det haus weya dei kipum ola daga.
39En melabat ola Isreil pipul en Libaimen, melabat garra bringimap det sid daga en wain en oliboil langa detlot rum langa det haus weya ola daga jidan. Im det pleis weya detlot serramonimen gibit ofring sekrifais, en im det pleis weya detlot seikridwan ting en detlot hu oldei maindimbat ola geit en detlot hu oldei sing jidan. Melabat kaan foget det Serramoni Pleis blanga melabat God.” Lagijat na melabat bin pramis.