Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - Mudɑ́ɑmmu

Mudɑ́ɑmmu 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ n yɑ̀ dipebii kɛ̀ dì còḿmú ditɑ̃rì Siyɔ̃ɔ̃ ĩ́nkɛ̀, kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ dɛ̀ bo tɛkɔupíkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sikɔupípísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ sikɔupísìnɑ̀ɑ̀ (144000) kɛ̀ dipebii yètìrì nɛ̀ di cicɛ kpɛri kɛ̀ dɛ̀ wɑ̃̀ri bɛ tĩ́ĩ̀.
2Kɛ̀ n kèèní mɛtɑmmɛ̀ mɑmɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀ kɛ̀ mɛ̀ ùuti kɛ dò mmɛniɛ nduò kucúcuku, kɛ pɛ́ú fɛtɑɑfɛ̀ kɔ̃mɛ, kɛ wɛ̃̀tɛ kɛ dò mbɛ̀ bie ntikùtìdùùtì.
3Kɛ̀ dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ tɛkɔupíkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sikɔupípí sìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ sikɔupísìnɑ̀ɑ̀ (144000) còḿmú Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì nɛ̀ dɛnɛnnɛ̀ fòùrɛ̀ dɛnɑ̀ɑ̀ dɛ ììkɛ̀ nɛ̀ bɛkótíbɛ̀ ììkɛ̀, kɛ diè nfɛyɛm̀pɑ̀nfɛ̀ òmɔù í yóó nɑ kɛ́dentɛ̀ fɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ í tù bɛmbɛ Kuyie ndontɛ́ bɛ̀.
4Bɛ̀ í sɑ̃ũ mbɛmɑ́ɑ̀ nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀, bɛ̀ dò mpɑ́íí nwe, kɛ tũ ndipebii tipíìtì timɔu, Kuyie nkuù bɛ̀ dontɛ́, kɛ̀ bɛ̀ duɔ́ mbɛmɑ́ɑ̀ Kuyie nnɛ̀ dipebii.
5Bɛ̀ í nɑ̀kɛ́ siyɑ́ɑ̀bìsí diyiè mɑrì, bɛ̀ í dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi mmɑmɛ̀.
6Kɛ̀ n yíɛ́ kɛ́yɑ̀ Kuyie ntɔ̃nnì tɛrì kɛ̀ di ɛ̀intɛ kɛĩ́nkɛ̀ kɛ tɔ Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì tìì bo sɑ̃́ɑ̃̀ kɛ bo tì nɑ̀kɛ́ kutenkù kumɔu, yɛbotɛ̀ yɛmɔu, iwuɔ nyimɔu, ibotí imɔu, bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu.
7Kɛ pĩɛ̃kù kɛ tú: Ndénɛ̀ Kuyie nkɛ dɛ́úkùnko ku yètìrì. Mbɑ́ɑ́nnɛ̀ ku, kuù dɔ̀ɔ̀ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ nɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì nɛ̀ ikó, ku mɔ̀nnì tùɔ̀kɛmu kɛ̀ kù yóó bekɛ́nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀.
8Kɛ̀ ditɛrì ntũnní kɛ nɑ́ɑ́ nkɛ tú: Díndi Bɑbidɔnni diɛwè kɔbɛ di domu! Díndi bɛ̀ɛ̀ cɑ̀kɛ kutenkù kɔbɛ, kɛ bɛ̀ nìi ndi kó mɛnɑɑ̀ nkɛ̀ bɛ̀ cɑ̀kɛ kɛ dɔuti dɔutinɛ̀ bɛtɔbɛ̀.
9Kɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnì tɑ̃ɑ̃́nnì ntũnní kɛ pĩɛ̃kù kɛ tú: Wèè yie nkɛ nìńkú kɛ sɑ̃ntɛ musĩ̀mmù nɛ̀ mu tenkɑɑnìtɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ cɑ̀nnɛ o tĩ́nnì yoo o nɔ̀ùtɛ̀.
10Kuyie mmiɛkɛ bɛ̀ cɔ́ummu, kɛ̀ kù yóó yɑutɛ́ ku nɑɑ̀ nkperímɛ̀ ku bòòfɛ̀ yɛifɛ miɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̃̀, kɛ fɛ̃̀ṹtɛ́ muhɑ̃ɑ̃́ nnɛ̀ muhɑ̃pòpùo mmiɛkɛ, Kuyie ntɔ̃rɛ̀ sɑ̀ɑ̀yɛ̀ nɛ̀ ku pebii ììkɛ̀.
11Bɛ̀ bo ncɔ́ú nkɛ̀ kuyukú yìɛ̀ní kɛ̀ bɛ̀ fɛ̃́ṹrì kɛyènkɛ̀ nɛ̀ kuyie nyɛbie nyɛbie mbɑ́ bɛ̀ í ompu, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ nìńkúmɛ̀ kɛ sɑ̃ntɛ musĩ̀mmù nɛ̀ mu tenkɑɑnìtɛ̀, kɛ̀ mù bɛ̀ cɑ̀nnɛ mu yètìrì.
12Dɛɛ̀ te bɛ̀ɛ̀ tu Kuyie nkɔbɛ kɛ yie nku tɑnnɔ̀, kɛ dɔɔri kù dɔ́mɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ dò nkɛ́nwɛ̃́ɛ̃́rì kɛ tũ nYesu.
13Kɛ̀ n yíɛ́ kɛ́keè mɛtɑmmɛ̀ mɑmɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀ kɛ̀ mɛ̀ tu: Wɑ̃ri tii: Dɛ̀ nnɑɑti bɛ̀ɛ̀ ɔ̃ nyóó kú kɛ tɑunnɛ̀ Kuyie. Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù tì bɛ́immu weti weti kɛ tú: Bɛ̀ om̀pɛ̀nɛ̀mu mutɔ̃mmú bɛ̀ pĩ mmù, kɛ̀ Kuyie mbɛ̀ yietí bɛ̀ pĩ́ mmùù tɔ̃mmú kpɛ́í.
14Kɛ̀ n yíɛ́ kɛ́yɑ̀ diwɛtipɛ́írì, kòò mɔù kɑ̀ri di miɛkɛ kɛ dò nhOnìtìbirɛ, kɛ ókɛ́ disɔɔpìì, kɛ tɔ disenɑtirì.
15Kɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnì tɛrìi yɛ̀nní Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ́pĩɛ̃kɛ́ kɛ́nɑ́kɛ́ dìì kɑ̀ri diwɛtirì miɛkɛ kɛ dɔ̀: Tidiitì bimu kɛtenkɛ̀, túótɛ́ ɑ siè kɛ́ tì kɔ̃ṹ.
16Kòo túótɛ́ o siè kɛ́hɛi nkɛ́kɔ̃ṹ tidiitì timɔu kɛtenkɛ̀.
17Kɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnì tɛrìi yɛ̀nní Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀ kpɛtɛ miɛkɛ kɛ tɔ disenɑtirì.
18Kɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnì dìì bɑkɛ́ muhɑ̃ɑ̃́ nkɛ̀ dìi ítɛ́ní dihúúntɔ̀nnì borɛ̀, kɛ́pĩɛ̃kɛ́ kɛ́nɑ́kɛ́ dìì tɔ disenɑtirì kɛ dɔ̀: Mutie bɛ̀ tu mù fínyĩ̀ kó yɛbɛ bimu, túótɛ́ ɑ siè kɛ́ yɛ̀ kɔ̃ṹ.

19Kɛ̀ dìi túótɛ́ disiè kɛ́hɛi nkɛ́kɔ̃ṹ dɛ kó yɛbɛ kɛ́ɑ̃nnɛ́ Kuyie nnɑ̀ù dɛ̀ yɛtebɛ ku miɛkɛ cɔ́ú nyɛ̀.
20Kɛ̀ bɛ̀ɛ yɛ̀ yɛ̀nnɛ̀ dihɛì mɑ̀nku kɛ́nɑu kɛ̀ mɛyĩ̀ĩ̀ nyɛ̀ kɛ́pɔ̃ntɛ́ kɛ́mmɔkɛ cìdòmɛ́tìrìbɛ̀ sikɔusìtɑ̃ɑ̃ti (300), kɛ̀ mɛcũmpumɛ mbo mɛ́tìrì omɑ́ɑ̀ nɛ̀ dikéè.