Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - Mudɑ́ɑmmu

Mudɑ́ɑmmu 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wɑ̃ri Kuyie ntɔ̃nnì dìì bo Kirisi kɔbɛ tĩ̀nnì dìì bo Efɛɛsi kɛ dɔ̀: Ntɛ wèè tɔ siwɑ̃̀ɑ̃ sìyiekɛ̀ o nɔ̀ùtɛ̀ youtɛ nɛ̀ sisɔɔfitíkɛ̀kɛ̀ɛ ò tu mù:
2N yɛ̃́mu ɑ pĩ mmùù tɔ̃nkperímù, kɛ fɛ̃̀ṹtɛ́ kɛ mi nkɛ yɑ̀ɑ́kɛ́ bɛ̀ɛ̀ tu bɛmɑ́ɑ̀ Yesu tɔ̃rɛ̀ kɛ yɑ̀ bɛ̀ soúmmɛ̀.
3N yɛ̃́mu ɑ fɛ̃́ũ̀rìmɛ̀ n kpɛ́í nkɛ mi, mbɑ́ ɑ kɔ̃̀ntì í yɑ̃rikɛ.
4Ntɛ n yɛ̀mmɛ̀ nɛ́ í dɑ nɑɑtinɛ̀ tì: A tɛ̃́nkɛ í n dɔ́ ɑ do n dɔ́mɛ̀ mɛketimɛ̀.
5Dentɛní ɑ do dìì bòrì kɛ́ceetɛ kɛ́pĩ́ nhɑ do pĩ́ mmùù tɔ̃mmú mɛketimɛ̀ mɔ̀nnì, kɑ̀ɑ í cèètɛ n kéróomu kɛ bo dɛitɛ ɑ fìtírɛ̀ dɛ kɑ̀rì.
6Nɛ̀ mɛmmɛ ɑ dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ dɛ̀ɛ̀ wenni dɛɛ̀ tú ɑ yetɛmɛ̀ Nikodɑitibɛ tɔ̃mmú m mù yetɛ mɛ̀ɛ̀ botí.
7Wèè mɔ̀kɛ yɛto kɛ bo keè wèe keè Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù nɑ̀ɑ́ ntì Kirisi kɔbɛ tĩ̀rɛ̀. Wèè bo nɑ kɛ́tuɔkɛ kumɑ̀nku m bo ò duɔ́ mmufòmmu tie mùù còḿmú Kuyie nkó kupúú sɑ̀ɑ̀kù mu kó dibii kòo di.
8Wɑ̃ri Kuyie ntɔ̃nnì dìì bo Kirisi kɔbɛ tĩ̀nnì dìì bo Siminni kɛ dɔ̀: Ntɛ wèè tu diketírì nɛ̀ kumɑ̀nku, wèè ku kɛ yɑ̃̀ńtɛ́, ò tu mù:
9N yɛ̃́mu ɑ fɛ̃́ũ̀rìmɛ̀, kɛ yɛ̃́ ɑ cĩĩ̀nnìmɛ̀ kɛ nɛ́ tú okpɑ̀ɑ̀tì Kuyie mborɛ̀.
10N yɛ̃́mu bɛ̀ɛ̀ tu bɛmɑ́ɑ̀ Sifubɛ kɛ í bɛ̀ tu, bɛ̀ di níímmɛ̀, bɛ̀ tu dibɔɔ̀ kɔbɛ mbɛ. Bɑ́ nyĩɛ̃̀kù ɑ bo fɛ̃́ṹtɛ́mɛ̀, dibɔɔ̀ yóó di bennɛ́mu kɛ́duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ kpetínnɛ́ bɛ̀mɑbɛ̀, kɛ̀ di fɛ̃́ṹtɛ́ yɛwe tɛpíítɛ̀. N wɛ̃́ɛ̃̀rì kɛ́tuɔkɛ kumɑ̀nku kɛ̀ n dɑ cú mufòmmu kó dipìì.
11Wèè mɔ̀kɛ yɛto kɛ bo keè wèe keè Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù nɑ̀ɑ́ ntì Kirisi kɔbɛ tĩ̀rɛ̀. Wèè bo nɑ kɛ́tuɔkɛ kumɑ̀nku ò bɑ́ɑ́ kú mukṹṹ ndɛ́rímù.
12Wɑ̃ri Kuyie ntɔ̃nnì dìì bo Kirisi kɔbɛ tĩ̀nnì dìì bo Pɛrikɑmmu kɛ dɔ̀: Ntɛ wèè tɔ disiè mɛnɑtimɛ̀ mɛ̀dɛ́mɛ̀ kpɛri ò tu mù:
13N yɛ̃́mu ɑ ɑ̃mɛ̀ dibɔɔ̀ ɛì. Bɑ́ nɛ̀ mɛmmɛ kɛ n tɑunɛ̀ weti weti bɑ́ ɑ í n yetɛ, bɑ́ nɛ̀ bɛ̀ mɛ nkùɔmɛ̀ n kóo tɔ̃ntì sɑ̀ɑ̀wè Ãntipɑɑ ɑ ciɛ dibɔɔ̀ ɑ̃ dɛ̀.
14Kɛ̀ tìmɑtì nɛ́ bo, n yí dɑ nɑɑtinɛ̀ tì, ɑ kɔbɛ mɑbɛ̀ yiemmɛ̀ Bɑdɑmmu kpɛti, wèè do tié mBɑdɑki kɛ̀ bɛ̀ɛ soutɛ́ Isidɑyɛɛribɛ, kɛ̀ bɛ̀ɛ cɑ́ɑ́kɛ́ imɑɑ mbɛ̀ fìé ì yɛbɔkɛ̀, kɛ́ndɔunɛ̀ bɛtɔbɛ̀.
15Kɑ̀ɑ wɛ̃̀tɛ kɛ mɔkɛ bɛ̀ɛ̀ tũ̀ nNikodɑitibɛ kó itié.
16Kɑ̀ɑ í cèètɛ, n kéróomu kɛ bo kuɔ dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ nɛ̀ n nùù kó disiè.
17Wèè mɔ̀kɛ yɛto kɛ bo keè wèe keè Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù nɑ̀ɑ́ tì Kirisi kɔbɛ tĩ̀rɛ̀. Wèè bo nɑ kɛ́tuɔkɛ kumɑ̀nku, m bo ò duɔ́ mɑ́nnì wèè sɔ̀ri, kóò duɔ́ ditɑ̃́pɛ́írì bɛ̀ wɑ̃̀ri dì diyetìpɑ̀nnì, òmɔù í yɛ̃́ dì kɛ̀ dɛ̀ í tú bɛ̀ dì duɔ́ nwè.
18Wɑ̃ri nKuyie ntɔ̃nnì dìì bo Kirisi kɔbɛ tĩ̀nnì dìì bo Tiyɑtiiri kɛ dɔ̀: Ntɛ Kuyie mBirɛ dɛ̀ɛ̀ nuɔ ncɔ́u mmuhɑ̃ɑ̃́ nkɛ̀ dɛ nɑɑ̀cɛ̀i cɔ́u nkɛ dò mmɛbiɛrimɛ̀ bɛ̀ pũ̀tíríní mɛ̀ dihònnì dɛ̀ tu mù:

19N yɛ̃́mu ɑ dɔɔri dɛ̀ dɛmɔu nɛ̀ ɑ n dɔ́mɛ̀ kɛ n tɑ̃́ kɛ fííkú Kuyie nkó kucɛ, kɛ duɔ́ nhɑmɑ́ɑ̀ mutɔ̃mmú kɛ mi, kɑ̀ɑ tɔ̃mmú dɛukɛ kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ mù do dòmmɛ̀.
20Ntɛ n yí dɑ nɑɑtinɛ̀ tì: A yóumɛ̀ onitipòkù Sesɑbɛɛdi wèè tu omɑ́ɑ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò kòo suó n kɔbɛ, kɛ̀ bɛ̀ dɔuti dɔutinɛ̀ bɛtɔbɛ̀ kɛ cɑ́ɑ́ nyimɑɑ mbɛ̀ fìé ì yɛbɔkɛ̀.
21Nh ò duɔ́mmu mɛfíè nkòò bo ceetɛ, ò mɛ nyí yie nkɛ bo yóu o yɛi.
22Dɛɛ̀ te kɛ̀ n yóó ò fɛ̃̀ṹ nkɛ́fɛ̃́ũ mbɛ̀ɛ̀ ò dɔutinɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ sɑ̀ɑ í yóumu dɛ kó mɛyɛi.
23M bo kuɔ o kɔbɛ, kɛ̀ Kirisi kɔbɛ tĩ̀rɛ̀ yɛmɔuu bɑntɛ́ n yɛ̃́mɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ yɛntotí nɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀, kɛ yóó yietí bɑ́ wè o tɔ̃mmú dòmmɛ̀.
24Díndi Tiyɑtiiri kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ í tũ̀nnɛ dɛ kó itié nyɛiyi, bɛ̀ɛ̀ í yĩ̀ɛ̃́tɛ́ bɛ̀ tu dɛ̀ dibɔɔsɔ̀rì kpɛti. N yí yóó di yíɛ́ ditɔu mɑrì.
25Mpĩ́nnɛ̀ di kèè tì weti weti kɛ̀ n yɑ̀ɑ wɛ̃tɛnɛ̀ní.
26Wèè bo ndɔɔri n dɔ́mɛ̀ kɛ́tuɔkɛ kumɑ̀nku m bo duɔ́ nkòo mbɑkɛ́ ibotí.
27Ò bo nyì cɛ̃mmú nɛ̀ kumɑ́tìpɑ̀ɑ̀ti, kɛ́ nyì pùɔ̀ ntiyɑɑmɑtì kɔ̃mɛ.
28Kɛ̀ nh ò duɔ́ ntɛkũnwentɛ́wɑ̃̀tɛ̀.
29Wèè mɔ̀kɛ yɛto kɛ bo keè wèe keè Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù nɑ̀ɑ́ ntì Kirisi kɔbɛ tĩ̀rɛ̀.