Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - Mudɑ́ɑmmu

Mudɑ́ɑmmu 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ n yɑ̀ Kuyie ntɔ̃nnì cùtɛ́nímɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀ kɛ mɔkɛ muwɛ̃rímú mɛdiɛ̀ nkɛ miɛti kɛ̀ dɛ̀ɛ wenkoo kutenkù kumɔu.
2Kɛ̀ dìì pĩɛ̃kɛ́ mɛdiɛ̀ nkɛ dɔ̀: Bɑbidɔnni diɛwè domu! Ò domu! Kɛ nɑɑ́ nyɛbɔkɛ̀ sĩ̀nyɛ̀ nɛ̀ tinɔ̀tì sĩ̀ntì kó dihɛì.
3Titentì timɔu kɔbɛ nɛ̀ bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ ò duɔ́nɛ̀ kɛ muɔ́ mmɛnɑɑ̀ nkɔ̃mɛ, kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ dɔ́ idíítí kperí kpɛrɛ, kɛ̀ dɛ kó bɛpotɑmbɛ̀ kpɑ̀rìkɛ̀.
4Kɛ̀ n yíɛ́ kɛ́keèní mɛtɑmmɛ̀ mɑmɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀ kɛ̀ mɛ̀ tu: Díndi n kɔbɛ, yɛ̀nnɛ̀ dɛ kó dihɛì kɛ́yentɛ́nɛ̀ mɛyɛi mmɛ̀ɛ̀ yóó dì tùɔ̀kɛní.
5Kɛ yɛ̃́ dɛ kó dihɛì yɛi nsũ̀ṹmmɛ̀, kɛ̀ Kuyie ndɑ̀ɑ̀tɛní di kpɛ́í.
6Fɔ́ɔ́nnɛ̀ di, dì di dɔ̀ɔ̀ dɛ̀, kɛ nɔ́ɔ́ nkucɛ mɛ̀mɑ́ɑ̀, kɛ́ dì nìi mmɛnɑɑ̀ mɛ̀ɛ̀ nkpeńnì kucɛ mɛ̀dɛ́mɛ̀ kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ dì do di duɔ́mmɛ̀.
7Fɛ̃́ũnnɛ̀ di mɛdiɛ̀ nkɛ̀ dɛ̀ mmɑnnɛ̀ dì di tìì kpɑ̀tì kɛ yɛ̃́ dì do fuommɛ̀ kɛ tú, dì tú onitipokpɑ̀ɑ̀tì nwe, dì í tú okúpokù kɛ bo nkuɔ̀.
8Dɛɛ̀ te kɛ̀ Kuyie nyóó dì potɛ́ tiyɛ̃ĩti diyiè dìmɑ́ɑ̀ miɛkɛ: Mumɔmmú mùù kɔ̀ù nɛ̀ dikònnì, kɛ́ dì cɔ́u mmuhɑ̃ɑ̃́ nkɛ̀ dì ńkuɔ̀ ndikúdɑbònnì, kɛ yɛ̃́ ti Yiɛ̀ nKuyie nkpeńnìmɛ̀mu kɛ̀ kuù di bekɛ́nɛ̀.
9Kɛ̀ kutenkù kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ò duɔ́nɛ̀ kɛ kpɑ̀rìkɛ̀, kɛ nɑɑ́ mbɛdítíkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̀ di cɔ́ummɛ̀ kɛ̀ kuyukú yiɛ̀ kɛ́nkuɔ̀,
10kɛ́yɔtɛ dɛ kó mɛfɛ̃́ṹtímɛ̀, kɛ́ncómmú mɛdɛ́timɛ̀ kɛ sɑ́útí kɛ tú: Áú yoò! Áú yoò! Bɑbidɔnni wèè do dɛu kɛ kpeńnì, weè fɛ̃́ũ̀rì miɛ ndɛndɛ bɑ̀mbɑ̀nɑ̀ɑ̀?
11Kɛ̀ kutenkù kó bɛpotɑmbɛ̀ɛ kɔmmú, kɛ yɛ̃́ òmɔù tɛ̃́nkɛ í dommɛ̀ bɛ potɑntì.
12Tìì tu: Mɛsɔɔ, timɑ́tì pɛ́ítì nɛ̀ yɛtɑ̃́sɑ̀ɑ̀yɛ̀ yɛbotí yɛbotí, mɛdɛì, tiyɑɑ̀sɑ̀ɑ̀tì tibotí tibotí, tidɑbɛɛsɑ̀ɑ̀tì tibotí tibotí, yɛpɑ́pɑ́nìì nkó tinɛntì, disɔɔwũɔ̃̀ nɛ̀ timɑ́tì.
13Ikũmbotí imɔu, tùdɑ̀ɑ̀ríbɛ̀ nɛ̀ tihúúntì bɛ̀ tu tì míìrì nɛ̀ ɑ̃̀nsɑ̃́ɑ̃̀ nɛ̀ mɛnɑɑ̀ nɛ̀ mɛkùɔ̀ nɛ̀ muyuo nsɑ̀ɑ̀mù nɛ̀ bèdéè nɛ̀ inɑ̀ɑ̀kɛ nɛ̀ ipe nɛ̀ sisɛ̃ĩ́ nɛ̀ sinɑɑ̀sɛ̃ĩ́ nɛ̀ tidɑɑtì bɛ̀ fiiti tì.
14Kɛ̀ bɛpotɑmbɛ̀ nnɑ́ɑ́ nkɛ tú: Idítíkperí kpɛrɛ ɑ do mɔkɛ dɛ̀ tɛ̃́nkɛ í kpɑɑ́, ɑ tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ dɛ̀ pɛ̀tɛ́ bìtì.
15Kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do fiiti tipotɑntì dɛ kó dihɛì, kɛ̀ bɛ̀ɛ yɔtɛ mɛfɛ̃́ṹtímɛ̀ kɛ́ncómmú mɛdɛ́timɛ̀ kɛ kuɔ̀ ndikúdɑbònnì kɛ tú:
16Áú yoò! Dihɛidiɛ̀ dìì do mɔkɛ tisɑ̃tì timɔu idítíkperí kpɛti: Tiyɑɑ̀sɑ̀ɑ̀tì idítíkperí kpɛti tìì mìɛ̀ti nɛ̀ mɛsɔɔ nnɛ̀ mɛdɛ̀ì mmɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mɛsɔɔ nnɛ̀ yɛtɑ̃́sɑ̀ɑ̀yɛ̀ yɛbotí yɛbotí.
17Dɛ kó tisɑ̃tì cɑ̀kɛ dimɔ̀nnì dimɑ́ɑ̀. Bɛ̀ɛ̀ piú bɑ̀tóòbɛ̀ nɛ̀ bɛtɔbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ pĩ mmutɔ̃mmú dɛ miɛkɛ, kɛ̀ bɛ̀ ncòḿmú mɛkɛntímɛ̀.
18Kɛ wúó ndì cɔ́ummɛ̀ kɛ̀ kuyukú fĩ kɛ ntú: Dihɛì dii ndo í mɑnnɛ̀ dìmɑrì,

19kɛ́nkuɔ̀ nkɛ pĩ́ mbɛ yɔ kɛ tú: Áú yoò! Dihɛidiɛ̀ dìì kó tikpɑ̀tì do te kɛ̀ bɛpotɑmbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ cèntìnɛ̀ bɑ̀tóòbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ kpɑ̀rìkɛ̀ diì pɔ̀ntɛ miɛ ndimɔ̀nnì dimɑ́ɑ̀?
20Dɛ̀ nnɑɑti kɛĩ́nkɛ̀ kɔbɛ nɛ̀ Kuyie nkɔbɛ nɛ̀ Yesu tɔ̃rɛ̀ nɛ̀ ku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀, Kuyie mpɔ̀ntɛ dɛ kó dihɛì kɛ fɔ̀ɔ́ ndì di dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ yɛi mmɛ.
21Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnì kperì mɑrìi túótɛ́ ditɑ̃́diɛrì mɑrì kɛ̀ dì mɑnnɛ̀ dinɑ̀ɑ̀ kɛ́bɔ ndɑ̀mɛ́ɛ̀rì miɛkɛ kɛ dɔ̀: Mɛɛ̀ botí nku Bɑbidɔnni diɛwè yóó domɛ̀ mɛcɑ̃ɑ̃ bɑ́ bɛ̀ tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ ò yɑ̀.
22Òmɔù tɛ̃́nkɛ í yóó keè tikùtìdùùtì, nɛ̀ itɑ̃rí nɛ̀ yɛtɑ̃tɛhe dɛ̀ kuɔ̀mmɛ̀. Bɛyɑ́ntíbɛ̀ tɛ̃́nkɛ í yó mbo, òmɔù tɛ̃́nkɛ í yóó keè cɔ̀nnì kuɔ̀mmɛ̀.
23Muhɑ̃ɑ̃́ ntɛ̃́nkɛ í yó ncɔ́u, nhòmɔù tɛ̃́nkɛ í yóó keè odɑpɑ̀ɑ̀ nɛ̀ osɑpɑ̀ɑ̀ mbɛ̀ dɑúmɛ̀. A kó bɛpotɑmbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do bɑkɛ́ titentì timɔu kɛ dɔɔri dɛnitinɔ̀nkpɛrɛ, kɛ suó bɛnìtìbɛ̀.
24Kuyie nyóó bɛ̀ bekɛ́nɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ bɛ̀ kùɔ bɛ̀ kpɛ́í nkɛ nɛ̀ Kuyie nkɔbɛ bɛ̀ kùɔ bɛ̀.