Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - Mudɑ́ɑmmu

Mudɑ́ɑmmu 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ bɛ̀ n duɔ́ nkupɑ̀ɑ̀ti kùù beúnɛ̀ kɛ dɔ̀: Ítɛ́ kɛ́bennɛ́ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ diwũɔ̃tɔ̀nnì, kɛ́kɑɑ mbɛ̀ɛ̀ bo tɛ miɛkɛ kɛ bɑ́ɑ́ nKuyie.
2A mɛ mbɑ́ɑ́ bennɛ́ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó kudɑ̀nkù, kɛ yɛ̃́ Kuyie nyóó duɔ́mmɛ̀ kɛ̀ yɛbotɛ̀ɛ ḿpuɔ̀ ndihɛì sɑ̀ɑ̀rì kɛ dɔ̀ bɛtɑ̃̀ɑ̃̀bɛ̀ sipísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ ,
3kɛ̀ ń duɔ́ nkɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ nnɑ́ɑ́ n kpɛ́í nkɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɑ́ɑ́tí tifɔ̀ɔ̀tɔ̃̀ntì, kɛ́ nnɑ́ɑ́ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì kɛ dɔ̀ yɛwe tɛkɔupíítɛ̀ nɛ̀ sikɔusìdɛ́ nɛ̀ sipísìkuɔ̀ (1260) nyɛ̀tɑ̃ɑ̃ti ndi nɛ̀ dikéè.
4Dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ tu odìfíè kó dɛtie ndɛ̀dɛ́rɛ̀ ndɛ nɛ̀ sifìtíkɛ̀kɛ̀ɛ sìdɛ́sì dɛ̀ɛ̀ còḿmú Kuyie nkùù bɑkɛ́ kɛtenkɛ̀ ku ììkɛ̀.
5Kòò mɔù dɔ́ kɛ́ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi mmuhɑ̃ɑ̃́ nyɛ̀nní bɛ nɔ miɛkɛ kóò kùɔ.
6Kɛ̀ bɛ̀ mɔ̀kɛ muwɛ̃rímú kɛ bo nɑ kɛ́wɛtínnɛ́ fɛtɑɑfɛ̀ bɛ̀ nɑ̀ɑ́ ndìì mɔ̀nnì Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì, kɛ bo nɑ kɛ́ceetɛ mɛniɛ nkɛ̀ mɛ̀ɛ nɑɑ́ mmɛyĩ̀ĩ̀, kɛ bo nɑ kɛ́dɔɔ̀ mɛyɛi mmɛmɔu bɛ̀ dɔ́ mɛ̀ɛ̀ botí.
7Bɛ̀ dèè dìì mɔ̀nnì mutɔ̃mmú Kuyie mbɛ̀ duɔ́ mmù, kɛ̀ musĩ̀mmùu yɛ̀nní difɔ̃̀tìrì cũmpuri, kɛ́ bɛ̀ kpɑnnɛ̀ kɛ́ bɛ̀ nɑ, kɛ́ bɛ̀ kùɔ,
8kɛ́dɔúnko dihɛì diɛrì miɛkɛ bɛ̀ do bɑɑkɛ́ dɛ̀ bɛ Yiɛ̀ nkudɑpɑ̃ɑ̃tí. Kɛ̀ bɛ̀ nduɔ́ kucɛ nùù. Bɛ̀ yu dìì ɛì kɛ donnìnkonɛ̀ Sodɔmmu yoo Esibiti.
9Bɛ̀ bo bɛ̀ kùɔ, kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu, ibotí imɔu kɔbɛ, iwuɔ nyimɔu kɔbɛ, yɛbotɛ̀ yɛmɔu kɔbɛɛ tíí, kɛ́ mbɛ̀ wèí kɛ dɔ̀ yɛwe yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ dikéè, kɛ́yetɛ bɛ̀ bo bɛ̀ kũnnɛ́mɛ̀.
10Dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ bɛdɛ́ kṹṹ mbo nɑrikɛ kutenkù kumɔu kó bɛnìtìbɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ mpɑ̃ɑ̃ mbɛtɔbɛ̀ yɛpɑ̃rɛ̀, kɛ yɛ̃́ dɛ kó Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ do bɛ̀ kɔɔ́nnɛ̀mɛ̀.
11Dɛ kó yɛwe yɛtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ dikéè kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Kuyie mbɛ̀ fùùtɛ muyɑɑ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̃́ntɛ́, kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ mpĩ́ mbɛ̀ɛ̀ do bɛ̀ wùó mmɛdiɛ̀.
12Kɛ̀ bɛ̀ɛ keè mɛtɑmmɛ̀ mɑmɛ̀ kɛ̀ mɛ̀ pĩɛ̃kù kɛĩ́nkɛ̀ kɛ tú: Dekɛnɛ̀ní diɛ. Kɛ̀ bɛ̀ ndeètòo yɛwɛtɛ̀ miɛkɛ, kɛ̀ bɛ kpɑntídɛ̀ntɔbɛ̀ bɛ̀ wùó.
13Dɛndɛ bɑ̀mbɑ̀ nkɛ̀ kɛtenkɛ̀ɛ sɑ̃ntɛ̀ mɛdiɛ̀ nkɛ́kuɔ dihɛì wɛ́tirì dipíínnì kɔbɛ sikɔupísìyiekɛ̀ (7000) kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ mpĩ́ mbɛsɔmbɛ kɛ̀ bɛ̀ ndɛ́úkùnko Kuyie nyètìrì.
14Mɛyɛi ndɛ́rímɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́mu kɛ̀ mɛtɑ̃ɑ̃́mmɛ̀ yóó tuɔkɛní bɑ̀mbɑ̀.
15Kɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnì yiénnìi eé ditɑ̃tɛheù kɛ̀ mɛtɑmmɛ̀ mɑmɛ̀ɛ pɛɛ dɛĩ́nkɛ̀ kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nnɛ̀ Kirisi bɛɛ̀ yó mbɑkɛ́ kutenkù yɛbie nyɛbie nsɑ̃́ɑ̃̀.
16Kɛ̀ bɛkótíbɛ̀ sipísìdɛ́ nɛ̀ bɛ̀nɑ̀ɑ̀ bɛ̀ɛ̀ kɑ̀ri yɛkpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rɛ̀ Kuyie nyììkɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ nínkoo kɛ́ kù sɑ̃ntɛ kɛ dɔ̀:
17Kuyie nkperíkù, ti dɑ sɑ̃ntí fɔ̃́ nwèè do bo, kɛ bo, ɑ bɛnkɛmɛ̀ ɑ wɛ̃rímú kɛ bɑɑtɛ́.
18Bɛnìtìbɛ̀ miɛkɛ do dɑ pɛ́imu, di mmɔ̀nnì kɑ̀ɑ kɔkɛ bɛ̀ pɛikɛ, kɑ̀ɑ yóó bekɛ́nɛ̀ bɛcíríbɛ̀ kɛ́yietí ɑ tɔ̃mbɛ̀ ɑ pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tu ɑ kɔbɛ kɛ dɑ dé, bɛnitidiɛbɛ̀ nɛ̀ bɛsɑ́m̀pɔ́bɛ̀ kɛ́kuɔ bɛ̀ɛ̀ cɑ̀ɑ̀ri kutenkù.

19Kɛ̀ n yɑ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kpetɛ́mɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀, kɛ̀ mɛtɑummɛ̀ tɔu ĩ́ĩ́kú tɛ miɛkɛ. Kɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀ mìí nkɛ pɛ́ú, kɛ̀ yɛmɑ́tɑ̃́rɛ̀ duòní mɛdiɛ̀ kɛ̀ kɛtenkɛ̀ sɑ̃̀nti.