Text copied!
CopyCompare
Sveta Biblija - Nehemija

Nehemija 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1A koji zapeèatiše bjehu ovi: Nemija Tirsata, sin Ahalijin, i Sedekija,
2Seraja, Azarija, Jeremija,
3Pashor, Amarija, Malhija,
4Hatus, Sevanija, Maluh,
5Harim, Merimot, Ovadija,
6Danilo, Gineton, Varuh,
7Mesulam, Avija, Mijamin,
8Mazija, Vilgaj, Semaja; to bjehu sveštenici;
9A Leviti: Isus sin Azanijin, Vinuj izmeðu sinova Inadadovijeh, Kadmilo,
10I braæa njihova: Sevanija, Odija, Kelita, Felaja, Anan,
11Miha, Reov, Asavija,
12Zahur, Serevija, Sevnija,
13Odija, Vanije, Veninuj;
14Glavari narodni: Faros, Fat-Moav, Elam, Zatuj, Vanije,
15Vunije, Azgad, Vivaj,
16Adonija, Vigvaj, Adin,
17Atir, Jezekija, Azur,
18Odija, Asum, Visaj,

19Arif, Anatot, Nevaj,
20Magfija, Mesulam, Ezir,
21Mesizaveilo, Sadok, Jadva,
22Felatija, Anan, Anaja,
23Osija, Ananija, Asuv,
24Lois, Fileja, Sovik,
25Reum, Asavna, Masija,
26Ahija, Anan, Ganan,
27Maluh, Harim, Vana.
28I ostali narod, sveštenici, Leviti, vratari, pjevaèi, Netineji i svi koji se odvojiše od naroda zemaljskih k zakonu Božijemu, žene njihove, sinovi njihovi i kæeri njihove, svi koji znahu i razumijevahu,
29Pristaše s braæom svojom, glavarima svojim, i doðoše te se zakleše i kletvom zavezaše da hodimo po zakonu Božijemu, koji je dat preko Mojsija sluge Božijega, i da držimo i izvršujemo sve zapovijesti Gospoda Boga svojega i zakone njegove i uredbe njegove.
30I da ne dajemo kæeri svojih narodima zemaljskim, niti kæeri njihovijeh da uzimamo za sinove svoje.
31I od naroda zemaljskih koji donesu trg ili kaku god hranu u subotu na prodaju, da ne uzimamo u subotu ni u drugi sveti dan, i da ostavljamo sedme godine da poèiva zemlja i opraštamo svaki dug.
32I postavismo sebi uredbu da dajemo svake godine treæinu sikla na službu u domu Boga svojega:
33Na hljebove postavljene, na dar svagdašnji i žrtvu paljenicu svagdašnju za subote, za mladine i za praznike, i na svetinju i na žrtve za grijeh da se oèišæa Izrailj, i na svako djelo u domu Boga našega.
34I bacasmo ždrijeb za sveštenike i Levite i narod radi nošenja drva da se donosi u dom Boga našega po domovima otaca naših na vrijeme od godine do godine, da gori na oltaru Gospoda Boga našega, kako piše u zakonu;
35I da donosimo prvine od zemlje svoje i prvine od svakoga roda od svakoga drveta od godine do godine u dom Gospodnji;
36I prvence od sinova svojih i stoke svoje, kako piše u zakonu, i prvence od goveda svojih i od ovaca svojih da donosimo u dom Boga svojega sveštenicima koji služe u domu Boga našega;

37I prvine tijesta svojega i prinose svoje i rod od svijeh drveta, vino i ulje da donosimo sveštenicima u klijeti doma Boga svojega, i Levitima desetak od zemlje svoje, i Leviti da uzimaju desetak po svijem mjestima gdje uzradimo;
38I da bude sveštenik sin Aronov s Levitima kad Leviti uzimaju desetak, i da Leviti donose desetak od desetka u dom Boga našega, u klijeti, u spreme njegove.
39Jer u te klijeti dužni su sinovi Izrailjevi i Leviti donositi prinos od žita, od vina i ulja, gdje su sveti sudovi, i sveštenici koji služe, i vratari i pjevaèi, da ne ostavljamo doma Boga svojega.